Hälsopedagogik Kapitel 7 Hälsofrämjande arbetsplat

Övningen är skapad 2019-01-22 av LindaStudion. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Arbetstagare Anställd, personal, löntagare, arbetare, medarbetare
 • Arbetsgivare Chef, den som anställer
 • Skyddsombud Arbetstagarens ombud i arbetsmiljöfrågor. Kan stoppa ett arbete som är direkt farligt, t ex om nödvändig säkerhetsutrustning plötsligt är trasig.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Att regelbundet och systematiskt undersöka, riskbedöma, åtgärda och utvärdera arbetet. För att minimera risk för olycka, skada eller ohälsa.
 • Arbetsskada Olycksfall som leder till ohälsa eller skada (AJ!)
 • Tillbud Kunde ha lett till ohälsa eller olycksfall (OJ!)
 • Hälsofrämjande arbete Aktiviteter som stärker det friska, stärker hälsa. T ex gemensam fika, after work, roliga aktiviteter för att skapa gemenskap i gruppen. Friskvårdsinsatser.
 • Förebyggande arbete Aktiviteter som minskar risk för att personal blir sjuka. T ex säkerhetsutrustning, bra lokaler, hjälpmedel.
 • Arbetsmiljölagen (AML) Lag som reglerar bestämmelserna och tillsynen av vår arbetsmiljö. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en god arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljöverket (AMV) Myndighet som har ansvar för och tillsyn över att arbetsmiljölagen följs.
 • Fysisk arbetsmiljö Ergonomi, lokaler, ljus, buller, luft, smittrisker, stickskador
 • Psykosocial arbetsmiljö Trivsel, stress, krav, attityder, mobbning, kränkande behandling
 • Kränkande behandling Kan vara fysiska, verbala, psykiska eller sociala handlingar. Ex uteslutande handlingar, att inte hälsa, att undanhålla information, undvikande handlingar, att inte bjuda med en viss person.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/halsopedagogik-kapitel-7-halsoframjande-arbetsplat.8822747.html

Dela