Hållbar utveckling SOS

Övningen är skapad 2013-08-28 av LindaStudion. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
 • Bruka är att använda.
 • Återvinna är när man använder gammalt material för att tillverka nya saker.
 • Resurs är en tillgång, något som är bra att ha.
 • Växthusgaser är gaser som finns i atmosfären och som bidrar till växthuseffekten.
 • Ekologisk odling är ett sätt att odla som bygger på förnybara resurser, till exempel kogödsel, som finns nära gården.
 • Återanvändning är när man på nytt använder förbrukade varor eller förpackningar på samma sätt som tidigare.
 • Kretsloppsamhälle samhälle som bygger på grundläggande ekologiska principer t.ex. hushållning med energin, återvinning av förpackningar m.m.
 • Kompostering innebär att man lägger matavfall, trädgårdsavfall och liknande i en behållare eller hög, där avfallet kan brytas ned till kompost.
 • Förbränning innebär att något brännbart ämne förenar sig med syre.
 • Producentansvar är lagstadgad skyldighet för den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning att ta hand om det avfall som uppkommer till följd av att deras varor blir förbrukade.
 • Grundvatten är vatten som finns under marken.
 • Konstbevattning innebär att man för ut vatten på åkrar, i trädgårdar och skogar för att grödan ska växa bättre och för att man i torra områden ska kunna odla växter som kräver mycket vatten.
 • Primitiva bränslen är energi från ved, ris, träkol eller djurspillning.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hallbar-utveckling-sos.2903572.html

Dela