govlelgem kap. 4

Övningen är skapad 2021-04-21 av Faepmie1. Antal frågor: 64.
Välj frågor (64)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • akte en, ett
 • aktengiertien ental
 • barkedh IV att jobba
 • barkem jag jobbar
 • barkh du jobbar
 • barka hen jobbar
 • boelve knä
 • bovtse ren
 • bovtsh renar
 • båeries gammal
 • daatovre-barkije datorarbetare
 • daelie, dle nu
 • dan lea hen har
 • dov lea du har
 • dusnie där borta
 • gaektsie åtta
 • gellie många
 • gerngere armbåge
 • gie vem
 • gïete hand
 • golme tre
 • govhte sex
 • göökte två
 • jaepie år
 • juelkie fot
 • lissehtem jag ökar, lägger till
 • lissehth du ökar, lägger till
 • lissiehtidh att öka, lägga till
 • luhkie tio
 • man gellie hur många
 • mejnie med vad
 • mïelke bröstkorg
 • mov lea jag har
 • naepie navel
 • njamma bröst (kvinna)
 • njealjede fjärde
 • njieljie fyra
 • nulle noll
 • reaktoe rätt
 • redtie kroppen
 • rudtje rygg
 • råvve stjärt
 • soerme finger
 • soermh fingrar
 • soptsestalledh att samtala
 • saoptsestalleminie samtalar
 • tjeapohke hals
 • tjïjhtje sju
 • tjåejjie mage
 • uktsie nio
 • ielie mer
 • vïelle bror
 • vuejedh I att köra
 • vuajam jag kör
 • vuajah du kör
 • vuaja hen kör
 • vuejnedh I att se
 • vuajnam jag ser
 • vujnah du ser
 • vuajna hen ser
 • åabpa syster
 • åejjie huvud
 • åelkie axel
 • ååredäjja ansikte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/govlelgem-kap-4.10396812.html

Dela