Global warming

Övningen är skapad 2013-10-01 av LindaStudion. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara illa ute, ha problem be in trouble
 • jorden the Earth
 • tro believe
 • fel fault
 • stiga, ökning rise
 • inträffa, hända, ske occur
 • på grund av due to
 • fossila bränslen fossil fuels
 • koldioxid carnbon dioxide
 • suga upp absorb
 • skogsavverkning deforestation
 • andas breathe
 • syre oxygen
 • växthuseffekt greenhouse effect
 • skapa cause
 • jord soil
 • översvämning flooding
 • jordskred, ras landslide
 • föda upp raise
 • hus- domestic
 • flora, växtriket flora
 • djurvärld fauna
 • utrotad, utdöd extinct
 • ökning increase
 • antal number
 • orkan hurricane
 • smältvatten flow of ice
 • glaciär glacier
 • torka drought
 • värmebölja heat wave
 • isbjörn polar bear

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/global-warming.3082264.html

Dela