Genetikprov

Övningen är skapad 2021-05-04 av oscardaahlqvist. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Dominant anlag Ett dominant anlag innebär att barnet bara behöver ett arvsanlag från den ena föräldern för att egenskapen ska visa sig, barnet kan vara homo och heterozygot
 • Recessivt anlag Ett recessivt anlag innebär att barnet behöver arvsanlag från båda föräldrarna för att egenskapen ska visa sig, barnet behöver vara homozygot
 • Homozygot Homozygot är individer med två likadana alleler av en gen. Endast hos homozygota individer leder recessiva anlag till synliga egenskaper, det är inget dominant anlag som döljer det
 • Heterozygot Heterozygot är individer som har två olika alleler av en gen. Kromosomerna i kromosomparet innehåller alltså olika alleler av genen, ett recessivt anlag kan ej vara synligt
 • Allel En dominerande allel uttrycks också när en allel är synlig, medan en recessiv allel bara kan utöva sin effekt i en homozygot individ
 • Lokus Lokus eller genplats är positionen för en gen eller annan viktig sekvens på en kromosom
 • Gregor Mendel Var en katolsk munk och ärftlighetsforskare, han var den som först visade hur arvet fungerar
 • Autosom En kromosom som inte är en könskromosom, alla kromosomer utom X och Y
 • Könskromosom De bestämmer könet, män har könskromosomerna XY och kvinnor har XX
 • Fenotyp En organisms fenotyp är dess fysiska skepnad/specifik fysisk egenskap, till exempel dess storlek eller ögonfärg, som är varierande
 • Hur bestäms fenotypen? Fenotypen bestäms i viss utsträckning av genotypen, det vill säga vilka alleler individen bär på i en eller flera positioner på kromosomerna
 • Genotyp Genotypen är individens exakta genetiska egenskaper, vanligen i form av DNA som innehåller ett recept för hur fenotypen ska formas
 • Haploid En cell eller en organism med enkel kromosomuppsättning. Bakterier är haploida, djur och människor har haploida könsceller
 • Diploid En cell eller en organism med dubbel kromosomuppsättning. De flesta cellerna hos en människa är diploida, men de färdiga könscellerna är haploida
 • Polyploid En polyploid organism har fler än två uppsättningar kromosomer. Många växter är polyploida
 • Hur bildas ett protein? För att bygga proteinerna använder cellerna en sammansättning av molekyler som kallas ribosomer. Ribosomerna sätter ihop aminosyror i rätt ordning och länkar ihop dem med peptidbindningar
 • Djurcellens delar Cellmembran, DNA, cellkärna, lysosom, cytosol, mitokondrie, ribosomer
 • Djurcellens utseende Mjukt formad, vägg av cellmembran, i kärnan finns DNA och kromosomer som bestämmer cellens utseende
 • Växtcellens delar Cellmembran, DNA, cellkärna, cytosol, mitokondrie, ribosomer, vakuol, kloroplast, cellvägg
 • Växtcellens utseende kantigt formad, vägg av cellulosa, i cellkärnan finns DNA och kromosomer som bestämmer cellens utseende
 • Cellmembran Cellmembranet skyddar cellen, samma roll som huden på en människa
 • DNA DNA:s funktion är att lagra all genetisk information som en organism behöver för att utvecklas, fungera och kunna föröka sig
 • Cellkärna Cellkärnan styr cellens funktioner genom att reglera produktionen av proteiner
 • Lysosom Lysosomet fungerar som återvinningscentraler eller reningsverk, lysosomen innehåller starkt sura ämnen som bryter ner andra molekyler
 • Cytosol Huvudfunktionen är att agera som ett medium så lösta ämnen kan distribueras ut i cellen så att de kemiska reaktionerna som ansvarar för tillväxt och reparation får de ämnen de behöver
 • Mitokondrie Mitokondrierna fungerar som cellens kraftverk. I mitokondrierna bildas ATP
 • Ribosomer Ribosomernas uppgift är att binda aminosyror till proteiner
 • Vakuol En vakuol har utöver näringsförvaring och stabilitet hand om samma uppgifter som lysosomer har
 • Kloroplast Kloroplasterna innehåller pigmentet klorofyll. Deras viktigaste uppgift är att utföra fotosyntes
 • Cellvägg Cellväggarna ger skydd och stadga till växtens stam och blad och innehåller lignin
 • Skillnaden mellan djur och växtcell Växtcell har vakuol, kloroplast och cellvägg
 • Mitos Mitos är ett annat namn för vanlig celldelning och ett av stegen i cellcykeln
 • Meios Meios eller reduktionsdelning är den celldelning som sker när det bildas könsceller eller sporer
 • Cellens två grundtyper Eukaryota och Prokaryota
 • Eukaryota celler Stora celler med många organeller, bygger upp djur, svampar och växter
 • Prokaryota celler Små celler som saknar organeller, främst bakteriernas celler, de flesta organismerna är encelliga
 • De två principerna för hur organismer skapar sig energi? Autotrofer och Heterotrofer
 • Autotrofer Får energi från solen eller kemiska reaktioner, byggmaterialet är ex. koldioxid och vatten
 • Heterotrofer Utnyttjar molekyler som finns i andra organismer, döda eller levande, både som byggmaterial och energiutvinning
 • Hur gör mitokondrierna energi? Socker och fett förbränns - koldioxid och vatten skapas under frigörande av energi - det lagras som energi i ATP
 • Vad är ATP? Energimolekyl
 • Hur bildas ATP? Genom cellandningen som innebär att olika molekyler från maten bryts ner till koldioxid och vatten med hjälp av syrgas
 • Vad gör ATP? ATP-molekylerna transporteras ut till ställena i cellen där energin behövs till ex. till olika kemiska reaktioner. ATP är livsviktigt för oss
 • Vad är fotoautotrofer De organismer som använder sig av fotosyntesen för att få byggmaterial
 • Exempel på fotoautotrofer Växter, alger och en del bakterier
 • Vad består en cellkärna av? Kromosomer som består av DNA och i DNA:t finns en liten avdelning med gener
 • DNA:ts fyra kvävebaser Adenin, tymin, cytosin, guanin
 • Vilka variationer kan DNA:ts kvävebaser sitta som? A med T, T med A, C med G och G med C
 • Vad är skillnaden mellan DNA och RNA? Kvävebasen T byts ut till U
 • Vad avgör könet? Äggcellen är alltid X men spermien kan vara X eller Y vilket avgör könet om det blir XX eller XY
 • Hur många kromosomer har vi människor? 46 kromosomer och 23 kromosompar
 • Kvävebaserna sitter på en ryggrad, vad består den av? Socker och fosfat
 • Sammanfattning av ämnesomsättningen i en människokropp Molekyler i maten bryts ner till mindre delar - sedan transporteras de ut till alla celler i kroppen - främst genom blodet
 • Hur fungerar delningen av DNA? När det kopieras går kedjorna isär och två nya kedjor byggs upp med tidigare kedja som mall, efter det finns två kopior av allt och cellen kan delas
 • Vad händer i cellen när informationen i en gen ska utnyttjas? Det görs en kopia av den genen, en molekyl som liknar DNA i form av mRNA

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genetikprov.10417815.html

Dela