Fysiologi frågor

Övningen är skapad 2017-01-10 av Pontusnord. Antal frågor: 208.
Välj frågor (208)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Minsta samling av vävnad som kan utföra en funktion. funktionell enhet
 • Antalet organsystem (siffra) 8
 • De fyra vävnads typerna (E, B, M, N) utan vävndas som ändelse epitel, bindande, muskel, nerv
 • Den intracellulära vätskan (cytoplasman) ingår inte i den inre miljön
 • Den inre miljön består av (E V) extracellulär vätska
 • Närvaro och bevarandet av en relativt konstant inre miljö homeostas
 • Jämfört mot jämnvikt så kostar det att uppehålla steady state.
 • Förändring ger upphov av respons som ändrar variabel i motsatt riktning jämfört med ursprungliga förändringen. negativ återkoppling
 • Förändring ger upphov av respons som ändrar variabel ytterligare från ursprunget. Positiv återkoppling
 • En ändring i reglerad variabel förutses och homeostatiska responser sker snabbare vilket ger mindre fluktationer i variabeln. feedfoward
 • Homeostatiska styrmekanismer (R, L H S) reflexer, lokala homeostatiska svar
 • Beskriver tillvägagångssättet av en reflex från stimuli till reflex. Har 5 delar reflexbåge
 • Reflexer analyseras ur tillvägagångssättet (S, A V, I C, E V, E, R) stimuli, afferent väg, integrerande centrum, efferent väg, effektor, respons
 • Lokala svar har inga nerver eller hormoner inblandande.
 • Lokala homeostatiska svar för celler (Tillbaka till cellen, Till andra celler) ändelsen ämnen. parakrina, autokrina
 • Intracellulära receptorer är (snabba/långsamma) långsamma
 • Membranreceptorer är (snabba/långsamma) snabba
 • Olika typer av nervceller (U, B, P-U, M) utan ändelse polära. Uni, bi, psuedo-uni, multi
 • Nueron till CNS afferenta
 • Neuron från CNS efferenta
 • Neuron i CNS men även i det enteriska interneuron
 • Homeostas är en dynamisk process och inte statisk.
 • Nervsystem ingen förkortning; (Ryggrad + hjärna, nerver) utan ändelse nervsystemet centrala, perifera
 • Typ av nerver i hjärnan (är egentligen inte i hjärnan då den inte har nerver men runtom). Kan vara XX eller inte. kranialnerver, korsande
 • Vätska som omsluter hjärna cerebrospinalvätska
 • Hjärnhinnor( hårda, spindelvävnad, mjuka) dura mater, Arachnoidea, Pia mater
 • Hjärnans delar (från topp till botten) storhjärna, mellanhjärna, mitthjärna, bryggan, förlängda märgen, lillhjärna, ryggmärg
 • Ryggmärgen består av (G och V) vävndad grå och vit
 • En nervcell som skickar till flera andra celler divergens
 • En nervcell som aktiveras av flera nervceller (inputs) konvergens
 • En uppåtgående signal bytar alltid sida i märgen.
 • Sympatiska och parasympatiska har en XX effekt med puppilstorlek men en YY effekt med saliv antagonistisk, kooperativ
 • I CNS finns det bara XX och inga YY. banor, nerver
 • Nervsystem som bland anant styr skelletmuskler somatiska
 • Annat namn för det adrenerga nervsystemet. Utan ändelse nervsystemet sympatiska
 • Annat namn för det kolinerga nervsystemet. Utan ändelse nervsystemet parasympatiska
 • Nervsystem; fight-or-flight sympatiska
 • Nervsystem; rest-or-digest parasympatiska
 • Motsatta till somatiska nervsystemet som styrs automatiskt och styr de sympatiska autonoma
 • Vätska som finns emellan dura mater och arachnoidea blod
 • De 5 olika receptorerna (M, T, F, K, N) utan ändelsen receptor mekano, termo, foto, kemo, nocio
 • Konvertering av stimulus till en signal som går till CNS kodning
 • Informationen för sinnen kodas genom frekvensen och amplituden av signalen
 • Annat ord för sinnescell receptor
 • Överlappande receptiva fällt som är sammankopplade för att ge en stark signal för stimulit lateral inhibering
 • Somatosensoriska receptorer; Lätt beröring, finns vid fingertopparna meissner corpuscle
 • Somatosensoriska receptorer; Kraftig berröring, handflat fotsula. Stort receptivt fällt pacinian corpuscle
 • Somatosensoriska receptorer; Generell beröring. Långsam adaptering. Vitt sprit över kroppen merkels corpuscle
 • Somatosensoriska receptorer; Känner av stretch, runt fingernaglarna ruffini corpuscle
 • För de fria nervändarna som registrerar temperatur så registrerar de olika temperatur beroende på vilka TRP proteiner som aktiveras.
 • Registrerar intensiteten i ögat stavar
 • Registrerar frekvensen och intensiteten av ljuset i ögat. (Namn, typ för; Rött, Grönt, Blått) tappar, L, M, S
 • Där mest andel tappar och stavar finns gula fläcken
 • Där nerverna går ut i ögat blinda fläcken
 • Ögat antomi; från luften -> kroppen hornhinna, regnbågshinna, lins, glaskropp, näthinna, åderhinna, senhinna
 • Oragan som används för att orientera sig båggångarna
 • Mellanörats ben; från trumhinnan till ovala fönstret hammaren, städet, sigbygeln
 • De olika smakerna (Sö, Su, B, Sa, O, F) sött, surt, beskt, salt, omami, fett
 • Desto mer komplex lukt, desto mer naturlig luktar den.
 • Stavar delar ganglion med XX och tappar med YY st. många, 0
 • Fotoreceptorer är unika då det i vilande tillstånd är depolariserade
 • Typ av muskel; Stora celler, många kärnor per cell, viljestyrda skellet
 • Typ av muskel; Raka, branchade celler med oftast 1 kärna per cell hjärt
 • Typ av muskel; Korta, inte "raka", en kärna per cell glatt
 • Här finns filamenten i musklerna sarkomerna
 • Tunna filamenten i muskler aktin
 • Tjocka filamenten i muskler myosin
 • Linje som avgränsar en sarkomer enhet z linjen
 • Längden av myosinen (tjocka filamenten) a bandet
 • Skillnaden mellan sträckan där a bandet slutar och z linjen börjar. Minskar vid kontraktion i bandet
 • Muskel neuron är mycket mylinerade vilket gör de snabba och ger en kort puls i muskel excitationen.
 • Om signalerna skickas snabbare till musklen än vad den hinner relaxera till så adderas impulserna.
 • Snabb eller långsam muskel ; stor diameter, få mitokondrier, vita, mycket glykogen snabb
 • Snabb eller långsam muske; liten diameter, mycket myoglobin, röda, mycket mitokondrier långsam
 • Muskel metabolism (aerob, anaerob, ämne som behövs till båda) oxidativ, glykolytiskt, kreatin
 • Typ av muskell (siffra och bokstav); långsamma, oxidativ 1
 • Typ av muskell (siffra och bokstav); Snabb, oxidativ 2a
 • Typ av muskell (siffra och bokstav); snabb, glykolytisk, stor diameter 2b
 • Kontraktion när muskelfibrerna varken blir kortare eller längre utan är statiska. isometrisk kontraktion
 • Kontraktion när muskelfibrerna ändrar storlek trots att kraften som verkar på de är konstant. isotonic kontraktion
 • Kontraktion när muskeln försöker dra ihop sig men dras ut för att det yttre motståndet är större. excentrisk kontraktion
 • Kontraktion när muskeln dra ihop sig koncentrisk kontraktion
 • Reflex; Spindlesen deformeras och drar ihops sig stretch reflex
 • Reflex; Går in i ryggradden och sen tillbaka på samma sida innan det flippar. withdraw reflex
 • Hormon (gör vadå?) insöndras
 • Exokrin sekretion utsöndring
 • Endokrin sekretion insöndring
 • Primärt endokrina organ; (H, S, B, T, O, Bi, Bu) hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörteln, testiklar, ovarier, binjuren, bukspottkörteln
 • (Organisk) molekyl, syntetiserad av en endokrin cell, på specifikt stimulus insöndrad till blodet och med primär funktion att påverka celler som inte enbart finns i omedelbar närhet hormon
 • Cell som tillverkar och insöndrar hormon endokrin cell
 • Olika endokrina signaler( från neuron till cell/vävnad i omedelbar närhet, från endokrin cell cell/vävnad via blodet till, från neuron till cell/vävnad via blodet) neurotransmittor, hormon, neurohormon
 • Vatten/fett löslig hormon; peptider och katekolaminer, transporteras fritt i plasman vatten
 • Vatten/fett löslig hormon; steroidhormon och tyreoideahormon/sköldkörtelhormon transporteras mestadels bundet till transportprotein i plasman: Fritt hormon + transportprotein står i jämvikt med hormon-proteinkomplex fett
 • Olika hormoner kan ha motsatt effekter: - Insulin sänker blodsockerhalten - Glukagon höjer blodsockerhalten
 • Samma hormon kan ha motsatt effekter: - adrenalin dilaterar blodkärl via β2-rec. - adrenalin kontraherar blodkärl via α1- rec.
 • Sköldkörtel på latin thyroidea
 • Ett endokrint system XX hormon samt YY de. tillverkar, insöndrar
 • Fettlösliga aminhormon från sköldkörteln. Påverkar metabolism, tillväxt och kardiovaskulär system (Ökande nummer ordning samt bokstaver) T₃, RT₃, T₄
 • Krundämne som sköldkörteln tar upp och bildar MIT och DIT av jod
 • Formell för vad som skapas; (MIT + DIT =>, DIT + DIT) T₃, T₄
 • Här finns oftas TH (tyroid hormon) receptorer (Organell) cellkärnan
 • Hormon från bisköldkörtlarna, styrs av calcium insöndringar i membranet, stimulerar upptag av Ca²⁺ i njurarna PTH
 • Hormon; frisätts från binjurarnas bark och ökar reabsorptionen av Na⁺ och sektretionen av K⁺. frisättningen regleras via RAAS. aldosteron
 • Hormon som är en viktig komponent i kroppens endogena antiinflammatoriska och immunosuppressiva kontrollsystem kortisol
 • Korttidseffekter av hög dos kortisol (S, E, Ö V) sömnrubbning, eufori, ökad vikt
 • Långtidseffekter av kortisol (Ö I, F H) ökad infektionskänslighet, förtunnad hud
 • Hormon som frisätts i njurarna märg och ökar flight or fight respons adrenalin
 • Sida av hjärtat som pumpar syrerikt blod ut till hela kroppen vänster
 • Hur högt trycket är i omloppet från högt 4 till lågt 1 (-> lungorna, -> hjärtat, -> kroppen, -> hjärtat) 3, 2, 4, 1
 • Omslutande hinna runt hjärtat pericardium
 • Ådrarn till lungorna på engelska pulmonary artery
 • Muskler som drar i tendinae vilke öppnar AV valven papilary muskler
 • Artärer runt hjärtat och ger det blod, har högst tryck av alla artärer (engelska) kranskärl
 • Tillåter hjärtmuskler att spontant slå samtidigt genom att låta aktionspotentialer passera genom gap junctions
 • Celler som agerar som pacemaker i hjärtat (typ, Namn på de två (A först)) noder, AV, SA
 • Styr hastigheten av slag impuslerna mellan olika delar av hjärtat. (Engelska) conducting cells
 • Stroke volume * heart rate = cardiac output
 • Blodets transporterar (S, K, N, H) samt kontrollerar (T, p) syre, koldioxid, näring, hormoner, temperatur, pH
 • Blodtrycket vid hjärtats sammandragning systoliska
 • Blodtrycket vid hjärtats utvidgning diastoliska
 • Hjärtmusklernas "skellet" som även har ådror som förser det med blod (engelska) endomysium
 • Receptorer som känner av blodtrycket i ådrorna baro receptors
 • Problemet med baro receptorer är att de anpassar sig vid det högre tryck och anser det som normalt sen.
 • Typ av kärl; Epitel + glatta muskler (tunica media) kappilärer
 • Typ av kärl; Epitel + (tunic intima) + mycket glatta muskler (tunic media) + (tunic externa) muskel artärer
 • Typ av kärl; Epitel + elastiskt lager (tunic intima) + mycket mer elastiska fibrer än glatta muskler (tunic media) + tunica externa elastiska artärer
 • På grund av det låga trycket i det venösa blodet så hjälper skelett muskler till att trycka tillbaka blodet till hjärtat.
 • Receptorer i kärlsystemet som känner av syre och koldioxid samt pH i blodet kemo receptorer
 • Organ som fångar in gammla erytrocyter och bryter ner de till beståndsdelar för återbruk mjälte
 • XX har tjockare vägg än YY då blodet där har högre tryck. artärer, vener
 • Namn på röda blodkroppar erytrocyter
 • Namn på vita blodkroppar leukocyter
 • Vilken har mest muskler (artär/ven) artär
 • Blodets hastighet i årdrorna beror inte bara på närheten till hjärtat utan även arean av blodkärlet.
 • Vätska som finns mellan blodsystem och lymf systemet (mellan celler). Tas tillbaka med osmos (finns 3x mer än blod plasma) vid blodlust Interstitium
 • Inandning och utandning på fysiologisk termologi inspiration, expiration
 • Minskar utspänningen kring alveolerna surfactant
 • Vätskefylld "ballong" runt lungorna pleurasäck
 • Luft flyttas via massflöde, från område med XX tryck till lågt YY högt, lågt
 • (P(alveol trycket) - P(atmosfär)) / R(resistansen) = flödet
 • Påverkar följsamheten(desto lättare, desto lättare är det för lungorna att expandera) för lungan (T H L, A Y) Töjbarhet hos lungan, alveol ytspänningen
 • XX går in till kapilärerna och YY ut i utandnings luften syre, koldioxid
 • Henrys law S = löslighet, P = tryck S₁/P₁=S₂/P₂
 • Bildas med vatten om koldioxid inte binds till hemoglobinet kolsyra
 • Påverkar hemoglobinsatureringen (Faktor, agerar ideelt vid högt/lågt) (T, p, D) temperatur, lågt, pH, lågt, DPG, lågt
 • Luften måste vara (V) och (F) innan den kommer in i lungorna varm, fuktig
 • YY dödar rökning och gör att XX finns kvar i luftvägen cilier, slemmet
 • Alveol som producerar surfaktanter (typ nr, siffra) 2
 • Hjälper till att kompressera lungorna och få ut och in luft diafragman
 • Koldioxid binder (bättre/sämre) bättre till hemoglobinet än syre.
 • Farlig gas som "hellre" binder in till hemoglobinet än syre och kväver kroppen kolmonoxid
 • Frivilig andning stängs av när koldioxid trycket ökar eller pH:et.
 • Njurarnas huvudfunktioner förutom att producera urea (K BV, K p, K BT, K J Ko, S E) kontrollera blodvolym, kontrollera pH, kontrollera blodtryck, kontrollera joner koncentration, syntetisera EPO
 • Del i njuren där nefronerna finns cortex
 • Typ av nefron; (Kort loop, långt loop som går ner i medula) cortical, juxtamedullary
 • De huvudsaklig waste produktsen från kroppen. Först det som det bildas mest av urea, kreatinin, urinsyra
 • Var reabsorptionen i henes klyfta (nedåtgående, uppåtgående) vatten, salter
 • Typ av transport för att reabsorbera i hennes klyfta (vatten, salter) osmos, aktiv transport
 • Hormon som kontrollerar urin koncentrationen. Kallas ibland den vattenkonserverande hormonet ADH
 • I uppsamlingsrören kan även reabsorbtion i njuarana ske och t.e.x glukos reabsorberas med epitel celler via membran proteiner.
 • Enzym som produceras vi låg Na⁺ halt och ökar återupptaget av det i njurarna renin
 • Enzym som bryter ner mat i magen, aktiveras med hjälp av ZZ. Före aktivering = XX, aktiverat = YY pepsinogen, pepsin, HCL
 • Matspjälkningens funktion förutom nedbrytning och absorption (B M; S, E, M) barriär mot; syror, enzymer, mikrober
 • Organ som utsöndrar galla galblåsa
 • Organ som producerar galla lever
 • Utskott som absorberar mat i tarmarna villi
 • Bildar saliv. Heter XX och det finns YY st. spottkörtlar, 3
 • Muscularis externa är magsäckens 3 lager med glatt muskulatur.
 • Körtel som utsöndrar pepsogen och saltsyra funduskörtel
 • Körtel som producerar nukleas, lipas proteas, laktas m.m för nedbrytning bukspottkörteln
 • Bukspottkörteln producerar och utsöndrar HCO₃⁻ för att neutralisera magsyra
 • Vilken tarm? Kemisk nedbrytning Absorption av näring tomtarmen
 • Vilken tarm? Absorption av gallsalter & B12 Mikroflora (immunvävnad) krumtarmen
 • Bryts kolhydrater ner i i munnen, magen och 12 finger XX och vilket enzym YY. trisackarider, amylas
 • Bryts kolhydrater ner till efter 12-fingerstarmen. XX Med vilka enzym (M, L) monosackarider, laktas, maltas
 • Efter magen bryter kroppen ner protein till polypeptider genom XX. Därefter bryts de ner till (A, P) med ZZ pepsin, aminosyror, peptider, trypsin
 • Fett bryts först ner till XX-glyceriner genom enzymet YY. Därefter till ZZ-glyceriner i tunntarmen med YY och galsten. tri, lipas, mono
 • Funktionella celler i levern hepatocyter
 • Fagocytiska celler som produceras i levern och äter upp döda blodkroppar kupffer celler
 • Enzym som har negativ återkoppling på matsmältningen. Gör att man blir mätt CCK
 • Absorberar främst tjocktarmen (här sker lite absorption) (Va, Vi, G) vatten, vitaminer, gallsalter
 • Immunförsvaret funktioner (S M I, D C Ce, T B F S) skydda mot infektioner, döda cancer celler, ta bort främmande substanser
 • Immunförsvaret 2 delar (medfött, förvärvat) ospecifika, specifika
 • Immunförsvaret; 1st line deffence barriärer
 • Immunförsvaret; 2st line deffence (K, F, Fe) komplementsystem, fagocyter, feber
 • Immunförsvaret; 3st line deffence lymfsystemet
 • Glykoprotein som fungar upp patogener = XX. Lågt pH, bildas i YY mukus, slemhinnor
 • Humoral komponent som komplementerar antikroppar. 30 tal plasma proteiner från levern. Alltid redo, med effekten MAC komplementsystemet
 • Fagocyter känner igen patogener med hjälp av PRR
 • Här produceras och mognas T-lymfocyter tymus
 • Omogna typ-celler sorteras bort här (T-celler, B-celler) tymus, benmärg
 • En "inflammatory mediator" som frisläpps när makrofager aktiveras histamin
 • Effekter av histamin (då en infektion har skett) (B V, C) blodkärl vidgas, cellmigration
 • Immunförsvar celler som visar PRR för B-celler T-hjälparceller
 • Immunförsvar celler som producerar antikroppar B-celler
 • Immunförsvar celler som tar in PRR från makrofag och börjar sedan dupliceras sig T-celler
 • Typ av immun celler som blir minnes celler till återkommande infektion B-celler
 • Svarar mot linjär acceleration i balansorganet. (namn, antal) hinnsäckar, 2
 • Svarar mot rotations rörelser i balansorganet (namn, antal, var de finns) ampullor, 3, båggångarna
 • ID protien komplex på celler = XX (XX, typ nr; alla celler, immunceller) MHC, 1, 2
 • Cell som "äter" upp andra celler med omatchad MHC1 makrofag
 • "knutan" där blodets pressas ut i bowmans kapsel. glomerulus
 • Leder depolariseringen till det sakroplasmatiska retikulet och frigör Ca²⁺ till sarkomerna t-tuber
 • Protein som aktiveras av Ca²⁺ och aktiverar myosin light chain kinase vid glatt muskel kontraktion calmodulin
 • Enzym (XX) som ger YY till mysoinet i glatt muskel kontraktion. Enzym med motsatt effekt ZZ myosin light chain kinase, fosfat, myosin fosfatase
 • Tuben (före, efter) henleys slinga proximala, distala
 • En muskelkontraktion är en (T) twitch
 • membranet som vibrerar i det kortiska organet basialmembranet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fysiologi-fragor.6944205.html

Dela