Funktionsteori

Övningen är skapad 2018-01-10 av Pontusnord. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • CauchyRiemans ekvationer f(x, y)= u(x, y)+iv(x, y) (ekv 1, ekv 2) u'x=v'y, u'y=-v'x
 • Harmonisk funktion ekvation, laplace operatorn u''xx+u''yy=0
 • |R(z)| ≤ 4*|an/bm|*|z|^n-m
 • ≤|R(z)| 1/4*|an/bm|*|z|^n-m
 • (|) log(z)= ln(|z|)+iarg(z)
 • z^a= e^a*log(z)
 • Om en kurvintergral är noll och inte överskrider dess poler är kurvan XX och f YY på hela området (XX, YY) sluten, holomorf
 • Om f är holomorf på hela C och är begränsad. Då måste f vara konstant
 • Om a inte är uppåt begränsad så säger vi att sup M = oo
 • Homogenlösning för enkelrötterna r₁ och r₂. x_ⁿ= C₁*r₁ⁿ+C₂*r₂ⁿ
 • Homogenlösning för dubbelrot r. x_ⁿ= (C₁+n*C₂)*rⁿ
 • Om lösningen till den inhomohena ekvationen är en dubbelrot så multiplicerar man in
 • Sum(C*rⁿ, n=0..oo)= (|z|<1) C/(1-r)
 • Geometrisk summa; Sum(C*r^k, k=0..k=N)= C*(1-r^N+1)/(1-r)
 • (K = konvergent serie, D = divergent serie). K+K= K
 • (K = konvergent serie, D = divergent serie) K+D= D
 • (K = konvergent serie, D = divergent serie) D+D= vet ej
 • L = lim k-> oo(aₓ/bₓ) < +oo. Och bₓ konvergent => aₓ konvergent
 • L = lim k-> oo(aₓ/bₓ) > 0 Och bₓ divergent => aₓ divergent
 • Varje absolutkonvergent serir är konvergent
 • Kallas en serie om den är konvergent men ej absolutkonvergent. betingat konvergent
 • (|) Kriterier för Libniz test (1-3). Partialsumman aₓ aₓ alternerande, |aₓ| avtagande, aₓ->0 då k->oo
 • Ekvation för punktvis konvergens. f gränsfunktion, fₓ funktionsserie f=lim x->oo(fₓ)
 • Ekvation för likformigt konvergent. f gränsfunktion, fₓ funktionsserie lim x->oo(sup(|fₓ-f|))=0
 • (|)Weiestrass M-test: Sum(Mₓ) konvergerar. Sum(uₓ(x)) konvergerar likformigt om |uₓ(x)|≤Mₓ
 • Fourierserier, vänste och högerderivator existerar i x =t. FS = 1/2*(f(t+0)+f(t-0))
 • Kallas en funktionsserie om det för varje punkt existerar en potensserie med positiv konvergensradie analytisk
 • Konvergensradien för en holomorf funktion är närmaste avståndet till en singularitet
 • (|)Definitionen av en pol av f(z) i punkten c lim z->c(|f(z)|)=oo
 • Jordans lemma: |I(f(z)*e^iat)| ≤π/a*max|f(z)|
 • Tillvägagångs sätt för att skrivaom f(x, y) till f(z). Sätt y=0 och x=z
 • Skriv som sinus av x; k st vanliga perioder över 2π = sin(k*x)
 • D(arctan(x))= 1/(1+x²)
 • cos(x+y)= cos(x)*cos(y)-sin(x)*sin(y)
 • cos(x-y) cos(x)*cos(y)+sin(x)*sin(y)
 • sin(x+y)= sin(x)*cos(y)+cos(x)*sin(y)
 • sin(x-y) sin(x)*cos(y)-cos(x)*sin(y)
 • J =jämn funktion, U =udda funktion: J*J= J
 • J =jämn funktion, U =udda funktion: U*J= U
 • J =jämn funktion, U =udda funktion: U*U= J
 • (a k)= a!/k!*(a-k)!
 • Om f(z) har en hävbar singularitet i z=c Res z=c(f(z))= 0

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/funktionsteori.7164221.html

Dela