Förhör allmän rättslära

Övningen är skapad 2018-10-17 av 3schow. Antal frågor: 111.
Välj frågor (111)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • normativ etik lära i moral
 • metaetik lära om moral
 • reflektivt ekvilibrium harmoni mellan en persons rättviseprinciper och moralomdömen i konkreta fall
 • diskrimineringsgrunder kön, könsuttryck, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, trosuppfattning, ålder
 • intensitet antal som röstar
 • effektivitet graden för folkets bestämmande
 • extensitet omfattningen av folkets bestämmande
 • rättvisa som skälighet frihetsprincipen, skäligt jämgoda möjligheter, differensprincipen
 • grundnormens funktioner avslutar normsystemet, legitimerar konstitutionen, sätter igång det bindande systemet hos rätten
 • anspråk skyldighet
 • frihet icke-anspråk
 • kompetens underkastelse
 • immunitet icke-kompetens
 • marknadsmisslyckanden externa kostnader (överproduktion), kollektiva varor (underproduktion)
 • fullers åtta krav generella, offentliga, ej retroaktivt, klara, ej inbördes motsägelser, ej omöjliga, stabila, tillämpas efter sitt innehåll
 • allmänna domstolar tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen
 • förvaltningsdomstolar förvaltningsrätten, kammarrätten, högsta förvaltningsdomstolen
 • the entitlement theory (berättigandeteorin) principen om rättmätigt ursprunget förvärv, överföringsprincipen, korrigeringsprincipen
 • prejudikattolkning identifiera rättsregeln, fastslå vilken princip rättsregeln ger uttryck för, bestäm prejudikatets räckvidd, bedöm prejudikatvärdet
 • rättskällehierarkin lagar, förordningar, förarbeten, praxis, doktrin
 • domstolens fyra principer principen om domstolars självständighet, legalitetsprincipen, rättfärdigandeprincipen, principen om non-liquet
 • harts tre skäl till att domaren inte kan döma på ett mekaniskt sätt rättens öppna textur, vår okunnighet om relevant fakta, den relativa obestämdheten hos ändamålen
 • aktörer inom naturrättsläran thomas av aquino, hugo grotius, samuel pufendorf
 • aktörer inom klassisk rättspositivism jeremy bentham, john austin
 • aktörer inom modern rättspositivism hans kelsen, herbert hart
 • queerfeminism kön är endast en social konstruktion
 • postkolonial feminism genus beroende av flera strukturer
 • radikalfeminism sexualitet som patriarkatets bas
 • rättfallsanalys identifiering av rättsfrågan, yrkanden, grunden, domskälen, domslutet
 • reflecting on nature the rule of nonmaleficence, the rule of noninterference, the rule of fidelity, the rule of restitutive justice
 • fair play av john rawls den som tar del av fördelarna av rättsordningen måste också lyda lagen
 • civil olydnad fredlig handling i strid mot lagen i syfte att åstadkomma en nödvändig förändring av lagen
 • mönstrade teorier fördelning ska utgå från ett mönster
 • icke-mönstrade teorier fördelningar kan variera strukturellt
 • historiska teorier tar hänsyn till förtjänst
 • tunna teorin om det goda (john rawls) vad som är bra för en part i ursprugspositionen
 • fylliga teorin om det goda vad som utmärker en moraliskt god person
 • aristoteliska principer människans strävan att ägna sig åt mer komplexa och krävande aktiviteter
 • perfektionistisk lagstiftning moraliserande uppfostrande lagstiftning
 • liberal neutralitet ingen statlig inblandning så länge medborgarens livsplaner är förenliga med den fylliga teorin om det goda
 • kosmopolitisk rättviseteori global ursprungsposition bakom okunnighetsslöjan
 • gerd lindgren konsmaktsystem på organisationsnivå
 • essensialism kön som inneboende väsen
 • konstruktivism kön skapas utifrån villkor i samhället
 • kulturteorin typiskt kvinnliga kulturer ska erkännas i rättssystemet
 • omsorgsrationaliteten omsorgen kvinnor har bör uppvärderas
 • rättsrealism juristen är en despot
 • hållbar utveckling ekocentrism och intergenerationell antropocentrism
 • holistisk fokus på helheten
 • moralens patienter/objekt mottagarna av våra handlingar
 • svag ekocentrism levande varelser har direkt moralisk status
 • stark ekocentrism levande varelser har endast indirekt moralisk status
 • värdenihilism saker som saknar materiell existens har inget sanningsvärde
 • preferenser varje individs subjektiva preferenser
 • internal point of view regelacceptans
 • vag regel kan leda till minst två olika utfall, stor gråzon
 • lösning för vag regel klargörande praxis eller att begrepp i regeln definieras
 • epistemologiska problemet vet inte vilka de naturliga rättigheterna är eller vad de innebär i olika situationer
 • rättsreglers giltighet inom naturrättsläran regelinnehållets moraliska halt
 • rättsreglers giltighet inom rättspositivismen huruvida reglerna har sitt ursprung i godtagna rättsliga praktiker och procedurer
 • dygder egenskaper och karaktärsdrag
 • välbefinnande (dygdetik) eudaimoni
 • negativ frihet frihet från tvång
 • positiv frihet frihet till att göra något, verklig möjlighet att förverkliga sina planer
 • domarens roll enligt austin suveränens tjänare
 • sedvanerätt enligt austin samling åsikter tills de har erkänts av suveränen
 • fuller om sedvanerätt uppstår ur upprepade handlingar som genomförs utifrån en känsla av förpliktelse
 • "räknas som"-regler anpassat beteende efter, inte riktiga regler
 • institutionella fakta vilar på ett kollektivt erkännande
 • horisontellt umgänge mellan medborgare
 • vertikalt umgänge mellan staten och dess undersåtar
 • sanktion inom sociala regler delikt
 • dubbel institutionalisering officiella institutioner upprättar regler för medborgare och sig själva
 • vilka sekundära regler är viktiga för hart igenkänningsregel, förändringsregler, dömanderegler
 • primära regler förpliktigande regler
 • sekundära regler bemyndigande regler
 • kodifiera upphöja till lag
 • intellektualister gud kan ej agera i strid med förnuftet
 • voluntarister ritningen är bara en produkt av guds vilja
 • kontraktsteorin rättfärdiga statsmakten både genom att hänvisa till rättens källa och rättens moraliska halt
 • tre problem med naturtillståndet bevarandet av egendom, ingen domare, ingen rättmätig rättstilläpning
 • vem är bakom kontraktsteorin john locke
 • olika typer av generalitet normadressaten, handlingen, tidpunkten, platsen
 • svårigheter med generella regler kausalförhållanden, over- och underinclusiveness, efterlevnad, oväntade följder
 • reglers heuristiska funktion underlättar en bedömares sätt att bedöma
 • raz om regler exclusionary reasons, uteslutande skäl att inte utföra viss handling
 • andra ordningens skäl skäl för att inte väga första ordningens skäl mot varandra
 • modifiera ändra samhällets riktning genom lagstiftning
 • subsidiaritetsprincipen regler utformas så lokalt som möjligt
 • problem med ramlagstiftning svårighet att uppfylla flera av fullers 8 krav
 • den hermeneutiska cirkeln regelns tolkning är beroende av kvalificeringen av fallets fakta och vice versa
 • legal realism karl llewellyn: domaren har valfrihet, common law, regler används för att legitimera i efterhand
 • common law rättspraxis är den viktigaste rättskällan
 • historisk tolkning lagstiftarens vilja
 • teleologisk tolkning lagens ändamål
 • dworkin domare bör låta sig styras av principer
 • devlin kollektiv skadeprincip eftersom tankar och handlingar kan skada den offentliga moralen
 • problem med straffets överdrivna grymhet större risker för att undgå straff, svårighet att hitta det grundläggande förhållandet, strafflöshet
 • vem pratade om vedergällningsteorin kant
 • dualistisk människosyn både en naturlig och förnuftig varelse
 • orsaker stress
 • skäl dålig uppfostran
 • utilitarister om skäl rationaliseringar i efterhand
 • likhetsprincipen (kelsen) lika fall behandlas lika, riktad till rättstillämparen
 • hart: nulla pena sine lege rätten återspeglar lagstiftarens moraliska uppfattningar
 • motsats till relativism absolutism
 • olika typer av relativism sanningsrelativism, moralisk relativism, estetisk relativism
 • induktion förutsätter att något är sant för att det varit sant hittills
 • libertarianism personlig autonomi, minimalstat, fri marknad, avsaknad av tvång
 • kontradiktoriskt förhållande kan varken föreskriva eller ogiltigförklara båda samtidigt
 • konträrt förhållande kan inte föreskriva båda samtidigt men kan ogiltigförklara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/forhor-allman-rattslara.8579473.html

Dela