Fealadidh

Övningen är skapad 2021-11-15 av Faepmie1. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aelhkie lätt
 • amma jo, verkligen, säkert
 • barkoes jobbigt, arbetsamt
 • bïjveles varmt
 • bööremes bäst, bästa
 • daarpesjidh behöva
 • daelie nu
 • daelvege om vintern
 • daelvie-eejehtimmie vinterlov
 • dagke kanske
 • dan
 • desnie där
 • doestedh våga
 • dovrehke dyrt
 • dåeriedidh att följa med
 • ean inte (vi två)
 • fealadidh resa
 • fierhten biejjien varje dag
 • gahtjedh ramla
 • gihtjedh fråga
 • girtie flyg
 • gujht nog, jo
 • guktie hur
 • gænnah förstärkande ord (inte ens)
 • göökten aejkien två gånger
 • gåajkoe till
 • gåhkese långt
 • haepkie helikopter
 • hov jo,, sannerligen
 • im rikti daejrieh jag vet inte riktigt
 • juhtedh flytta,
 • kråvna krona
 • luste kul, roligt
 • lyjhkedh tycka om, gilla
 • löönedh låna
 • mejtie om
 • mennie åasesne vad kostar
 • mïnnedh ta en tur
 • saatnan sann, sant
 • sïjhtedh vilja
 • skïhpe skepp
 • soptsehstehtedh övertala
 • sån väl
 • tjoejkedh åka skidor
 • tjuetie hundra
 • tjåetskemes kallt
 • tååge tåg
 • vïnhtse båt
 • vuejedh köra
 • vuelkedh fara/åka
 • våålese neröver
 • ålkoelaante utlandet
 • årrodh vara
 • gåabph-joem en annan plats

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fealadidh.10712892.html

Dela