Evolutionsbiologi-Dugga

Övningen är skapad 2019-02-14 av Hubbehund. Antal frågor: 145.
Välj frågor (145)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abiotisk Icke levande, ex temperatur, pH, mineraler
 • adaptation Anpassning, förändring som medför högre fitness
 • adaptive radiation Fortskridande evolution av fenotypisk och ekologisk diversitet (ofta ett resultat av stora ekologiska möjligheter). T.ex se darwins finkar, tidiga pungdjur i australien och ciklider.
 • allel genvariant
 • allopatrisk artbildning Isolerad artbildning, börjar med spridning/separation som leder till ett begränsat/icke befintligt genflöde mellan populationerna. Divergent selektion (olika karaktärer selekteras hos de olika populationerna) sker till den grad att reproduktiv isolering inträffar.
 • altruism När en organisms beteende leder till en reducerad fitness för den själv men ökar fitness för en annan organism.
 • anagenes En arts eller populations gradvisa förändring.
 • anisogami En form av sexuell reproduktion där gameterna är av olika storlekar. Hon-gameten betydligt större än han-gameten
 • anpassning en genetisk förändring som ger högre fitness i den rådande miljön. Anpassningar kan antingen vara strukturella, beteendemässiga eller fysiologiska
 • art, släkte, familj, ordning... rike - Taxonomiska grupper.
 • arvbarhet (heritabilitet) statistiskt mått på en egenskaps ärftlighet.
 • asexuell fortplantning (partenogenes, apomixis)= Asexuell förökning är former av fortplantning där en organism förökar sig utan inverkan av en könscell från en annan individ, och bildar två eller fler individer. Två typer av asexuell fortplantning- Partenogenes=avkomma ur obefruktade ägg (djur), blir antingen genetiskt identisk (mitotisk) eller ärver halva moderns arvsmassa (meiotisk och blir därmed helt homozygot). Apomixis= Utan meios eller producering av gameter. (växter).
 • balanserande selektion Att ett antal selektiva processer genom vilka flera alleler (olika versioner av en gen) hålls aktivt i genpoolen hos en population vid frekvenser större än förväntat från enbart genetisk drift. Detta kan ske genom olika mekanismer, i synnerhet när heterozygoterna för de alleler som behandlas har en högre kondition än homozygoten. På så sätt bevaras den genetiska polymorfismen
 • befruktning Sammansmälltning av två gameter till diploid zygot
 • binomialsystemet är det formella system inom systematiken som används för att ge vetenskapliga namn åt levande organismer inom botanik och zoologi. (Släktnamn+artepitet+auktorsnamn)
 • biologiska artbegreppet- Individer som kan genomgå sexuell reproduktion och få fertil avkomma tillhör samma art enligt det biologiska artbegreppet.
 • biologisk mångfald (biodiversitet)- variationsrikedom av levande ting. Kan vara inom art, mellan art eller av ekosystem
 • biotisk levande, ex: växter, djur, bakterier etc
 • bottle neck (flaskhals) Om en population minskar kraftigt så kommer även den genetiska variationen att minska kraftigt då det är bara de genotyper som överlever som finns kvar. Detta är vad som kallas flaskhalseffekter.
 • centimorgan (cM)- är en enhet som används för genetiska kartor eller i samband med genetisk kopplingsanalys för att ange längden av DNA-segment
 • Centromer Den centrala punkten av en kromosomen som binder systerkromatiderna till varandra och kromosomarmarna utgår ifrån.
 • chi2-test (test (χ2 Testar hypotes kring kategorisk fördelning. Goodness of fit, hur väl stämmer fördelning av kategorisk data med förväntad fördelning?
 • clad (clade)- En klad utgör en monofyletiskgrupp, alltså en grupp med alla organismer som har samma gemensamma förfader.
 • Kladogram Diagram/grafisk bild av fylogeni
 • co-evolution (=samevolution) När två arter påverkar varandras evolution genom reciprocitet/t.ex. blommor-pollinatörer.
 • commensalism Samlevnad mellan två eller flera arter där ena arten (kommensal) drar nytta av den andra utan att skada den eller vara den till nytta.
 • diploid dubbel kromosom-uppsättning (2n)
 • disruptiv selektion (splittrande)= biologiskt urval som gynnar två fenotyper av olika beskaffenhet men missgynnar mellanliggande former.
 • DNA deoxiribonukleinsyra-innuti kromosomerHär finns genomet i form av nukleotidsyror
 • Från gen till protein Transkription-mRNA-Translation i ribosomer->proteina
 • dominant är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som bara behöver finnas på en av kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.
 • emigration utvandring
 • endemisk art betyder det att den finns bara inom det specifika området och ingen annanstans.
 • epigenetisk är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Epigenetiken handlar om hur DNA läses av och hur DNA uttrycks.
 • epistasi förmågan hos en gen att hindra effekten av gener i ett annat locus att komma till uttryck.
 • evolution förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 • evolutionär kapprustning (evolutionary arms race) är en kamp mellan konkurrerande uppsättningar co-evolverande gener, egenskaper eller arter som utvecklar anpassningar och motanpassningar mot varandra, som liknar en vapenkamp. Dessa beskrivs ofta som exempel på positiv feedback.
 • exon En exon är en del av nukleotid-sekvensen i DNA-molekylen i en gen som utgör kod för delar av det slutliga proteinet för genen. (Kodande)
 • expressivitet Hur mycket något uttrycks, 0-1 (individnivå)
 • extant art Nulevande art
 • falsifikation Falsifierbarhet är en möjlighet att beskriva ett sammanhang där ett givet påstående kan visa sig falskt. Inom vetenskapsteori används falsifierbarhet som ett metodologiskt krav för att en teori ska anses vara vetenskaplig – det skall gå att prova teorin på ett sätt som gör att den går att avfärda
 • fenotyp genotyp+miljö, det som kommer till uttryck hos en organism
 • fenotypisk plasticitet innebär att en organism med en viss genotyp kan få olika fenotyp beroende på vilken miljö den lever i och exponeras för.
 • fertil förmåga till fortplantning.
 • fitness ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 • fossil är djur- eller växtdelar som bevarats i typer i sediment eller sedimentära bergarter.
 • founder effect är förlusten av genetisk variation som uppstår när en ny befolkning är etablerad av ett mycket litet antal individer från en större befolkning.
 • frameshift mutation förändring i läsramen, sker när insertion/deletion av kvävebaser ändrar “läsramen”. Kvävebaserna läses alltid av i tripletter T.ex. så är insertion/deletion av 2 kvävebaser en frameshift mutation medan en insertion/deletion av 3/6/9 kvävebaser etc inte är en frameshift då det inte förändrar läsramen.
 • frekvensberoende selektion är en evolutionär process där fitness av en fenotyp beror på dess frekvens i förhållande till andra fenotyper i en given population.
 • fylogeni utvecklingshistorien (evolutionen) hos en biologisk grupp.
 • gamet könscell(Gameten är haploid, dvs. har enkel kromosomuppsättning och endast ett arvsanlag av varje slag; den är honlig eller hanlig)
 • gen (locus) DNA-sekvens som kodar för en produkt (RNA, protein), något som styr/påverkar en egenskap, något som går i arv mellan generationer
 • genetisk diversitet är ett mått på hur stor variation av genotyper som finns inom en population är(Genetisk diversitet genererar mångfald på olika sätt. Dels kan det finnas populationer av samma art med olika genetisk diversitet och sedan kan individer inom en population skilja sig mer eller mindre åt. Ju högre genetisk variation desto bättre rustade är arter för förändringar och sjukdomar.)
 • genetisk drift lumpmässiga faktorer som påverkar frekvensen av vissa alleler inom en begränsad population. Även med de allra mest adapterade aller kan en individ av andra faktorer dö/inte lyckas reproducera sig, motsatt gäller såklart även för individer som är mindre adapterade).
 • genetisk koppling Den genetiska associationen mellan två eller fler icke-allelegener, beroende på deras läge nära varandra på samma kromosom.
 • genflöde är när gener överförs från en population till en annan population av samma art.
 • genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener, Genomet är ärftlig information kodad i organismens fullständiga DNA-sekvens
 • genotyp är en individs exakta genetiska egenskaper (dess genom), vanligen i form av DNA.
 • goodness-of-fit-tes ”Anpassningens kvalitet.” Avser hur väl en observerad (empirisk) fördelning ansluter sig till en föreslagen teoretisk fördelning.
 • gradualism Idén om att evolution sker genom långsam, gradvis förändring över lång tid.
 • haploid enkel kromosom-uppsättning (n)
 • haplotyp är en sammandragning av haploid och genotyp, är inom genetik en beteckning för en samling av specifika alleler i en samling närliggande gener på den ena kromosomen i ett kromosompar. Haploid genotyp
 • Hardy-Weinberg jämvikt= en population sägs befinna sig i hardy wienberg jämvikt för en viss gen om ingen förändring av allel/genotyp frekvens sker inom populationen mellan generationer.
 • heritabilitet (arvbarhet är ett begrepp som används inom kvantitativ genetik och är ett mått på hur mycket av variationen av en viss egenskap (till exempel kroppslängd) inom en population som beror på genetiska skillnader. Mått på en egenskaps ärftlighet
 • heterozygot är ett begrepp inom genetiken och betecknar individer som har två olika varianter, alleler, av en gen. De båda kromosomerna i kromosomparet innehåller alltså olika varianter av genen
 • homologa kromosomer kromosompar består av två skilda kromosomer (i samma cell) som är lika långa och innehåller samma gener i samma lokus.
 • homozygot är ett begrepp inom genetiken och betecknar individer som har två likadana varianter, alleler, av en gen
 • definition av hona och hane Hona är hos djurarter med sexuell förökning den könstyp som fysiologiskt bildar ägg och föder fram avkomman eller dess förstadium, såsom ett befruktat ägg, i motsats till hanar som bildar spermier.
 • hybrid Hybridisering är en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan individer som är genetiskt olika. Individerna kan vara av olika arter, populationer, släkten och även familjer
 • inavel parning mellan besläktade individer, ökad grad av homozygoti där de två allelerna kommer från samma anfader/anmoder
 • inavelsdepression är reducerade biologisk fittness i en given population som ett resultat av inavel eller avel av närstående.
 • inavelskoefficient sannolikheten för att de två allelerna i ett locus är identiska genom arv, dvs. härstammar från en och samma ursprungsallel. Inavelskoefficienten är ett mått på den genetiska konsekvensen av inavel. Koefficienten är 1/2 vid självbefruktning (den mest extrema formen av inavel) 1/4 vid syskonbefruktning och 1/16 vid kusinbefruktning.
 • individ "något odelbart"En enskild organism
 • intron Ett intron är en del av nukleotid-sekvensen i DNA som transkriberas men sedan redigeras bort genom splitsning före translationen. (Icke kodande)
 • karyotyp Antal och utseende av kromosomerna för en viss art/individ
 • kategoridata Data som kan delas in i kategorier som inte betecknas med siffor
 • klon innebär skapandet av genetiska kopior av en individ, det vill säga flera individer med samma arvsanlag, men också kopiering på cellnivå eller på gennivå. Kloning är naturligt förekommande och vanligt hos bakterier och växter, men ovanligt hos djur.
 • kodominant är då den dominanta genen uttrycks tillsammans med den recessiva och ger en fenotyp som är olik de båda föregeåndes. Vid kodominans, till skillnad från ofullständig dominans, så blandas ej de två fenotyperna utan de ger båda uttryck samtidigt.
 • komparativ metod alternativt jämförande metod, är vetenskaplig metod inom många forskningsfällt, och är den övergripande benämningen på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser.
 • konvergent evolution är ett vetenskapligt begrepp inom evolutionsbiologin när liknande genetiska eller morfologiska strukturer utvecklas oberoende av varandra hos olika icke närbesläktade organismer.
 • kontinuerliga data Numerisk data som som kan anta alla värden tex längd och vikt
 • korrelation ett uttryck för riktningen och styrkan hos ett linjärt samband mellan två eller flera variabler
 • korstabeller (contingency tables den statistiska frekvenstabell som fås när ett observationsmaterial klassificeras efter två eller fler indelningsgrunder samtidigt.
 • kromatid (1) en av två identiska kromosomhalvor som uppkommer vid den självkopieringsprocess som kromosomerna genomgår inför varje celldelning.
 • kromosomarmar (3=kort arm kallas p-arm), (4=lång arm kallas q-arm)
 • kromosomavvikelse innebär att kromosomuppsättningen hos en individ avviker från det normala antalet kromosomer och/eller att en eller flera kromosomer har förändrad struktur.
 • kromosom/kromosomer struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 • kvalitativ genetik Handlar inte om hur många gener man har utan kvaliten av gener uppsättningen. Det bestämmer om man har en egenskap eller inte. Bestäms av en gen.
 • kvantitativ genetik studerar karaktärer vars uttryck är kvantitativt snarare än kvalitativt. Dessa så kallade multifaktoriella karaktärers värde bestäms, av många gener samt miljön.
 • könlig fortplantning (sexuell fortplantning/reproduktion) är en livscykel som karakteriseras av växling mellan celler med enkel (haploid) och dubbel (diploid)) kromosomuppsättning.
 • könsbegränsad (könsspecifik) Egenskaper som endast kan komma till uttryck hos ett kön (till skillnad från könsbunden se nedan), kan alltså dock ärvas från båda föräldrarna. Se t.ex. mjölkproduktion, könsceller etc
 • könsbunden nedärvning Anlag som är könsbundet (bundet till x-kromosom hos människor) och ärvs direkt från föräldern
 • könskromosomer är en typ av kromosom som bestämmer om en befruktad äggcell ska utvecklas till en hane eller till en hona.
 • letalanlag Anlag som medför dödlig utgång
 • livshistorieegenskaper Livshistorieegenskaper är egenskaper som påverkar reproduktion och överlevnad. Exempel på dessa är storlek vid födsel, tillväxttakt, ålder och storlek vid mognad, antal avkomma, frekvens av reproduktion och livslängd.
 • livstida reproduktionsframgång En individs reproduktionsframgång mäts i hur stor andel av nästa generations samlade genpool som utgörs av individens egna gener
 • locus (plural: loci) är inom biologi och medicin den bestämda plats på kromosomen där informationen om en viss gen är lagrad. Gener med ett och samma locus i de homologa kromosomerna är alleler av samma gen
 • massutdöenden Massutdöende eller massdöd är de händelser i jordens historia då hela grupper av organismer dött ut under en med geologiska mått mätt ganska kort tidsrymd
 • medelvärde Lägesmått som används för att beskriva ett statistiskt material eller en fördelning. 4, 3, 5- Medelvärdet blir 4+3+5=12/3
 • meios reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.
 • meios reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller(halva antalet kromosomer, haploida) . Bildar 4 celler istället för 2 mitos
 • Mendelsk genetik Nedärvning av anlag, en allel från varsin förälder, en gen ett uttryck, enligt klyvningstal.
 • Metapopulation system av lokala populationer av en viss art vilka är delvis isolerade från varandra men mellan vilka det ändå äger rum en viss trafik av individer och utbyte av gener.
 • mitos delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.
 • molekylär genetik är en gren inom genetiken som omfattar utforskandet av arvsmassan på molekylärnivå (DNA-nivå)
 • monogen nedärvning Samma sak som mendelsk/mendelian nedärvning, nedärvning av ett anlag som styrs av en gen med två alleler som är antingen dominanta eller recessiva. (1 gen=1 egenskap)
 • multifaktoriell nedärvning Mönster av nedärvning utav egenskaper som bestäms av fler en 1 gen, kan antingen bestämmas av några få-Oligogena eller av många -polygena. Se polygen nedärvning
 • naturlig selektion (naturligt urval) biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation. De mer väl anpassade individerna kommer att kunna föra vidare sina gener till kommande genaration i högre frekvens
 • nisch (fundamental & realiserad)= Fundamental nisch:En nisch där arten hade kunnat leva, bortser från biotiska faktorer såsom konkurrenter Realised nisch: Den del av den fundamentala nischen som den faktiskt finns i (tar i åtanke både abiotiska och biotiska faktorer).
 • nollhypotes Hypotes för ingen effekt inom statistik.
 • obereondetest (test of independence) testar om två olika klassifikationer är oberoende av varandra
 • P-värde Sannolikheten att få dessa eller mer extrema data om h0 är sann
 • parapatrisk artbildning ker när en populations utbredningsområde/(divergerar till olika nischer) blivit så pass stort att genflöde inte längre sker över hela området. Detta leder till separerade populationer som genom olika selektionstryck kan bilda olika arter. Divergens pga av att olika grupper ockuperar olika nischer.
 • parsimoni Inom biologisk systematik och kladistik är maximum parsimony, statistisk metod som används för att upprätta ett fylogenetiskt träd med ett minimum av förändringar.
 • pleiotropi anger multipla verkningar, särskilt om dessa förefaller vara oberoende av varandra. Pleiotropi kan t.ex. innebära att en viss gen påverkar ett antal olika egenskaper eller att ett hormon inverkar på flera olika processer i organismen
 • polygami Parningsbetende där man har flera sexulla partners samtidigt.
 • polygen nedärvning innebär inom genetiken att många gener tillsammans ger en egenskap, i lägre eller högre grad. Varje gen var för sig, ger en ganska liten eller ingen effekt alls, men som tillsammans ger stor effekt
 • polyploidi En organism eller cell har fler än två kopior av varje kromosom. (Många av våra odlade växter är polyploida)
 • population en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid
 • populationsgenetik Läran om populationers genetiska sammansättning och de faktorer som påverkar den över tid.
 • punktualism Hypotes kring att evolutionen kan kategoriseras av snabba morfologiska förändringar vid artbildning med perioder av långa perioder stasis däremellan.
 • punktmutation Punktmutation eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter plats. Punktmutationer är i allmänhet tysta mutationer, exempelvis missense-mutationer och nonsensmutationer.
 • reaktions norm I ekologi och genetik beskriver en reaktionsnorm, även kallad reaktionsnorm, mönstret för fenotypisk expression av en enda genotyp i en rad miljöer. (En användning av reaktionsnormer är att beskriva hur olika arter, särskilt besläktade arter, svarar på olika miljöer. Men olika genotyper inom en enda art kan också visa olika reaktionsnormer i förhållande till en viss fenotypisk egenskap och miljövariabel. För varje genotyp, fenotypisk egenskap och miljövariabel kan en annan reaktionsnorm existera; Det kan med andra ord innebära en enorm komplexitet i sambandet mellan genetiska och miljömässiga faktorer vid bestämning av egenskaper.)
 • recessiv recessiv är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som måste finnas på båda kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.
 • reciprocitet eller ömsesidighet, ett utbyte av fitness fördelar, separerade i tid, mellan två individer som resulterar i fördelar för båda till slut.
 • regression statistisk term för ett samband mellan en (respons)variabel och en eller flera förklarande variabler.
 • rekombination Genetisk rekombination innebär att en del av en DNA-sträng byts ut mot en annan sträng eller tränger sig in i en annan sekvens med DNA-kod, viktigaste överkorsning i meios
 • reproduktiva barriärer är en samling av evolutionära mekanismer, beteenden och fysiologiska processer som är kritiska för speciering. De hindrar medlemmar av olika arter från att producera avkommor, eller se till att några avkommor är sterila. Dessa hinder hindrar en arts integritet genom att minska genflödet mellan besläktade arter
 • reproduktiva kostnader Klassisk livshistorie teori som är grundad utifrån antagandet att investering i nuvarande reproduktion minskar överlevnad och framtida reproduktion.
 • repetitivt DNA Samlingsterm för olika upprepade DNA-sekvenser i arvsmassan hos kärnförsedda. Repetitivt DNA utgör en stor del, i vissa fall mer än hälften, av cellkärnans DNA och förekommer också i mitokondrie-DNA
 • RNA RNA är en förkortning av ribonukleinsyra. Det är det kemiska ämnet (molekylen) som bland annat fungerar som en budbärare mellan arvsanlagen (generna) och de proteiner som generna kodar för.
 • semelpari - iteropari Semelpari är en reproduktionsstrategi som går ut på att individen fortplantar sig en gång under sin livstid, till skillnad från iteropara organismer där individen fortplantar sig flera gånger under sin livstid
 • sexuell selektion sexuell selektion, könsurval, olika individers olika fortplantningsframgång beroende på deras tillgång till könspartner.
 • släktskapsselektion (kin selection) Släktskapsselektion är en teori som innebär att en organism uppvisar strategier som ökar den reproduktiva framgången hos dess släktingar på bekostnad av organismens egen reproduktiva framgång eller överlevnad.
 • släktskapskoefficient Släktskap mäts i med en släktskapskoefficient - hur stor andel av genuppsättningen som två individer har gemensamt.
 • stabiliserande selektion och riktad selektion Naturligt urval kan delas upp i flera grupper. Två av dem är Stabiliserande urval och Riktad urval. Stabiliserat urval ser till att de vanligaste egenskaperna hos en art inte förändras och sker i en stabil miljö. Detta är det som skiljer stabiliserat urval med riktat urval. Riktat urval är anpassiningen i en miljö som förändras. Individen som har egenskaper som skiljer sig från resten av arten överlever
 • standardavvikelse Det vanligaste måttet på spridningen (variationen, variabiliteten) i ett statistiskt material eller i en fördelning. Vanliga symboler är s för urval och s (sigma, grekisk bokstav) för population eller teoretisk fördelning. Standardavvikelsen i kvadrat, s2 kallas varians; denna är en av hörnstenarna i den statistiska analys som kallas variansanalys.
 • stardard error (medelvärdets medelfel) Standard error är den ungefärliga standardavvikelsen för en statistisk provpopulation. Standard errorl är en statistisk term som mäter noggrannheten som ett prov representerar en population. I statistiken avviker ett urvalsmedel från det faktiska medelvärdet av en befolkning;
 • steril steril betyder dels fri från bakterier, virus och liknande, dels ofruktsam, som inte kan fortplanta sig, inte få barn.
 • sympatrisk artbildning är när artbildning sker inom samma geografiska område trots fortsatt genutbyte mellan de olika grupperna, minskat genflöde pga ekologiska omständigheter, polymorfism, disruptiv selektion
 • t-värde teststorhet vid t-test
 • teststorhet Ett standardardiserat mått på hur mycket våra data aviker från H0
 • varians Genetisk varians: Olika varianter av gener förekommer i olika frekvenser, det råmaterial som evolutionen utnyttjar Statistisk varians: Variansen är ett mått på utbredningen av ett datamaterial eller en statistisk fördelning kring medelvärdet
 • vegetativ förökning detsamma som könlös fortplantning. förökning med utlöpare, sticklingar eller groddknoppar hos växter. Begreppet används i kontrast mot sexuell förökning som innebär bildande av könsceller och befruktning av dessa.
 • ärftlig prägling (genomic imprinting) är ett epigenetiskt fenomen som gör att gener uttrycks på ett ursprungs-specifikt sätt. Nedärvning av metylgruppsmönster t.ex

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/evolutionsbiologi-dugga.8899855.html

Dela