European Mobility Week

Övningen är skapad 2013-09-16 av tanpir. Antal frågor: 109.
Välj frågor (109)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • encourage rohkaista
 • everyday choices arkipäivän valinnat
 • make choices tehdä valintoja
 • regarding koskien
 • mobility liikkuvuus
 • have an effect on olla vaikutus
 • affect vaikuttaa
 • environment ympäristö
 • society yhteiskunta
 • theme teema
 • traffic liikenne
 • significant merkittävä
 • source lähde
 • greenhouse gas kasvihuonekaasu
 • emission päästö
 • particularly etenkin
 • large amounts of suuria määriä
 • carbon dioxide hiilidioksidi
 • create luoda (aiheuttaa)
 • significantly merkittävästi
 • add to tuoda lisänsä
 • air quality ilman laatu
 • thanks to jonkin ansiosta
 • advances edistysaskeleet
 • decrease laskea (vähentyä)
 • increase lisääntyä
 • progress edistys
 • hinder estää
 • in addition lisäksi
 • road dust maantiepöly
 • raise nostaa
 • particle hiukkanen
 • content sisältö
 • during aikana (kuluessa)
 • include sisältää (pitää sisällään)
 • carpool kimppakyyti
 • remote work etätyö
 • car-free day (carless day) autoton päivä
 • event tapahtuma
 • hold pitää
 • make up of koostua jostain
 • perform esittää
 • feature olla tärkeä osa
 • related liittyvä
 • activity toiminta
 • product demonstration tuote-esittely
 • bicycle maintenance pyörän huolto
 • free of charge ilmainen
 • participant osallistuja
 • campaign kampanja
 • organise (organize) järjestää
 • take part in (participate in) osallistua johonkin
 • by taking part osallistumalla
 • make a difference saada jotain aikaan
 • circumstance olosuhde (tilanne)
 • opt for valita
 • track seurata (jäljittää)
 • app sovellus
 • download ladata
 • for free ilmaiseksi
 • gather kerätä
 • utilise (utilize, use) käyttää
 • develop kehittää
 • path reitti (polku)
 • pedestrian jalankulkija
 • maintain ylläpitää
 • level of service palvelutaso
 • everyday activity arkiliikunta
 • launch laukaista liikkeelle
 • implement ottaa käyttöön
 • sustainable development kestävä kehitys
 • aim at tähdätä johonkin
 • awareness tietämys
 • impact vaikutus
 • improve parantaa
 • health terveys
 • well-being hyvinvointi
 • day-to-day päivittäinen
 • coincide with sattua samaan aikaan
 • currently (at the moment) parhaillaan
 • poor air quality huono ilmanlaatu
 • continue jatkaa (jatkua)
 • major impact suuri vaikutus
 • respiratory complications hengitykseen liittyvät komplikaatiot
 • cardiac complications sydänkomplikaatiot
 • premature death ennenaikainen kuolema
 • life expectancy eliniän odote
 • life span elinkaari
 • pollution saasteet
 • result in johtaa johonkin
 • ozone depletion otsonikato
 • climate change ilmastonmuutos
 • urban traffic kaupunkiliikenne
 • local authorities paikallisviranomaiset
 • responsibility vastuu
 • protect suojella
 • environment ympäristö
 • by adopting ottamalla käyttöön
 • underline painottaa
 • commute kulkea työmatkoja
 • commuting työmatkojen kulkeminen
 • enhance edistää (parantaa)
 • quality of life elämänlaatu
 • breathe hengittää
 • offer tarjota
 • alternative vaihtoehtoinen
 • option vaihtoehto
 • attractive viehättävä
 • promote edistää

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/european-mobility-week.3005792.html

Dela