Ett professionellt språk

Övningen är skapad 2013-09-25 av petraa. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arbetsminne hur lång tid textinformation kan hållas i minnet
 • didaktik undervisningslära
 • feedback tillfälligt inlärningsstöd
 • fonemisk medvetenhet att kunna urskilja de minsta språkljuden i talade ord
 • fonologisk medvetenhet att kunna associera vissa bokstäver till speciella språkljud
 • genrekunskap att känna igen texters karaktäristiska drag
 • imitation att göra någon annans lässtrategi till sin egen
 • inferenser tomrum i texten
 • kognition en individs tankeprocesser
 • literacy att kunna läsa, förså och samtala om texter
 • lässtrategier målinriktade mentala redskap för att förstå en text
 • metakognition en individs förmåga att tänka över sina tankeprocesser och bedöma dem
 • morfologi ords uppbyggnad, t.ex böjning, tempus
 • inre motivation egen vilja att lära
 • språklig medvetenhet att veta hur språket låter och är uppbyggt
 • textkopplingar lässtrategier för att skapa och utnyttja bakgrunskunskap
 • transfer generalisering och överföring av kunskaper
 • pragmatik att använda ord och uttryck i rätt sammanhang
 • proximala utvecklingszonen den nivå där eleven kan utvecklas med assistans idag och på egen hand i morgon
 • schemateori texter förstås olika beroende på bakgrundskunskap och erfarenhet
 • scaffolding stödstrukturer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ett-professionellt-sprak.3053722.html

Dela