English words 16

Övningen är skapad 2020-03-03 av Rebeccxia. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • exile exil, landsflykt, förvisning, landsförvisad, landsflykting, landflyktig
 • to exile landsförvisa, förvisa
 • to deter hindra, avskräcka, avhålla
 • predisposition anlag, känslighet, disposition, benägenhet, mottaglighet
 • regulation förordning, reglering, regel, reglerande, lagstadga, föreskrift, arbetsordning, stadgande
 • contend kämpa, tävla, strida, påstå, hävda, argumentera, förfäkta
 • exert utöva, använda, utveckla, bruka, göra gällande, uppbjuda
 • to impair skada, försämra, såra, göra illa, vara till skada för
 • substantial betydande, stor, omfattande
 • reciprocal inverterad, ömsesidig
 • aggregate (substantiv) massa, samling, hop, summa, stenmaterial
 • aggregate (adj) total, sammanlagt, förenad, sammanlagd
 • to aggregate samla, förena, hopa sig, hopa samman
 • eradicate (pp) raderat
 • to eradicate utrota, få bukt med
 • conscientious (adj) samvetsgrann, skötsam, plikttrogen, ansvarskrävande
 • enterprise vågstycke, företag, företagsamhet, affärsföretag
 • eminently i högsta grad
 • eminent framstående, utmärkt, enastående, ansedd, högtstående
 • oderly (substantiv) sjukvårdare, kalfaktor, ordonnans
 • orderly (adj) välordnad, stillsam, ordningsam, metodisk
 • industrious flitig, arbetsam, ihärdig, strävsam
 • empirical based on experience or seeing
 • pioneer a person who is one of the first people to do something
 • sentimental related to feelings rather than reason
 • to deter hindra, avskräcka, avhålla
 • freighter fraktfartyg, fraktbåt, lastbåt, transportflygplan
 • abyss avgrund, bottenlöst djup
 • predisposition anlag, känslighet, disposition, benägenhet, mottaglighet
 • regulation förordning, reglering, bestämmelse, regel, reglerande, föreskrift, arbetsordning, stadgande
 • bestämmelse provision, regulation, clause, term, rule, stipulation
 • clause paragraf, klausul, bestämmelse, sats
 • clause element satsdel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-16.9647556.html

Dela