Engelska kap.1 glosor

Övningen är skapad 2020-10-20 av linsav1. Antal frågor: 242.
Välj frågor (242)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • level nivå
 • attend gå på
 • political science statskunskap
 • short story novell
 • memoir självbiografi, memoar
 • depict skildra
 • divorce skilsmässa
 • publish publicera
 • explore utforska
 • ambivalent kluven, vacklande
 • marriage äktenskap
 • get settled komma till rätta
 • shameless oblyg, fräck
 • grade årskurs
 • patent leather lack (skinn)
 • ability förmåga
 • humiliating förnedrande
 • entire hel
 • semester termin
 • memorize memorera
 • flash cards bildkort
 • hammer down spöregna
 • geek tönt
 • oral muntlig
 • in my opinion enligt min åsikt
 • select välja
 • endive endiv
 • saunter strosa
 • smugly självbelåtet
 • peer jämlike
 • swiftly snabbt
 • evident tydlig, uppenbar
 • barely nätt och jämt
 • rapid-fire kulsprutesnabb
 • apparently uppenbarligen
 • fluent flytande
 • gasping for air kippa efter luft
 • wobbling osäkra, darriga
 • scurry rusa, kila
 • plump mullig, rund
 • virginty oskuld
 • chairman ordförande
 • educate utbilda
 • found grunda
 • mail order postorder
 • retailer återförsäljare
 • autobiography självbiografi
 • short.sighted närsynt
 • deem anse
 • accuratley exakt
 • prep(atory) school (privat) föreberedande skola
 • confuse blanda ihop
 • intutive intiutiv, att gå på känsla
 • proposal förslag
 • dwell dröja vid, älta
 • grasp fatta tag i, begripa
 • expand utveckla, vidga
 • saving grace min räddning
 • overestimate överskatta
 • public school privatskola för 13-18 år
 • bully mobba
 • master lärare
 • fail bli underkänd
 • intesley ytterst
 • keen angelägen
 • excel att vara bäst, utmärka sig
 • cup pokal
 • sprinting sprinterlopp
 • hurdling häcklöpning
 • long jump längdhopp
 • soar sväva
 • marquee stort tällt
 • Victor Ludorum mästartitel
 • defender försvarare
 • score a goal göra mål
 • boot sparka
 • bounce studsa
 • floor somebody slå omkull
 • sliding tackle glidtackling
 • ghastly hemsk, fasansfull
 • a split second en bråkdel av en sekund
 • twisted vriden
 • angle vinkel
 • matron husmot
 • agony svåra plågor
 • cartilage brosk
 • general anaesthetic narkos
 • unconscious medvetslös
 • evacuate evakuera
 • recover återhämta sig
 • mantelpiece spiselhylla
 • phenomenal enastående
 • cute söt
 • reach räckvidd
 • reach span
 • hip höft
 • stride kliv
 • curl krökning
 • sholarship stipendium
 • drop out hoppa av skolan
 • cable car AmE spårvagn
 • playwright dramatiker
 • civil-righst activist medborgarrättsaktivist
 • producer producent
 • director regissör
 • rock skaka, sätta i gungning
 • rock what you've got använd det du har
 • various olika slags
 • issue fråga
 • body image kroppsuppfattning
 • disgusting motbjudande
 • confident självsäker
 • self-worth självförtroende
 • sibling syskon
 • self-defeating sjölvförgörande
 • pity party "tycka syn om" party
 • self-loathing självleda
 • assure försäkra
 • blessed välsignad
 • comfort trösta
 • awkward besvärlig
 • high chair barn stol
 • self-esteem självkänsla
 • reinforcement förstärkning
 • insecurity osäkerhet
 • admittedly onekligen
 • fourth grade tredje klass
 • chubby knubbig, rund
 • pencil thin smal som ett sträck
 • awarness medvetenhet
 • inexplicably oförklarligt
 • puberty pubertet
 • cruising altitude marschhöjd
 • sob smyfta
 • weeping gråt
 • catch a breath hämta andan
 • barely nätt och jämt
 • asset tillgång, fördel
 • perceive uppfatta
 • flaw brist, fel
 • articulate artikulera, uttala
 • average medel-, genomsnittlig
 • advanced avancerad
 • distinstion särskiljande
 • separation frånskiljande
 • implement genomföra
 • solidify befästa
 • achieve one's goals uppnå sina mål
 • reassuring lugnande
 • announce meddela
 • remarkably anmärkningsvärt
 • pressure stress, press
 • diary dagbok
 • at-risk students riskelever
 • undertake företa, sätta igång med
 • odyssey resa
 • encourage uppmuntra
 • among others bland andra
 • record skriva ner, återge
 • entrty anteckning
 • out of touch hänger inte med
 • preppy snobbig
 • expectation förväntning, förhoppning
 • gated community inhägnat och bevakat område
 • dub döpa till, kalla för
 • gansta-rap en slags hiphopmusik
 • depiction skildring
 • warped snedvriden
 • perception uppfattning
 • LBC long beach california
 • bulletproof vest skottsäker väst
 • utopia idealstat
 • blow something out of proportion överdriva
 • reputation rykte
 • desirable åtråvärd
 • hood stadsdel
 • shore kust
 • projects miljonprojekt
 • within the confines of inom gränserna för
 • quad fyrkantig skolgård
 • Rodney King offer för polisbrutalitet 1991
 • riot upplopp
 • tension spänning
 • due to på grund av
 • bussing bussning
 • demographics befolkningsstatistik
 • the student body eleverna
 • naive aningslös, naiv
 • saunter släntra
 • bounce studsa
 • disciplinary disciplinär
 • transfer omplacering
 • precede föregå, komma före
 • previous tidigare
 • showdown uppgörelse
 • sole enda
 • butt skottavla
 • antics upptåg
 • caricature karikatyr (förlöjligande bild)
 • exaggerated överdriven
 • facade utsida, fasad
 • go ballistic bli rasande
 • the Holocaust förintelsen
 • timidly blygt
 • meticulously noggrant
 • core kärna
 • curriculum kursplan
 • field trip studieresa
 • cheat fuska
 • snap fotografera
 • official tjänsteman
 • strategy strategi, taktik
 • frontier gränsområde
 • defeat gränsområde
 • gum tuggummi
 • disguise dölja
 • accomplice medbrottsling
 • recessed nedsänkt
 • desktop dataskrivbord
 • screen skärm
 • scratch paper kladdpapper
 • turn in lämna in
 • proctor skrivvakt
 • suspicious misstänkt
 • evidence bevis
 • associate dean biträdande fakultetschef
 • enrolled inskriven
 • crackdown hårdare kontroll
 • eternal ständig, evig
 • temptation frestelse
 • cut and paste klippa och klistra in
 • extent omfattning
 • appear förefalla, verka
 • widespread omfattande, utbredd
 • survey enkät, undersökning
 • average medeltal
 • assignment beting, uppgift
 • anti-plagiarism antiplagiering
 • require kräva
 • submit lämna in
 • booming blomstrande
 • business affärsverksamhet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-kap-1-glosor.10070094.html

Dela