EN6-TEXT10

Övningen är skapad 2017-11-15 av JennieNykanen. Antal frågor: 62.
Välj frågor (62)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • attraction sevärdhet
 • building byggnad
 • church kyrka
 • destroy förstöra
 • development utveckling
 • fear vara rädd, frukta
 • fight strida, slåss
 • fort fort, fästning
 • goods varor
 • growing växande
 • however emellertid, dock, ändå, likväl
 • jail fängelse
 • nowadays nuförtiden
 • play skådespel, pjäs
 • popular populär, omtyckt
 • provisions förnödenheter
 • reconstruction återuppbyggnad, rekonstruktion
 • result in resultera i
 • safety säkerhet
 • saloon saloon
 • settler nybyggare
 • shoot skjuta
 • telegraph wire telegrafkabel
 • Thanksgiving Tacksägelse(dagen)
 • theatre teater
 • trade handel
 • trader handelsman
 • trading post handlesutpost
 • tribe stam
 • various olika, varierande
 • violence våld
 • wagon (täck)vagn
 • wartime krigstida
 • in the old days förr i tiden
 • an actor skådespelare
 • a bandit rövare, bandit
 • a sheriff sheriff
 • a wife hustru
 • a daughter dotter
 • a line replik
 • act out spela upp, agera
 • rob råna
 • an account konto
 • a bank robbery bankrån
 • a cottage stuga
 • an oven ugn
 • invite bjuda in
 • change byta om (kläder)
 • audience publik
 • catch up with komma ikapp med
 • character roll, figur
 • enter stiga in, komma in
 • go - went gå - gick
 • impress imponera på
 • mysterious mystisk
 • performance föreställning
 • row rad
 • see - saw se - såg
 • spectator åskådare
 • stage scen
 • sure absolut, verkligen
 • suppose anta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text10.7007799.html

Dela