en Wings 9 sec1- 313 crime words

Övningen är skapad 2015-08-17 av ejmc. Antal frågor: 311.
Välj frågor (311)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • moral code moral
 • abandoned övergivet
 • abdomen buk
 • abolish avskaffa
 • abuse "övergrepp, ofredande"
 • access tillgång till
 • accomplish utföra
 • accountant revisor
 • accuracy exakthet, korrekthet
 • admire beundra
 • adolescence tonårstid
 • adultery otrohet
 • affair otrohetshistoria
 • anatomy anatomi
 • announce meddela, deklamera
 • apartheid rasåtskillnadssystem
 • appeal to locka
 • appearance utseende
 • appropriate lämplig passande
 • arms control vapenkontroll
 • arrest häkta
 • arson mordbrand
 • artificial konstgjord
 • as expected som förväntat
 • assassination mord
 • assault and battery överfall och misshandel
 • attempt försök
 • attorney (AE) åklagare
 • autopsy obduktion
 • banged up illa tilltygad
 • behaviour uppförande
 • beheading halshuggning
 • blood spatter blodstänk
 • body search kroppsvisitering
 • bootlegging illegal tillverkning och försäljning av sprit
 • brain tissue hjärnsubstans
 • breaking and entering inbrott
 • broadcast sända (TV/radio)
 • burglar inbrottstjuv
 • burglary inbrott
 • bust the buttons rycka loss knapparna
 • butcher slaktare, bödel
 • capital punishment dödsstraff
 • carry out verkställa
 • cartridge patronhylsa
 • cavern grotta
 • challange utmaning
 • chewed up söndertrasad
 • cock-eyed fyllesnack
 • collaboration samarbete
 • commit begå
 • community service samhällsservice
 • "compensation damages" skadestånd
 • conclusion slutsats
 • condemned dömd
 • conduct bedriva
 • consistent konsekvent
 • contagious smittsam
 • contract ådra sig/ drabbas av
 • convict döma
 • corpse lik
 • counter intelligence kontraspionage
 • county domstol
 • cross… up förvirra
 • crowbar kofot
 • cureable går att bota
 • dash light ficklampa
 • death penalty dödsstraff
 • deed gärning
 • deployment utnyttjande
 • deserve förtjäna
 • desolate öde
 • despite trots
 • deter crime avskräcka från brott
 • determination beslutsamhet
 • disguise förklädnad
 • drown drunkna
 • drug dealer knarklangare
 • drug pusher knarklangare
 • drugdealing knarklangning
 • drugged mead förgiftat kött
 • drunk driving rattfylleri
 • due to på grund av
 • dump site dumpningsplats
 • edge kant
 • electrocution avrättning med el
 • electronic tag fotboja
 • embankment järnvägsbank (kant)
 • embezzelement förskringring
 • employee anställd
 • encourage uppmuntra till
 • era period
 • escape his destiny slippa undan sitt öde
 • eventually till slut
 • evidence bevis
 • exceptionally särskilt, extremt
 • execution site avrättningsplats
 • external affairs utrikesaffärer
 • fail misllyckas
 • fatally dödligt
 • fed with hand throttle gasa med handgasen
 • federal statlig
 • fellony allvarligare brott
 • fender störfångare
 • fictional påhittad
 • fines böter
 • fireman eldare
 • firering squad avrättningspatrull
 • "forgery (of documents)" (urkunds) förfalskning
 • formal accusation formell anklagelse
 • fortress fästning
 • fraud bedrägeri
 • fulfil fullgöra
 • gag sätta munkavle
 • gain byte (vid ex rån)
 • gallop poll opinionsundersökning
 • gambling spel
 • ghostly apparition spöklik uppenbarelse
 • gory blodig
 • grab slå ned
 • greasy flottig
 • gully ravin
 • gully roadway ravinväg
 • hand throttle handgas
 • harassment trakaseri
 • headed by ledd av
 • headquarters högkvarter
 • hearing vittnesförhör
 • heave häva, gunga
 • high-value carriage värdetransportvagn
 • homicide mord AE
 • honour killing hedersmord
 • human trafficking människohandel
 • ignition tändning
 • imprisonment fängelsestraff
 • in gear med växel i
 • independent oberoende
 • indicate tyda på
 • inmate intern
 • inquirey förhör
 • interfere blanda sig i
 • interior insides, inredning
 • interrogation förhör
 • investigation utredning
 • involuntary manslaughter vållande till annans död
 • iron bar järnrör
 • issue fråga, problem, ärrende
 • it was assumed man antog
 • jail häkte
 • judge domare
 • just rättvis
 • justice rättvisa
 • juvenile delinquent ungdomsbrottsling
 • juvenile prison ungdomsfängelse
 • kidnapper kidnappare
 • kidnapping människorov
 • lack sakna
 • lead spår, tecken
 • legal front laglig fasad
 • legal system rättssystemet
 • lethal injection dödlig injektion
 • libel ärekränkning
 • lighthouse fyr
 • lime kalksten
 • locomotive fireman eldare på tåg
 • love triangle triangeldrama
 • lure locka
 • mainland fastland
 • manners vanor, sätt
 • mansion huvudbyggnad
 • manslaughter mord
 • medical care sjukvård
 • medieval medeltida
 • mission uppdrag
 • motorcade pilparad
 • murder BE mord
 • murderer mördare
 • mutilate skända
 • narrow smal
 • notify informera
 • notorious ökänd
 • nursery rhyme barnkammarramsa
 • oblong avslång
 • obtain erhålla
 • occur inträffa
 • of high rank högt uppsatt
 • offence BE lindrigare brott, förseelse
 • offender "lagbrytare, gärningsman"
 • offense AE brott
 • on account of the tracks för spårens skull
 • on death row i dödscell
 • opponent motståndare
 • oppose motsätta sig
 • overlooking med utsikt över
 • paedophile pedofil
 • paedophilia pedofili
 • penetrate tränga igenom
 • pile down välla ned
 • pilfering snatteri
 • pin it on you sätta dit dig för det
 • plastic surgery plastikkirugi
 • plunge störta ner
 • possession of narcotics narkotikainnehav
 • pretend money låtsaspengar
 • prevent förhindra
 • probation villkorlig dom
 • prolifferation spridning
 • prosecutor åklagare
 • public offentlig
 • purpose syfte
 • rape våldtäkt
 • rapist våldtäktsman
 • reach
 • rear axel bakaxel
 • "receiving of stolen goods" häleri
 • reckless driving vårdslöshet i trafik
 • recreational area rekreationsområde, friluftsområde
 • refer to räknas
 • released on bail fri mot borgen
 • reluctantly motvilligt
 • remorse samvetskval
 • remove avlägsna
 • require behöva, kräva
 • retain behålla, ha kvar
 • reveal avslöja
 • rifle gevär
 • robber rånare
 • robbery rån
 • ruthless hänsynslös
 • scar ärr
 • scientist vetenskapsman
 • secret intelligence underrättelsetjänst
 • sentence dom, v. döma, bestämt av domare
 • sentenced dömd
 • serial killer seriemördare
 • serve as tjäna som
 • severe sträng hård
 • severe svår
 • shift up to second växla till tvåan
 • shoplifter snattare
 • shoplifting snatteri
 • shoulder skuldra
 • shoulder (road) vägkant
 • skilled skicklig
 • slander ärekränkning
 • sober nykter
 • social skills social kompetens
 • solve lösa
 • sore sur, arg
 • speeding fortkörning
 • splintered up söndersmulad
 • stall få motorstopp
 • stem from stammar från
 • stoning stening
 • strain anstränga sig försöka
 • strangle strypa
 • suffocate kväva
 • suicide självmord
 • surgeon kirurg
 • suspect misstänkt
 • suspended sentence uppskjutet straff
 • suspense spänning
 • syndicate kartell
 • syphilis syfilis
 • take into custody häkta
 • take it on the chin ta det med jämnmod
 • tax evasion skattesmitning
 • tender mör
 • testify vittna
 • the accused den åtalade
 • the crown jewels kronjuvelerna
 • the defense försvaret
 • the rack sträckbänken
 • theft stöld
 • thigh lår
 • through färdig, igenom
 • thru' an' thru' om och om igen (slang)
 • tie binda
 • torture chamber tortyrkammare
 • torture device tortyrverktyg
 • trace spår, tecken
 • track spår, räls
 • track down spåra
 • traffic offense trafikförseelse
 • trafficking knarklangning
 • trafficking smuggling
 • trapped fångad
 • treason förräderi
 • trespassing intrång
 • trial rättegång
 • uncouple koppla ifrån
 • union corruption organiserat mutsystem
 • unload lasta av
 • urge behov
 • vandalism vandalisering
 • wedged fastkilad
 • vehicle fordon
 • verdict juryn beslut
 • vice svagheter, brister, synd
 • victim #brottsoffer
 • wife battering hustrumisshandel
 • wife-beater hustrumisshandlare
 • violate kränka
 • violent crime våldsbrott
 • violin case fiollåda
 • wounded sårad
 • wrench skiftnyckel
 • wrist handled
 • you've busted me du har tagit mig
 • foremost främst
 • sedative lugnande medel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-wings-9-sec1-313-crime-words.4626051.html

Dela