en Practical English chapter 9

Övningen är skapad 2017-12-17 av ejmc. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • The World Wildlife Fund Världsnaturfonden
 • non-political ickepolitisk
 • independent organisation självständig organisation
 • protect beskydda
 • wildlife djurliv
 • wildlands naturomgivningar
 • found grunda
 • conservation bevarande
 • invest investera
 • project projekt
 • country land
 • goal mål
 • endangered hotade
 • space område
 • save rädda
 • species art
 • global threat globalt hot
 • giant jätte
 • rhino noshörning
 • establish etablera
 • manage driva
 • reserve reservat
 • world-wide över hela världen
 • logo logotyp, kännetecken
 • extinction utrotning
 • are to be found finns
 • China Kina
 • reason anledning, skäl
 • population befolkning
 • grown vuxit
 • fast snabb
 • abuse missbruk
 • natural resources naturtillgångar
 • disappear försvinna
 • coat päls
 • in height höga
 • weigh väga
 • between mellan
 • evidence bevis
 • common vanliga
 • every other varannan
 • although även om
 • closely nära
 • related besläktad
 • environment miljö
 • received fått

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-practical-english-chapter-9.3312085.html

Dela