DiP Röntgen Tenta

Övningen är skapad 2020-02-20 av gildao. Antal frågor: 121.
Välj frågor (121)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Av alla olika typer av elektromagnetisk strålning så är röntgenstrålning den minst farliga. f
 • Röntgenstrålning kan orsaka jonisation i cellerna. s
 • Risken med strålning ökar ju äldre vi blir f
 • Risken för strålningsinducerad utveckling av solida tumörer kvarstår livet ut. s
 • ”Fraktionering” innebär att många små stråldoser ger större skada en enda stor dos. f
 • Strålning som passerar patienten innebär risk för skada. f
 • Strålning som passerar patienten medverkar till bilden av patienten. s
 • Strålning som sprids i patienten innebär risk för skada. s
 • Strålning som sprid i patienten medverkar till bilden av patienten. f
 • Strålning som absorberas av patienten medverkar till bilden av patienten. s
 • Den totala filtreringen ska motsvara minst lika mycket filtrering som 2mm Pb. f
 • Filtrering tar bort den högenergetiska, skadliga strålningen. f
 • Röntgentankens isolerande olja tar bort den högenergetiska, skadliga strålningen. f
 • Avståndet mellan fokus och riktmedlets ände ska vara minst 30cm. f
 • Med ett kortare riktmedel får vi mindre spridd strålning. f
 • Du tar röntgenbild på en patient som du ska undersöka kliniskt. f
 • Du måste ta ytterligare en röntgenbild på grund av att en överlappning mellan 17 och 16 medför att du ur kariologisk synpunkt inte kan frikänna approximalytorna. s
 • Du tar apikalbilder på alla 9-åringar för att se permanenta anlag. f
 • En helt tandlös patient utan symtom, utan kliniska fynd och utan patologi i tidigare röntgenundersökningar av de tandlösa alveolarutskotten röntgenundersöks. f
 • Du måste ta fler än 4 bitewing för att kunna avbilda marginala benkanten i sidopartierna. s
 • Trots att yttermåtten skiljer sig något har direktdigitala detektorer (sensorer), bildplattor och film samma bildgivande format. f
 • Digitala bilders bildkvalité beror på bland annat på exponeringen. s
 • Digitala bilders bildkvalité beror på bland annat på antalet pixels i detektorn. s
 • Digitala bilders bildkvalité beror på bland annat på antalet pixels som visas på bildskärmen. s
 • Det digitala bildvisningsprogrammets bildförbättringsverktyg kan synliggöra områden i bilden som drabbats av burn-out eller blooming. f
 • RALF Kan innehas av tandläkare men ej av tandsköterska eller tandhygienist s
 • RALF Kan innehas av läkare eller tandläkare. f
 • RALF Kan innehas av tandhygienist med tilläggsutbildning. f
 • RALF Säkerställer att använd metod är berättigad. s
 • RALF Säkerställer att all utrusning för bildtagning, granskning och arkivering är optimerad. s
 • För att bestämma projektionsriktning i tagna bilder kan du använda dig av någon buckal struktur t.ex.: a. Foramen incisivum b. Spina nasalis anterior c. Mandibularkanalen d. Linea obliqua e. Foramen mentale b d e
 • Röntgenstrålning som bildas i röntgenapparater avsedda för intraoral bildtagning får ökad genomträngningsförmåga om apparatens rörspänning ökas s
 • Värmebelastningen på fokus minskar genom att fokusplattan till ytan är mindre än den effektiva fokusytan. f
 • Röntgenstrålningen som bildas i röntgenapparater avsedda för intraoral bildtagning har varierande energi när den träffar patienten. s
 • I röntgenröret finns ett aluminiumfilter mellan utträdesfönster och riktmedelsände. f
 • Förstoringen i bilden ökar med ökande avstånd mellan fokus och riktmedelände. f
 • Fokusskärpan ökar med ökande avstånd mellan detektor och objekt. s
 • Dubblerat avstånd mellan fokus och objekt minskar fotonernas genomträngningsförmåga till en fjärdedel. f
 • Ökad rörström har samma effekt på strålningen som ökad exponeringstid. s
 • När fotonernas genomträngningsförmåga ökar minskar kontrasten. s
 • I röntgenapparater avsedda för intraoral bildtagning accelererar riktmedlet fotonerna mot patienten. f
 • Intraoral röntgenbildtagning innebär risk för ickestokastisk skada. f
 • Intraoral röntgenbildtagning innebär risk för dödlig sjukdom. s
 • På en symtomfri tandlös patient behöver du inte ta röntgenbilder f
 • Stående bitewing ska alltid tas om du misstänker att patienten har marginellt benstöd. s
 • Bitewingbilder får bara tas rutinmässigt på barn. f
 • Bitewingbilder är de enda bilderna som kan tas rutinmässigt på alla patienter. f
 • I sin egen röntgenverksamhet ansvarar tandhygienisten för sina arbetsmetoder. f
 • Vid intraoral bildtagninng ökar dosen till hypofysen om patienten har huvudet bakåtlutat. f
 • Vid bildtagning med direktdigitala detektorer får du bättre avbildning av tänder om du siktar mer mot rotspetsarna. f
 • Bländare får du om patienten till exempel inte kan bita på frigolitklossen med de tänder som skall avbildas. f
 • Du kan inte avgöra om din tandsköterskas apikalbild av ök-molarerna är projicerad för mycket från apices genom att titta på hur mycket luft som avbildas under kronorna. s
 • Du kan avgöra om din tandsköterskas apikalbild av ök-molarerna är projicerad för mycket distalt eller mesialt åt genom att titta på vilka tänder som är friprojicerade respektive överlappade. f
 • När du granskar dina digitala röntgenbilder bör du dämpa belysningen i rummet eller använda keps. s
 • Den vanligaste orsaken till bildkvalitetsförsämring vid granskning av digitala röntgenbilder har visat sig vara lortiga bildskärmar. s
 • Kontorsmonitorer har ofta inte tillräcklig ljusstyrka för röntgenbildsgranskning s
 • Kvalitetshandboken skall innehålla information om test av röntgenapparaten s
 • Kvalitetshandboken skall innehålla information om monitorinställningen s
 • Strålskyddslagen och strålskyddsföreningen är bindande, strålskyddsföreskrifterna är rådgivande. f
 • Röntgenbilder av patienter är ett juridiskt dokument. s
 • Indikationerna för de röntgenbilderna som tas måste noteras i journalen. s
 • Ett så kallat helstatus får inte innehålla mer än 20 bilder. f
 • Tandhygienister får aldrig självständigt fatta beslut om röntgen på barn. f
 • Vuxna kariespatienter skall röntgas varje år. f
 • Om intraoral röntgen har tagits utan att patienten haft thyroideaskydd skall en rapport skrivas till ledningsansvarig tandläkare. s
 • Tandhygienister kan i sin egen praktik självständigt ansvara för röntgenapparater om hen anmält detta till SSM. f
 • Tandhygienister får självständigt granska bilder och bedöma om bilderna skall lämnas vidare till tandläkare. s
 • Röntgenfotoner har massa men ingen laddning f
 • Röntgenfotoner har kortare våglängd än mikrovågor s
 • Röntgenfotoner kan jonisera vatten s
 • Fria radikaler är röntgenfotoner som lämnat sitt elektonskal f
 • Fria radikaler kan orsaka cancer s
 • Röntgenstrålning som sprida från pat och träffar detektornn medverkar till bilden av pat f
 • Röntgenstrålar som sprids från pat och träffar detektorn visar sig som mörka, radiopaka områden i bilden. f
 • Röntgenstrålar som absorberas i pat medverkar inte till bilden av pat f
 • Både den spridda och den absorberande strålningen medför risk för cancer s
 • Strålning som passerar pat medför ingen risk för cancer s
 • I glödtråden, fokus, bildas röntgenstrålning f
 • Glödtråden består av wolfram s
 • Vid exponering utvecklas en stor mängd värme som omvandlas till röntgenstrålning f
 • En molybdemstav leder bort överskottsvärme fån fokus f
 • Röntgenröret ska vara rektangulärt f
 • När risken för skada från röntgenundersökningen överstiger nyttan med röntgenundersökningen är undersökningen berättigad. f
 • En röntgenundersökning som ändrar en tänkt behandling är berättigad s
 • Det är enligt lag förbjudet att använda strålning som ej är berättigad. s
 • Strålskyddet ska vara optimerat. s
 • Du måste anmäla dina röntgenapparater till SSM s
 • Direktdigitala detektorer, sensorer, ger lika god spatial upplösning som den analoga filmen s
 • Direktdigitala detektorer, sensorer, har sämre dynamisk bredd än den analoga filmen s
 • Direktdigitala detektorer, sensorer, avbildar en något större del av patienten än den analoga filmen f
 • Direktdigitala detektorer, sensorer, förlorar inte bildkvalité om den inte skannas direkt f
 • Direktdigitala detektorer, sensorer, ge större stråldos än den analoga filmen f
 • RALF … säkerställer att alla som arbetar med joniserande strålning har kompetens för det s
 • RALF … ansvarar för att storleken på stråldosen till patienten begränsas s
 • RALF … kan av tandläkaren delegeras till praktikens tandhygienist f
 • RALF … kan delegeras till tandhygienist men ej till tandsköterska f
 • RALF kan delegeras till tandsköterska med tilläggsutbildning i radiologiskt ledningsansvar f
 • Forskning har på senare tid tid visat att risken med tandröntgen idag är mindre än vad som rapporterades i vetenskaplig litteratur på 1990-talet. f
 • En röntgenundersökning får inte utföras innan anamnes tagits upp, en klinisk undersökning utförts och eventuella tidigare bilder har granskats. s
 • Vid så kallade klassundersökningar kan tandsköterskan ta bilder av de unga patienterna innan de undersöks av tandläkaren. f
 • Om tandhygienisten har tillräcklig kunskap för att kolla tecken på patologi, förutom karies och marginala förändringar i röntgenbilden, ansvarar hen själv för sina handlingar. s
 • Om tandhygienisten tagit på sig uppgiften ovan ansvarar hen också för att dokumentera resultatet i journalen. s
 • Idirektdigitaladetektorer(sensorer,solid state detectors) överförs information från detektor till dator via en vätskelösning i den sladd som förbinder detektorn med datorn. f
 • Ibildplattor(PSP)överförsinformation till skanner från dator via en vätskelösning i en sladd som förbinder skannern med datorn. f
 • Vidanvändningavdirektdigitala detektorer (sensorer, solid state detectors) måste planfilmhållare användas för att detektorn inte ska böjas i patientens mun. f
 • Bildkvaliténienbildplattasominte skannas direkt efter exponeringen försämras snabbare om bildplattan är underexponerad än om bildplattan är optimalt exponerad. s
 • Ikvalitetshandbokenskadublandannat dokumentera dina årliga tester av röntgenapparaten. s
 • Detmestaavstrålningenfrån röntgenapparater avsedda för intraoral bildtagning passerar luft och mjukvävnad. s
 • Absorptionenavsöntgenstrålningi patientens hud kan vid intraoral bildtagning ge hudrodnad. f
 • Vid beräkning av absorberad dos (Gy) tas hänsyn till risken för cancer i det bestrålade organet. f
 • Avdeorgansompågrundavtandröntgen uppvisar risk för utveckling av cancer har nervvävnaden i hjärnan störst risk. f
 • Ett så kallat helsatus med bisektrisinställning ökar dosen till sköldkörteln, gl. tyreoidea, jämfört med parallellinställning s
 • Thyroideaskydd behöver bara användas då patienten är under 15 år. f
 • I röntgenapparater avsedda för intraoral bildtagning bildas röntgenstrålning då elektroner träffar fokus. s
 • Strålningen som bildas i röntgenapparater avsedda för intraoral bildtagning består av röntgenpartiklar f
 • Röntgenröret är lufttomt och innehåller anod och katod. s
 • I röntgenröret omvandlas fotonernas rörelseenergi framförallt till värme f
 • Ökad rörström (mA )medför ökning av antalet fotoner som träffar patienten om övriga exponeringsfaktorer hålls konstanta. s
 • Ökat avstånd mellan fokus och objekt ökar antalet fotoner per ytenhet. f
 • Fördubblad exponeringstid kan kompensera en fördubbling av fokus-objektavståndet. f
 • Förstoringen i bilden minskar med ökande avstånd mellan fokus och objekt, om objekt-detektoravståndet hålls konstant. s

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dip-rontgen-tenta.9644887.html

Dela