Dagar, datum, och siffror

Övningen är skapad 2021-10-21 av Elviraadolfsson. Antal frågor: 71.
Välj frågor (71)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hundratal bǎi/百
 • tusental qiān/千
 • tiotusental wàn/万
 • ordningstal dì/第
 • första dìyī/第一
 • andra dìèr/第二
 • tredje dìsān/第三
 • fjärde dìsì/第四
 • femte dìwǔ/第五
 • sjätte dìliù/第六
 • måndag xīngqīyī/星期一
 • tisdag xīngqīèr/星期二
 • onsdag xīngqīsān/星期三
 • torsdag xīngqīsì/星期四
 • fredag xīngqīwǔ/星期五
 • lördag xīngqīliù/星期六
 • söndag xīngqītiān/xīngqīrì/星期天/星期日
 • januari yīyuè/一月
 • februari èryuè/二月
 • mars sānyuè/三月
 • april sìyuè/四月
 • maj wǔyuè/五月
 • juni liùyuè/六月
 • juli qīyuè/七月
 • augusti bāyuè/八月
 • september jiǔyuè/九月
 • oktober shíyuè/十月
 • november shíyīyuè/十一月
 • december shíèryuè/十二月
 • 0 líng/零/〇
 • 100 yībǎi/一百
 • 500 wǔbǎi/五百
 • 750 qībǎi wǔshí/七百五十
 • 1000 yīqiān/一千
 • 6000 liùqiān/六千
 • 8500 bāqiān wǔbǎi/八千五百
 • 222 liǎngbǎi èrshíèr/两百二十二
 • 2468 liǎngqiān sìbǎi liùshíbā/两千四百六十八
 • 2 - 1-100 èr/二
 • 2 - måttord liǎng/两
 • vilket datum är det idag? jīntiān jǐ hào?/今天几号?
 • idag är det den 14 november jīntiān shíyī yuè shísì hào/今天十一月十四号
 • när är din födelsedag? nǐde shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?/你的生日是几月几号?
 • min födelsedag är den 14 november wǒde shēngrì shì shíyī yuè shísì hào/我的生日是十一月十四号
 • vilken dag är det idag? jīntiān xīngqī jǐ?/今天星期几?
 • idag är det onsdag jīntiān xīngqīsān/今天星期三
 • vilken dag är det den 20 november? shíyī yuè èrshí hào xīngqī jǐ?/十一月二十号星期几?
 • i förrgår qiántiān/前天
 • igår zuótiān/昨天
 • idag jīntiān/今天
 • imorgon míngtiān/明天
 • i övermorgon hòutiān/后天
 • år - årtal nián/年
 • hur gammal är du? nǐ duō dà lè?/你多大了?
 • jag är 22 år wǒ èrshíèr suì/我二十二岁
 • år - ålder suì/岁
 • vad är ditt telefonnummer? nǐde diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?/你的电话号码是多少?
 • mitt mobilnummer är 0708249916 wǒde shǒujī hàomǎ shì líng qī líng bā èr sì jiǔ jiǔ yāo liù/我的手机号码是〇七〇八二四九九一六
 • mobilnummer shǒujī/手机
 • telefonnummer diànhuà/电话
 • i år jīnnián/今年
 • förra året qùnián/去年
 • förförra året qiánnián/前年
 • nästa år míngnián/明年
 • om två år hòunián/后年
 • förra veckan shàngge xīngqī/上个星期
 • denna veckan zhège xīngqī/这个星期
 • nästa vecka xiàge xīngqī/下个星期
 • förra månaden shàngge yuè/上个月
 • denna månaden zhège yuè/这个月
 • nästa månad xiàge yuè/下个月

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dagar-datum-och-siffror.10671955.html

Dela