Cellbiologi

Övningen är skapad 2020-07-20 av SJSH11. Antal frågor: 105.
Välj frågor (105)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad kallas det begrepp som handlar om att liv kan uppkomma ur död eller ruttnande materia? Uralstring
 • Vem avlivade teorin om uralstring? Pasteur
 • Strukturer som finns i cytoplasman (cellvätskan) och fungerar som små organ i cellen Organeller
 • Vad fungerar enzymer i cytoplasman som? Katalysatorer
 • Vad kallas de KORTA rörliga flimmerhår som finns på cellytan? Cilier
 • Vad kallas de LÅNGA rörliga flimmerhår som finns på cellytan? Flageller
 • De två system som utgör endoplasmatiska nätverket (ER) RER, SER
 • System av membranblåsor som behandlar proteiner från ribosomer Golgiapparaten
 • Var i cellen bildas lysosymer? Golgiapparaten
 • Små blåsor/nedbrytande enzymer med huvuduppgiften att sönderdela större molekyler Lysosymer
 • "Blåsor" med antioxiderande funktion Peroxisomer
 • Vilken beståndsdel finns hos växt- och svampceller med saknas hos djurceller? Cellvägg
 • Vad ger växter deras gröna färg? Kloroplaster
 • Var sker fotosyntesen? I kloroplaster
 • Stora membranblåsor i växtcellens inre som är viktiga för dess spänst Vakuoler
 • Vad är cellväggen i växtceller uppbyggd av? Trä
 • Vad är cellväggen i svampceller uppbyggd av? Kitin
 • Nämn de tre olika typerna av mikroskop Ljusmikroskop, transmissionelektronmikroskop, svepelektronmikroskop
 • Vad kallas den process som "mosar sönder" cellen innan centrifugering? Homogenisering
 • Vad kallas en homogeniserad lösning av krossade celler? Suspension
 • Biologiska katalysatorer som styr cellens kemiska reaktioner Enzymer
 • Vad kallas stora molekyler? Makromolekyler
 • Proteinernas byggstenar Aminosyror
 • Hur många aminosyror byggs proteiner i levande organismer upp av? 20
 • Vad kallas proteiner där aminosyror får proteinet att rulla ihop sig till en boll? Globulära proteiner
 • Proteiner som består av långa och raka kedjor Fiberproteiner
 • Grundbyggstenen i alla kolhydrater Enkla sockerarter
 • Långa kedjor av sammanbundna enkla sockerarter Polysackarider
 • Energireserv som lagras i växtceller Stärkelse
 • Energireserv som lagras i djurmuskelceller Glykogen
 • De två typerna av nukleinsyror DNA, RNA
 • Vilka är de olika ämnena som är lösliga i organiska lösningsmedel? Lipider
 • Organiska fettsyror förestrade med glycerol Fett
 • Ämnen som är uppbyggda som fetter men där en av fettsyrorna är utbytt mot en fosfatgrupp Fosfolipider
 • Vad kallas nedbrytande reaktioner där makromolekyler spjälkas till mindre? Katabola reaktioner
 • Reaktioner som ger ifrån sig energi Exoterma
 • Energikrävande reaktioner Endoterma
 • I vilken process frigör en växt energi i sockermolekylen? Cellandning
 • Förkortning för adenosintrifosfat ATP
 • Förkortning för adenosindifosfat ADP
 • Vad bildas genom att en fosfatgrupp binds till ADP? ATP
 • Energirik molekyl som bildas i både cellandningen och fotosyntesen ATP
 • Vad styr cellens ämnesomsättning (metabolism)? Enzymer
 • Den plats i ett enzym där molekyler binds och där den kemiska reaktionen sker Aktiva centrumet
 • Ämnet som binds till det aktiva centrumet i ett enzym vid en kemisk reaktion Substrat
 • Ämnet som bildas i ett enzyms kemiska reaktion Produkt
 • Den sammantagna process i vilken fettsyror eller kolhydrater oxideras av syrgas till koldioxid och vatten Cellandning
 • Vilka tre processer utgör cellandningen? Glykolys, citronsyracykeln, andningskedjan
 • Var sker glykolysen? Cytoplasman
 • Vad heter den förening som bildas vid glykolysen och omvandlas till koldioxid och vatten i citronsyracykeln och andningskedjan? Pyrodruvsyra
 • Vilka är de två typerna av reducerade vattenbärare? NADH, FADH2
 • Den process i cellandningen som bildar mest ATP Andningskedjan
 • Vad kallas en syrgasfri miljö med ett annat ord? Anaerob
 • Beståndsdel i cellen som sköter "trafiken" av ämnen in i och ut ur cellen Cellmembranet
 • Vattenlöslig molekyl/protein Hydrofil
 • Icke-vattenlöslig molekyl/protein Hydrofob
 • Kolhydrater på cellmembranets utsida som är bundna till membranproteiner Glykoproteiner
 • Vad kallas den typ av rörelse som leder till att koncentrationsskillnader av ett ämne i olika delar av en lösning utjämnas? Diffusion
 • När ett ämne rör sig från en högre till en lägre koncentration Med koncentrationsgradienten
 • När ett ämne rör sig från en lägre till en högre koncentration Mot koncentrationsgradienten
 • Transport av vatten genom cellmembranet (även kallat osmotisk diffusion) Osmos
 • Elektrisk spänning över cellmembranet Membranpotential
 • Energikrävande transport genom cellmembranet som är helt oberoende av koncentrationen av ämnen Aktiv transport
 • Icke-energikrävande transport genom cellmembranet som är beroende av koncentrationen av ämnen Passiv transport
 • De två viktigaste grupperna av proteiner för transport över cellmembranet Kanalproteiner, transportproteiner
 • De proteiner som står för den aktiva transporten genom cellmembranet Aktiva pumpar
 • Transportproteiner som förflyttar ämnen MED koncentrationsgradienten Passiva transportörer
 • Processen där en cell tar in partiklar genom att omsluta den med cellmembranet Endocytos
 • Processen där en cell utsöndrar ett ämne via en membranblåsa Exocytos
 • Vilka är de fyra typerna av biomolekyler? Kolhydrater, proteiner, lipider, nukleinsyror
 • Strukturformeln för glukos C6H12O6
 • Vilka är de tre typerna av proteintrådar i cellskelettet? Mikrotubuli, intermediära trådar, aktintrådar
 • Var äger elektrontransportkedjan rum? Mitokondriens inre membran
 • Vad heter det system av proteintrådar som bildar ett nätverk i cytoplasman och genererar cellens form och rörelse? Cellskelettet
 • Annat ord för aktintrådar Mikrofilament
 • Vilken är den vanligaste typen av proteintrådar i cellskelettet? Aktintrådar
 • Motorprotein som ofta finns tillsammans med aktintrådar Myosin
 • Hur får rörelserna hos myosin i aktintrådarna energi? ATP sönderdelas
 • Vilket protein bildas mikrotubuli av? Tubulin
 • Vilken typ av proteintrådar är den viktigaste beståndsdelen i flimmerhår (cilier och flageller)? Mikrotubuli
 • Vilken typ av proteintrådar bildar kopplingar mellan celler och förhindrar därmed att cellerna slits isär? Intermediära trådar
 • Vilket protein, som bl.a. även förstärker hudceller, bildas intermediära trådar av? Keratin
 • Vilken beståndsdel i cellen förser membranblåsor med ”adresslappar” som utsöndras genom exocytos? Golgiapparaten
 • Vad kallas de proteiner som ”sköter kommunikationen” i cellmembranen? Receptorer
 • Vad reagerar receptorer på? Signalsubstanser
 • Vad består bakteriecellens cellvägg av? Kvävehaltig polysackarid
 • Vad kallas den metod som i en bakteriecellvägg kan färga olika bakterier för att känna igen grampositiva/gramnegativa bakterier? Gramfärgning
 • Vad heter den beståndsdel i en bakteriecell som består av en ringsluten DNA-molekyl som proteiner är löst bundna till? Kromosom
 • Vad är plasmider? Ringslutna DNA-molekyler
 • Arkéer eller bakterier som använder organiska ämnen från andra organismer för att skaffa kol till sina organiska föreningar Heterotrofer
 • Celler eller bakterier som använder organiska föreningar som kolkälla och ljus som energikälla för att producera ATP Fotoheterotrofer
 • Virus som infekterar bakterier Bakteriofager
 • Benämning för en sorts virus som ofta bara infekterar en enda sorts celler Värdspecifik
 • Vad kallas virus som bildar DNA från sitt virus-RNA? Retrovirus
 • Enzym som retrovirus bär med sig i sin kapsel Omvänt transkriptas
 • Benämning för att virus tar med sig en del av ett cellmembran som ska omge viruset Knoppning
 • Virus-DNA som ingår i cellers DNA Provirus
 • Vad kallas den teknik som används för att föra över gener från en organism till en annan? Genteknik
 • Enzymer i bakterier som ”klipper sönder” främmande DNA Restriktionsenzymer
 • En struktur som kan kopplas till ett DNA-fragment och föra in det i en cell (plasmider kan användas som detta) Vektor
 • Metod i genteknik där man med en pipett för in DNA i en nyss befruktad äggcell Mikroinjektion
 • Metod för att skilja olika DNA-fragment i en blandning från varandra Gelelektrofores
 • Verktyg för att se om en bestämd DNA-sekvens motsvaras av ett visst band, är en DNA-kedja som tillverkats på konstgjord väg Gensond
 • Metod med syftet att bota svåra ärftliga sjukdomar och behandla cancer Genterapi
 • En organism som med hjälp av genteknik förses med arvsanlag från en annan art (ett exempel på GMO) Transgen organism

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cellbiologi.9822551.html

Dela