Beteendeekologi

Övningen är skapad 2019-05-15 av Hubbehund. Antal frågor: 222.
Välj frågor (222)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • adaptation/anpassning: En egenskap/beteende (trait) som ger individen högre fitness i den rådande miljön och har evolverat fram eftersom det ger denna fitness-fördel.
 • adaptive radiation Hur en grupp individer snabbt kan evolvera/anpassa sig till olika nischer vid plötslig tillgång till ett nytt habitat.
 • aggregation Alt. Definition- När organismer befinner sig i hög täthet.
 • Allée effect Alleé-effekten är ett fenomen i biologi som kännetecknas av en korrelation mellan populationens storlek eller densitet och den genomsnittliga individuella fitnessen (ofta uppmätt som befolkningstillväxt per capita) hos en population eller art
 • allometri ett speciellt tillväxtsätt hos ett organ eller en organism. Tillväxten är allometrisk när hastigheterna är olika för tillväxt i olika riktningar eller i olika delar av organismen
 • altricial (jmfr. precocial) : En art kallas altricial om dess avkommor är beroende av föräldern vid tiden efter födseln (flesta däggdjur och fåglar)
 • altruism Socialt beteende som gynnar mottagaren men påverkar givaren negativt. A behaviour that is costly to the ector and beneficial to the recipient. Cost and benefit are defined on the basis of the lifetime firect fittness consequences of behaviour
 • anadromous migrationsstrategi hos fisk (ex. lax) där arten lever i saltvatten men vandrar upp i sötvatten för att leka.
 • animal personality =a broad definition that describes animal personality as individual differences in behaviour that are consistent across time and ecological context.
 • Aposematism Anpassning hos osmakliga/giftiga djur där varningsfärger evolverat fram för att annonsera denna giftighet.
 • arvbarhet (heritabilitet): mått på hur stor del av den fenotypiska variationen i en population som har grund i genetisk variation, snarare än miljömässig.
 • Batesian mimic anpassning hos ej giftigt djur för att matcha färg/form hos ett giftigt djur.
 • Batemans princip Eftersom det (generellt) är hanarna inom en art som har högst PRR, leder detta till att honor kan ses som en resurs för hanar, vilket leder till konkurrens om honor
 • balanserande selektion : Om flera alleler av en gen bibehålls inom en population, snarare än att en allel fixeras. Detta kan bland annat bero på frekvensberoende selektion.
 • behaviorism Psykologiskt perspektiv där människan inte predestineras med biologiska faktorer utan utvecklar egenskaper genom erfarenheter och påverkan från omgivningen
 • behavioral syndrome correlated suite of behavioral traits, often (but not always) measured across multiple contexts. The suite of traits that are correlated at the population or species level is considered the behavioral syndrome, while the phenotype of the behavioral syndrome an individual shows is their behavioral type.
 • beteendeekologi forskningsinriktning vilken analyserar djurens beteenden som anpassningar till de svårigheter som möter dessa i deras omvärld.
 • breeding dispersal = the movement from one breeding site to another ('breeding dispersal'). Dispersal is also used to describe the movement of propagules such as seeds and spores. Any movement that has the potential to lead to gene flow.
 • brood parasitism = are organisms that rely on others to raise their young.
 • bottle neck (flaskhals)- När en population utsätts för flaskhalseffekten utsätts populationen för en drastisk minskning i antal individer genom t.ex. en naturkatastrof. Efter att populationen utsatts för detta har den sannolikt inte kvar samma genfrekvenser som före minskningen, detta kan leda till att många viktiga egenskaper kan gå förlorade (minskad genotypisk variation).
 • carrying capacity of a biological species in an environment is the maximum population size of the species that the environment can sustain indefinitely, given the food, habitat, water, and other necessities available in the environment. In population biology, carrying capacity is defined as the environment's maximal load, [1] which is different from the concept of population equilibrium. Its effect on population dynamics may be approximated in a logistic model, although this simplification ignores the possibility of overshoot which real systems may exhibit.
 • cognitive ability Cognitive abilities are brain-based skills we need to carry out any task from the simplest to the most complex. They have more to do with the mechanisms of how we learn, remember, problem-solve, and pay attention, rather than with any actual knowledge.
 • common garden-försök =is an experiment to test the effect of environment by moving two species from their native environments into a common environment
 • condition-dependent handicap The Condition-dependent Handicap. As the name suggests, the expression of the condition-dependent handicap is dependent on the genetic condition of the male. In other words, level of display or advertisement of a trait or behaviour is proportional to male quality
 • cue (inom signalteori)= A cue is any feature that an organism can use as a guide to display a particular behavior or series of behaviors. The classical example is the mosquito seeking a mammal to bite and flying up wind when it detects CO2. The CO2 is a cue for the mosquito, but it is surely not a signal sent by the mammal, which would prefer to remain undetected and not be bitten. Intentionality is the key element to distinguish signals from cues.
 • clade även kallad monofyletisk grupp, är en grupp av organismer som består av en gemensam förfader och alla dess linje-stammar, och representerar en enda "gren" på "livets träd"
 • co-evolution (=samevolution) - När två arter påverkar varandras evolution ömsesidigt på något vis
 • conspecific (jmfr. heterospecific)=Conspecific: :Two or more individual organisms, populations, or taxa are conspecific if they belong to the same species.[2] Where different species can interbreed and their gametes compete, the conspecific gametes take precedence over heterospecific gametes. This is known as conspecific sperm precedence, or conspecific pollen precedence in plants
 • Heterospecific: The antonym of conspecificity is the term heterospecificity: two individuals are heterospecific if they are considered to belong to different biological species
 • commensalism Samlevnad mellan två eller flera arter där ena arten (kommensal) drar nytta av den andra utan att skada den eller vara den till nytta.
 • diadromous Diadromous is a general category describing fish that spend portions of their life cycles partially in fresh water and partially in salt water. (These represent both anadromous and catadromous fish.) Anadromous fishes spend most of their adult lives at sea, but return to fresh water to spawn.
 • diploid dubbel kromosom-uppsättning (2n)
 • disruptiv selektion (splittrande) =biologiskt urval som gynnar två fenotyper av olika beskaffenhet men missgynnar mellanliggande former
 • divergens utveckling som gör att en population inom en växt- eller djurart blir isolerad från moderpopulationerna och till följd av speciella omvärldsfaktorer utvecklas längs en ny linje
 • deceit Svek. Tex fiskar som gör rent munnen på större fiskar och om den biter en liten köttbit sviker den det uppbyggda förtroendet och blir inte betrodd igen.
 • demografisk stokastisitet Små populationer är ofta utsatta för slumpmässig påverkan på reproduktion och dödlighet, en så kallad demografisk stokasticitet. Detta medför att populationens storlek kan utvecklas ryckigt mellan olika år.
 • den själviska hjorden : teori om att formningen av flockar och hjordar sker pga att alla individer vill undvika att bli tagna av predatorer genom att vara nära en eller flera andra individer. Ex sälar
 • densitetsberoende Densitetsberoende eller aktiv spridning för många djur beror till stor del på faktorer såsom den lokala populationens storlek, resurskonkurrens, livsmiljö kvalitet och livsmiljö storlek. Beroende på populationens täthet, kan spridning avlasta trycket på resurserna i ett ekosystem, och konkurrensen om dessa resurser kan vara en urvalsfaktor för spridningsmekanismer.
 • direkt fitness The number of offspring an individual produces. The component of fitness gained from producing offspring; the component of personal fitnes due to one´s own behaviour
 • dispersal =the process or result of the spreading of organisms from one place to another
 • dominant (inom genetik) är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som bara behöver finnas på en av kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.
 • effektiv populationsstorlek=Inom populations genetiken Antalet förökande individer i en ideal population som skulle visa samma mängd spridning av allelfrekvenser under genetisk drift eller samma mängd inavel, som den verkliga populationen
 • emigration utvandring
 • endemisk art betyder att den finns bara inom det specifika området och ingen annanstans.
 • epigenetisk är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Epigenetiken handlar om hur DNA läses av och hur DNA uttrycks.
 • epistasis förmågan hos en gen att hindra effekten av gener i ett annat locus att komma till uttryck.
 • etologi läran om djurs beteenden, och anledningen till dem
 • eusocialitet =ett levnadssätt hos djur där de lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle. Gemensamt för eusociala djur är att fortplantningen sköts av bara en eller några få individer i ett samhälle. Flertalet individer i en grupp fortplantar sig inte
 • evolution livets ursprung och utveckling, det vi har idag är besläktat med det som funnits. Är den process var igenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer. Den innebär att ärftliga egenskaper i en population förändras från generation till generation genom olika processer
 • evolutionary stable strategy (ESS) An evolutionarily stable strategy (ESS) is a strategy (or set of strategies) which, if adopted by a population in a given environment, is impenetrable, meaning that it cannot be invaded by any alternative strategy (or strategies) that are initially rare. Allmänhetens tragedi, ex vid rullbandet med resväskor på flygplatsen
 • evolutionär kapprustning (evol. arms race) =är en kamp mellan konkurrerande uppsättningar co-evolverande gener, egenskaper eller arter som utvecklar anpassningar och motanpassningar mot varandra, som liknar en vapenkamp. Dessa beskrivs ofta som exempel på positiv feedback.
 • extended phenotype all of the traits that an organism has that can influence its fitness.
 • extra pair copulation (EPC) are copulations with individuals other than the mate
 • extra pair paternity (EPP) extra pair offspring (EPO When EPC occurs in animals which show sustained female-male social bonding, this can lead to extra-pair paternity (EPP), in which the female reproduces with an extra-pair male, and hence produces EPO (extra-pair offspring)
 • F-värde =is the result of a test where the null hypothesis is that all of the regression coefficients are equal to zero. Signifikansvärde i en reggrission
 • fekunditet inom biologi en organisms potentiella fortplantningskapacitet, dvs. den maximala mängd ägg och ungar, grobara frön eller sporer som produceras under gynnsammast tänkbara förhållanden.
 • fenotypisk plasticitet - innebär till vilken grad en organism med en viss genotyp kan få olika fenotyp beroende på vilken miljö den lever i och exponeras för.
 • feromon ämnen som tillverkas i kroppen och som organismer sprider för att påverka andra individers beteenden. Eftersom feromoner är uppbyggda av kemiska substanser har de också olika egenskaper. Beroende på vad för feromon som sänds ut finns den kvar i luften olika länge och sänder ut olika information.
 • Fisherian runaway selection is a sexual selection mechanism proposed by the, to account for the evolution of exaggerated male ornamentation by persistent, directional female choice. An example is the colourful and elaborate peacock plumage compared to the relatively subdued peahen plumage; the costly ornaments, notably the bird's extremely long tail, appear to be incompatible with natural selection
 • fitness =innebär grad av genetisk anpassning till en biologisk miljö och är ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp. Ett mått på en individs livslånga reproduktionsframgång.
 • Fixed Action Pattern =Simply put, a fixed action pattern is a series or sequence of acts that occur behaviorally in animals. This sequence is unchangeable and will be carried out to completion once started, regardless of changes in the original stimulus. A stimulus is some external factor that will cause an organism to respond to it. Fixed action patterns are triggered by a type of external stimulus called a sign stimulus. The job of the sign stimulus is to start off the fixed action pattern of a particular organism. Ex gås som rullar in ett ägg under sig, den fortsätter hela rörelsen även om ägget tas bort
 • frekvensanalys används inom flera vetenskapliga grenar och behandlar på olika sätt analys av förekomsten / frekvensen av någon händelse
 • frekvensberoende selektion är en evolutionär process där fitness av en fenotyp beror på dess frekvens i förhållande till andra fenotyper i en given population
 • fylogeni- utvecklingshistorien (evolutionen) hos en biologisk grupp.
 • föräldrainvestering = is any parental expenditure (e.g. time, energy, resources) that benefits offspring. Parental investment may be performed by both males and females, females alone or males alone. Care can be provided at any stage of the offspring's life, from pre-natal (e.g. egg guarding and incubation in birds, and placental nourishment in mammals) to post-natal (e.g. food provisioning and protection of offspring).
 • responsvariabel i statistiken vanlig benämning på den beroende variabeln i t.ex. en regressions- eller variansanalys.
 • Förklaringsvariabel den variabel som påverkar i tex en reggrision
 • förvirringseffekten The confusion effect describes the phenomenon of decreasing predator attack success with increasing prey group size to confuse the predetor
 • good genes hypothesis/goda gener-förklaring an explanation which suggests that the traits females choose when selecting a mate are honest indicators of the male's ability to pass on genes that will increase the survival or reproductive success of her offspring
 • gamet- könscell(Gameten är haploid, dvs. har enkel kromosomuppsättning och endast ett arvsanlag av varje slag; den är honlig eller hanlig
 • genetisk diversitet Hur genetiskt olika individer inom en population är(Genetisk diversitet genererar mångfald på olika sätt. Dels kan det finnas populationer av samma art med olika genetisk diversitet och sedan kan individer inom en population skilja sig mer eller mindre åt. Ju högre genetisk variation desto bättre rustade är arter för förändringar och sjukdomar.)
 • genetisk drift Slumpmässiga faktorer som påverkar frekvensen av vissa alleler inom en begränsad population. Även med de allra mest gynnsamma aller kan en individ av andra faktorer dö/inte lyckas reproducera sig, motsatt gäller såklart även för individer som är mindre anpassade för sin miljö).
 • genetisk koppling Den genetiska associationen mellan två eller fler icke-allelegener, beroende på deras läge nära varandra på samma kromosom.
 • genflöde är när gener överförs från en population till en annan population av samma art.
 • gradualism (jmfr. puktualism) dén om att evolution sker genom långsam, gradvis förändring över lång tid.
 • gruppselektion =is a proposed mechanism of evolution in which natural selection acts at the level of the group, instead of at the more conventional level of the individual.
 • goodness-of-fit test Anpassningens kvalitet.” Avser hur väl en observerad (empirisk) fördelning ansluter sig till en föreslagen teoretisk fördelning.
 • handikapphypotesen to explain how evolution may lead to "honest" or reliable signaling between animals which have an obvious motivation to bluff or deceive each other. The handicap principle suggests that reliable signals must be costly to the signaler, costing the signaler something that could not be afforded by an individual with less of a particular trait
 • harem A harem is an animal group consisting of one or two males, a number of females, and their offspring. The dominant male drives off other males and maintains the unity of the group.
 • helper =Helpers at the nest is a term used in behavioural ecology and evolutionary biology to describe a social structure in which juveniles and sexually mature adolescents of either one or both sexes, remain in association with their parents and help them raise subsequent
 • Hamiltons regel kin selection causes genes to increase in frequency when the genetic relatedness of a recipient to an actor multiplied by the benefit to the recipient is greater than the reproductive cost to the actor. B=benefit C=cost r=släkskaps coefficienten r*B>C
 • haploid enkel kromosom-uppsättning (n)
 • Hardy-Weinberg jämvikt en population sägs befinna sig i hardy wienberg jämvikt för en viss gen om ingen förändring av allel/genotyp frekvens sker inom populationen mellan generationer.
 • Protandrisk hermafrodit den börjar sitt liv som hane, därefter byter den kön och övergår vid mellan 2 och 4 års ålder till att vara hona
 • Protogyn hermafrod föds som hona och byter till hane senare i livet
 • Simultan Hona och hane smatidigt
 • Sekvential hermafrod Byter fler gånger under livets gång
 • homeostas (homeostasis) är ett stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system. De tre viktigaste homeostatiska mekanismerna är termoreglering, osmoreglering och reglering av blodsockernivåerna.
 • Ideal Free Distribution =is a way in which animals distribute themselves among several patches of resources. The theory states that the number of individual animals that will aggregate in various patches is proportional to the amount of resources available in each
 • illvilja (spite) spite is a phenomenon that occurs when a player's value of an allocation decreases when one or more other players' valuation increases.Hamiltonian spite is a term for behaviours occurring among conspecifics that have a cost for the actor and a negative impact upon the recipient.
 • imprinting (prägling) is an epigenetic phenomenon that causes genes to be expressed in a parent-of-origin-specific manner. A rapid learning process by which a newborn or very young animal establishes a behavior pattern of recognition and attraction towards other animals of its own kind, as well as to specific individuals of its species, such as its parents, or to a substitute for these.
 • indirekt fitness/inclusive fitness Inclusive fitness:the effect of one individual's actions on everybody's numbers of offspring weighted by the relatedness; the sum of direct and indirect fitness. Indirect Fitness; the component of fitness gained from aiding related individual
 • Direkt fitness + indirekt fitness is the number of offspring equivalents that an individual rears, rescues or otherwise supports through its behaviour (regardless of who begets them). An individual's own child, who carries one half of the individual's genes, is defined as one offspring equivalent. A sibling's child, who will carry one-quarter of the individual's genes, is 1/2 offspring equivalent. Similarly, a cousin's child, who has 1/16 of the individual's genes, is 1/8 offspring equivalent
 • instinkt är nedärvda beteendemönster hos människan och andra djur som beror av ett bestämt stimuli
 • iteroparous/semelparous Semelparity and iteroparity are two classes of possible reproductive strategies available to living organisms. A species is considered semelparous if it is characterized by a single reproductive episode before death, and iteroparous if it is characterized by multiple reproductive cycles over the course of its lifetime.
 • immigration Immigration is migration seen as individuals entering a population from elsewhere leading to an increase in abundance.
 • inavel parning mellan besläktade individer, ökad grad av homozygoti där de två allelerna kommer från samma anfader/anmoder
 • inavelsdepression är reducerad biologisk fitness i en given population som ett resultat av inavel eller avel av närstående.
 • index (inom signalteori) Signal som ej går att fuska
 • individ produkten av en befruktad äggcell hos högre djur. Hos lägre djur och växter är begreppet individ ofta mycket svårdefinierat
 • infanticid dödandet av späda ungar, ett beteende som förekommer hos vissa däggdjurs- och fågelarter
 • intersexuell konkurrens Mellan kön konkurrens för partners
 • interspecifik Mellan arter
 • intrasexuell konkurrens Inom kön konkurrens för partners
 • intraspecifik Inom art
 • interferenskonkurrens competition occurs directly between individuals via aggression etc. when the individuals interfere with foraging, survival, reproduction of others, or by directly preventing their physical establishment in a portion of the habitat
 • isogami könlig fortplantning med hon- och hangameter som är morfologiskt helt lika och som har gissel.
 • katadromous fish are born in saltwater, then migrate into freshwater as juveniles where they grow into adults before migrating back into the ocean to spawn
 • K-selekterade arter en fortplantningsstrategi där en stabil miljö selekterar för individer som fortplantar sig långsamt men med stor biologisk investering per avkomma. Relativt sett K-selekterade organismer och tenderar att ha längre reproduktionscykler, längre liv, färre avkomma, större kroppar, större hjärnor och avancerade sociala system. De tenderar också mot att reproduktionsorganen tar upp en mindre del av kroppen och mot att tillbringa mindre tid åt att reproducera sig (r/K selektion är en biologisk teori om olika fortplantningstrategier som följd av olika miljö. De två motsatta strategierna kallas r-selektion och K-selektion. Teorin om de två strategierna kallas för r/K-selektion.)
 • kladogram/cladogram förgreningsdiagram som beskriver organismers släktskap, baserat på kladistisk metodik
 • komparativ metod övergripande benämning på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader och likheter mellan studieobjekt.
 • konkurrens en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten konkurrerer mot den andra om en given resurs som tex partners och mat
 • kontingenstabell den statistiska frekvenstabell som fås när ett observationsmaterial klassificeras efter två eller fler indelningsgrunder samtidigt.
 • konvergent evolution när liknande genetiska eller morfologiska strukturer utvecklas oberoende av varandra hos olika icke närbesläktade organismer.
 • kommunikation (inom signalteori) En process där en sändare använder speciellt evolverat signaler( inkl. uppvisningar) för att modifiera beteendet hos motagare. “När en signal används och detekteras”
 • korrelation ett uttryck för riktningen och styrkan hos ett linjärt samband mellan två eller flera responsvariabler
 • kryptiskt honligt val (cryptic female choice) is a form of mate choice which occurs both in pre and post copulatory circumstances when females in certain species use physical or chemical mechanisms to control a male's success of fertilizing their ova or ovum; i.e. by selecting whether sperm are successful in fertilizing their eggs or not. It occurs in internally-fertilizing species and involves differential use of sperm by females when sperm are available in the reproductive tract.
 • kullparasit (brood parasite) are organisms that rely on others to raise their young
 • kvalitativa egenskaper I genetiken är ett kvalitativt drag en som antingen är eller: om du inte har rätt gen har du inte egenskapen.Kvantitativa gener handlar om hur mycket av egenskapen du har. Generens effekt på människans höjd är exempelvis kvantitativ. Vi har alla höjd, men gener påverkar hur mycket av det vi har. De kvantitativa eller kvalitativa generna som påverkar ett visst drag är genotypen; Den fysiska egenskapen heter fenotypen.
 • kvantitativ genetik/kvantitativa egenskaper studerar karaktärer vars uttryck är kvantitativt snarare än kvalitativt. Dessa så kallade multifaktoriella karaktärers värde bestäms, av många gener samt miljön.
 • lek (arenaspel) Lek eller spel är ett specifikt system som en djurart uppvisar där hanar och honor träffas för att kampa eller på annat sätt "spela" om vilka som ska få para sig
 • livshistorieegenskaper Behandlar hur olika organismer fördelar sin tid och sina resurser på olika aktiviteter under sin livstid, främst de aktiviteter som rör reproduktion och överlevnad. Organismernas livshistorier handlar bland annat om när de ska börja reproducera sig, hur många avkommor de ska ha och hur länge de ska leva
 • livstida reproduktionsframgång livstida reproduktionsframgång En individs reproduktionsframgång mäts i hur stor andel av nästa generations samlade genpool som utgörs av sin egna gener
 • marginal value theorem is an optimality model that usually describes the behavior of an optimally foraging individual in a system where resources (often food) are located in discrete patches separated by areas with no resources
 • mate choice copying describes a non-independent mate choice event. Mate choice copying is said to occur when the likelihood that one individual (the "observer" or "focal individual") will mate with a particular individual (the "target") increases or decreases based upon observing a sexual interaction between the "target" and another individual.
 • mate guarding Mate guarding is when, after copulation, one member of the pair prevents the other from seeking additional mates, or prevents other mates to interact with its mate
 • maternell effekt moderns påverkan på avkomman utöver den effekt som de från henne nedärvda allelerna har.
 • migration är när levande organismer förflyttar sig på ett riktat, regelbundet eller systematiskt vis från en plats till en annan. Djur migrerar för att söka efter föda, för att fortplanta sig, eller för att undkomma rovdjur eller olika väderfenomen
 • mimicry är en form av beteende eller utseende utvecklat främst bland mindre djur, särskilt insekter, där en art på något sätt imiterar en annan arts utseende, genom adaptiv färgteckning, eller beteende.
 • metapopulation system av lokala populationer av en viss art vilka är delvis isolerade från varandra men mellan vilka det ändå äger rum en viss trafik av individer och utbyte av gener.
 • mikrosatellit: A microsatellite is a tract of repetitive DNA in which certain DNA motifs(motiv) (ranging in length from one to six or more base pairs) are repeated
 • molekylär genetik är en gren inom genetiken som omfattar utforskandet av arvsmassan på molekylärnivå
 • mortalitet dödstal eller dödlighet
 • monogami in animals refers to the natural history of mating systems in which species pair bond to raise offspring. This is associated, usually implicitly, with sexual monogamy. Det finns även social monogami samarbetar i par hona+hona, genetisk monogami aldrig vara otrogen mot sin partner, monogama i en parningssäsong eller livslång.
 • Müllerian mimic är en defensiv form av mimikry som innebär att två arter som båda är giftiga eller oätliga liknar varandra.
 • mutation är det samma som förändringar i DNA-sekvensen. En del mutationer är tysta, det vill säga mutationen innebär ingen egentlig förändring. Andra mutationer kan bilda nya egenskaper till exempel fyllda blommor eller albinism.
 • mutual benefits describes the ecological interaction between two or more species where each species benefits
 • mutualism form av symbios som innebär att två olika arter gynnar varandra
 • naturalistiska felslutet (naturalistic fallacy) finns det i naturen så måste det vara okej/”gott”
 • naturlig selektion (naturligt urval) biologisk process där miljön påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation. De mer väl anpassade individerna kommer att kunna föra vidare sina gener till kommande generation i högre frekvens
 • nollhypotes är hypotesen att det inte föreligger något fenomen som kräver en förklaring. Det är ett antagande som säger att den oberoende variabeln inte har någon effekt.
 • normalfördelning En normalfördelad variabel antar ofta värden som ligger nära medelvärdet och mycket sällan värden som har en stor avvikelse.
 • nuptial gift s a nutritional gift given by one partner in some animals' sexual reproduction practices.
 • nyckelretning är en medfödd beteendereaktion hos djur som gör att de på en viss stimulus (retning) reagerar på ett förutbestämt sätt. Till exempel trutar har en liten röd prick på undersidan av näbben och när ungarna är nykläckta och ser pricken är det en nyckelretning för att de ska picka på den. Att ungarna pickar på pricken är i sin tur en nyckelretning för att den vuxna truten ska kräka upp den mat som den hämtat så att ungarna kan äta det
 • observationsstudie detsamma som iakttagelse, uppsikt, att se och iaktta uppmärksamt, särskilt i samband med en undersökning. Det finns i den vetenskaplig metoden olika slags vetenskapliga observationer, öppna och dolda, passiva eller aktiva.
 • optimalitetsteori (optimalitetsmodeller) Det hänger ihop med hur mycket man får tillbaka när man har sökt föda eller något sånt. Spelteorin beror på vinsten i jämförelse med vad andra individer har gjort. De borde ha selekterats mot att optimera betende för att minimera kostnad och maximra vinst. Optimalitets modeller modeller för att optimera vinst och förlust. En individs beslit utifrån mijöfaktorer
 • ontogeni är utvecklingen under perioden mellan befruktning och könsmognad. Under denna period växer djuret till i storlek och får sin slutliga form. Forskning om ontogenin ingår i utvecklingsbiologin.
 • operational sex ratio (OSR sexually competing males that are ready to mate to sexually competing females that are ready to mate, or alternatively the local ratio of fertilizable females to sexually active males at any given time.[4] This differs from physical sex ratio which simply includes all individuals, including those that are sexually inactive or do not compete for mates.
 • optimal foraging theory is a behavioral ecology model that helps predict how an animal behaves when searching for food. Although obtaining food provides the animal with energy, searching for and capturing the food require both energy and time. To maximize fitness, an animal adopts a foraging strategy that provides the most benefit (energy) for the lowest cost, maximizing the net energy gained. OFT helps predict the best strategy that an animal can use to achieve this goal
 • ornament/partenogenes is a characteristic of an animal that appears to serve a decorative function rather than a utilitarian function. Many are secondary sexual characteristics, and others appear on young birds during the period when they are dependent on being fed by their parents
 • partenogenes ibland kallad jungfrufödsel, är inom zoologin en form av asexuell förökning genom produktion av avkomma ur obefruktade ägg.
 • parsimoni Inom biologisk systematik och kladistik är maximum parsimony, statistisk metod som används för att upprätta ett fylogenetiskt träd med ett minimum av förändringar.
 • P-värde Inom statistisk hypotesprövning är p-värdet sannolikheten för att få dessa eller mer extrema data om nollhypotesen är sann
 • parasitoid är en organism som tillbringar en betydande del av sin livscykel fäst vid eller inuti en värdorganism i ett förhållande som är i grunden parasitiskt. Till skillnad mot en äkta parasit dödar eller steriliserar den till slut sin värd (som ibland förtärs).
 • parental care (föräldravård) is a behavioural and evolutionary strategy adopted by some animals, involving a parental investment being made to the evolutionary fitness of offspring. Patterns of parental care are widespread and highly diverse across the animal kingdom. There is great variation in different animal groups in terms of how parents care for offspring, and the amount of resources invested by parents.
 • parental investment is any parental expenditure (e.g. time, energy, resources) that benefits offspring. Parental investment may be performed by both males and females, females alone or males alone. Care can be provided at any stage of the offspring's life, from pre-natal (e.g. egg guarding and incubation in birds, and placental nourishment in mammals) to post-natal (e.g. food provisioning and protection of offspring).
 • parent-offspring conflict arising from differences in optimal parental investment (PI) in an offspring from the standpoint of the parent and the offspring. PI is any investment by the parent in an individual offspring that decreases the parent's ability to invest in other offspring, while the selected offspring's chance of surviving increases.
 • patch s an ecological perspective that the structure, function, and dynamics of ecological systems can be understood through studying their interactive patches
 • pleiotropi En gen påverkar flera fenotypiska egenskaper
 • polyandri en form av polygami där en honor samtidigt är i par med flera hanar.
 • polygami Parningssystem där man har flera sexulla partners samtidigt.
 • polygen nedärvning innebär inom genetiken att många gener tillsammans ger en egenskap, i lägre eller högre grad. Varje gen var för sig, ger en ganska liten eller ingen effekt alls, men som tillsammans ger stor effekt
 • polygyni en form av polygami där en hane samtidigt är i par med flera honor.
 • polymorfism inom biologi innebär att det inom samma population av en art finns två eller flera distinkta varianter, morfer.
 • population en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid
 • populationsgenetik Läran om populationers genetiska sammansättning och de faktorer som påverkar dessa över tid.
 • potential reproductive rate (PRR: which is the offspring production per unit time each sex would achieve if unconstrained by mate availability, often differs between the sexes. An increasing sexual difference in PRR predicts an intensified mating competition among the sex with the higher PRR
 • precocial (jmfr. altricial) precocial species are those in which the young are relatively mature and mobile from the moment of birth or hatching. The opposite developmental strategy is called "altricial", where the young are born or hatched helpless
 • prediktion (förutsägelse) tatement about the future. It’s a guess, sometimes based on facts or evidence, but not always. A fortune teller makes a prediction using a crystal ball. A meteorologist uses maps and scientific data to tell us about the possibility of rain, snow or sunshine. And when I made the prediction that you would understand what this word meant, it was based on instinct, a gut feeling telling me what would happen next
 • prisoner's dilemma Två själviska handlingar är inte det optimala
 • proximate explanation is an event which is closest to, or immediately responsible for causing, some observed result. This exists in contrast to a higher-level ultimate cause (or distal cause) which is usually thought of as the "real" reason something occurred.
 • punktualism (jmfr. gradualism) Hypotes kring att evolutionen kan karakteriseras av snabba morfologiska förändringar vid artbildning med perioder av långa perioder stasis däremellan.
 • quantitative trait loci (QTL) A quantitative trait locus (QTL) is a locus (section of DNA) which correlates with variation of a quantitative trait in the phenotype of a population of organisms.
 • reaktionsnorm I ekologi och genetik beskriver en reaktionsnorm, även kallad reaktionsnorm, mönstret för fenotypisk expression av en enda genotyp i olika miljöer. (En användning av reaktionsnormer är att beskriva hur olika arter, särskilt besläktade arter, svarar på olika miljöer. Men olika genotyper inom en enda art kan också visa olika reaktionsnormer i förhållande till en viss fenotypisk egenskap och miljövariabel. För varje genotyp, fenotypisk egenskap och miljövariabel kan en annan reaktionsnorm existera; Det kan med andra ord innebära en enorm komplexitet i sambandet mellan genetiska och miljömässiga faktorer vid bestämning av egenskaper.)
 • recessiv recessiv är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som måste finnas på båda kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck
 • reciprocitet eller ömsesidighet, ett utbyte av fitness fördelar, separerade i tid, mellan två individer som resulterar i fördelar för båda till slut.
 • regression statistisk term för ett samband mellan en (respons) variabel och en eller flera förklarande variabler.
 • rekombination Genetisk rekombination innebär att en del av en DNA-sträng byts ut mot en annan sträng eller tränger sig in i en annan sekvens med DNA-kod. Sker t.ex. under meios (bildningen av gameter) i överkorsningen
 • reproduktiv framgång Fitness = en individs relativa reproduktiva framgång, d.v.s. hur många överlevande ungar en viss individ får, jämfört med andra individer av samma art.
 • reproduktiv investering är antal avkomma gånger investeringen per avkomma.
 • reproduktiva barriärer är ett biologiskt begrepp som syftar till de hinder som kan finnas för att individer skall kunna skapa avkomma tillsammans. Det är sådana barriärer som hindrar olika arter från att få en normal fertil avkomma med varandra.
 • reproduktiva kostnader hat reproduction (and increased reproductive effort) is costly in terms of future survival and reproduction. Klassisk livshistorie teori som är grundad utifrån antagandet att investering i nuvarande reproduktion minskar överlevnad och framtida reproduktion.
 • responsvariabel (jmfr. förklaringsvariabel): responsvariabel i statistiken vanlig benämning på den beroende variabeln i t.ex. en regressions- eller variansanalys.
 • Förklaringsvariabel den variabel som påverkar i tex en reggrision
 • riktad selektion Stabiliserande urval innebär att individer som på olika sätt avviker för mycket från de andra inom arten slås ut. Men om däremot individer som på något sätt skiljer sig från mängden gynnas talar man om riktat urval. Om till exempel fåglar med särskilt stora näbbar gynnas kommer denna fågelart för varje generation att få större näbbar.
 • Naturligt urval Selektion, stabiliserande och riktat
 • Stabiliserat urval ser till att de vanligaste egenskaperna hos en art inte förändras och sker i en stabil miljö. Detta är det som skiljer stabiliserat urval med riktat urval.
 • Riktat urval är anpassiningen i en miljö som förändras. Individen som har egenskaper som skiljer sig från resten av arten överlever
 • r-selekterade arter R-selektion betecknar en fortplantningsstrategi där en instabil miljö selekterar för individer som fortplantar sig snabbt men med liten biologisk investering per avkomma. Relativt sett tenderar r-selekterade organismer att ha kortare reproduktionscykler, kortare liv, mer talrik avkomma, mindre hjärnor och enklare sociala system. De tenderar också mot att reproduktionsorganen tar upp en större del av kroppen och mot att tillbringa mer tid åt att reproducera sig. (r/K selektion är en biologisk teori om olika fortplantningstrategier som följd av olika miljö. De två motsatta strategierna kallas r-selektion och K-selektion. Teorin om de två strategierna kallas för r/K-selektion.)
 • R-square, R2 In statistics, the coefficient of determination, denoted R2 or r2 and pronounced "R squared", is the proportion of the variance in the dependent variable that is predictable from the independent variable(s)
 • rättskipning (enforcement) Att man bestraffar de som inte hjälper till och belöna de som inte gör det
 • samarbete (cooperation) is the process where groups of organisms work or act together for common or mutual benefits. It is commonly defined as any adaptation that has evolved, at least in part, to increase the reproductive success of the actor's social partners. groups of organisms working or acting together for common, mutual, or some underlying benefit, as opposed to working in competition for selfish benefit. A behaviour that provides a benefit to another individual(recipient), and the evolution of which has been dependent on its beneficial effect for the recipient
 • satellite male In animal groups, a male which acts peripherally(av mindre betydelse) to a dominant territorial male. Does not attempt to attract mates by mating displays, but may ambush females who have been drawn by the dominant male in order to mate with the female secretively.
 • scramble competition refers to a situation in which a resource is accessible to all competitors (that is, it is not monopolizable by an individual or group). Scramble competition polygyny is thought to occur when neither female-attracting resources nor females themselves are economically defendable. Scramble competition polygyny involves males competing for access to mates based on differences in their ability to move about and locate females
 • selektionstryck dels den inverkan som omvärldsfaktorer har på en population och som leder till naturligt urval, dels det naturliga urvalets intensitet, mätt t.ex. som förändring i en populations genfrekvenser från en generation till en annan.
 • selfish herd The selfish herd theory states that individuals within a population attempt to reduce their predation risk by putting other conspecifics between themselves and predators
 • sexuell dimorfism is the condition where the two sexes of the same species exhibit different characteristics beyond the differences in their sexual organs.
 • sexuell konflikt Sexual conflict or sexual antagonism occurs when the two sexes have conflicting optimal fitness strategies concerning reproduction, particularly over the mode and frequency of mating, potentially leading to an evolutionary arms race between males and females. In one example, males may benefit from multiple matings, while multiple matings may harm or endanger females, due to the anatomical differences of that species. Insekts monster pernis
 • sexuell selektion Sexuell selektion är den delmängd av den naturliga selektionen som berör reproduktionsframgång. En individ som överlever i hundratals eller tusentals år är ändå en evolutionär återvändsgränd om den inte får någon avkomma. Sexuell selektion är en mekanism som beror av att det finns skillnader mellan individer av samma kön i en population vad gäller karaktärer som påverkar parningsframgång. Detta resulterar i att de olika individerna i en population får olika många avkommor
 • sneaker male that pretends to be a female in order to get close to a female for mating.
 • siblicid syskonmord av en nyfödd
 • signaler (animal signals) Handling eller struktur som påverkar beteendet hos andra organismer, evolverat pga denna effekt, som är effektiv pga coevolution med mottagaren. Observerbara tecken på ej observerbara egenskaper.
 • sinnesmodaliteter olika slags sinnen. Syn, ljud, kemisk, känsel, elektrisk, värme
 • Skinner box är en anordning för experimentella studier av djurs beteende, särskilt inlärning och operant betingning
 • spelteori (game theory) is the study of mathematical models of strategic interaction between rational decision-makers. Interactions between organisms with either competing or identical strategies can be treated as games with multiple players. Since biological interactions involve two or more decision makers (i.e., individuals with strategies), biologists utilize game theory to elucidate evolutionary consequences of interactions
 • spermiekonkurrens mellan spermier från två eller flera hanar för att få befrukta en honas ägg.
 • släktskapsselektion (kin selection) is the evolutionary strategy that favours the reproductive success of an organism's relatives, even at a cost to the organism's own survival and reproduction.[1] Kin altruism can look like altruistic behaviour whose evolution is driven by kin selection. Kin selection is an instance of inclusive fitness, which combines the number of offspring produced with the number an individual can ensure the production of by supporting others, such as siblings. Process by which traits are favoured because of their beneficial effects on the fitness of relatives
 • släktskapskoefficient släktskapskoefficient eller r= sannolikheten för att en altruism gen individ är en indenstisk kopia(genom arv) av en altruism gen i en annan individ
 • sociobiologi eller socialbiologi är en evolutionärt inriktad syntes av vetenskapliga discipliner som försöker förklara socialt beteende inom alla arter genom att undersöka de evolutionära fördelar som beteendet kan ge. läran om sociala betnden
 • stimuli A detectable change in the internal or external environment. (2) (physiology) That which influences or causes a temporary increase of physiological activity or response in the whole organism or in any of its parts.
 • strategi Skillnaden mellan strategi och taktik är att strategi är varje långsiktig plan, som är ett resultat av förmågan att välja rätt slagfält och manövrera en armé, medan taktik är målmedvetna handlingar, som är ett resultat av förmågan att agera rätt i fiendens närvaro
 • symbios Symbios, "samliv" definieras som en biologisk interaktion där två olika organismer lever tillsammans i ett nära förhållande med någon sorts effekt, antingen positiv eller negativ, för en eller båda parter
 • t-test är inom statistiken beteckningen på en hypotesprövning där man vill jämföra om skillnad föreligger mellan två normalfördelade populationer där man inte känner det exakta värdet på standardavvikelsen.
 • territorium In ethology, territory is the sociographical area that an animal of a particular species consistently defends against conspecifics (or, occasionally, animals of other species). Animals that defend territories in this way are referred to as territorial teststorhet
 • tit-for-tat Tit for tat is an English saying meaning "equivalent retaliation". It is also a highly effective strategy in game theory for the iterated prisoner's dilemma
 • trade-off (avvägning) is a situational decision that involves diminishing or losing one quality, quantity or property of a set or design in return for gains in other aspects. In simple terms, a tradeoff is where one thing increases and another must decrease. KOmpromis
 • ungvårdnad: Vem ska ta hand om barnet. ska man ta hand om barnet, huhr mycket ska man ta hand om barnet.
 • ultimate explanation A proximate cause is an event which is closest to, or immediately responsible for causing, some observed result. This exists in contrast to a higher-level ultimate cause (or distal cause) which is usually thought of as the "real" reason something occurred. Inom biologi-“Oftast pratar man här om den evolutionära förklaringen”.
 • utspädningseffekten (vid gruppbeteende) Genom att hålla sig in en grupp eller stim sänks predations risken och ökar fitness hos individer i gruppen.
 • vegetativ förökning detsamma som könlös fortplantning. förökning med utlöpare, sticklingar eller groddknoppar hos växter. Begreppet används i kontrast mot sexuell förökning som innebär bildande av könsceller och befruktning av dessa.
 • ärftlig prägling (genomic imprinting) är ett epigenetiskt fenomen som gör att gener uttrycks på ett ursprungs-specifikt sätt.
 • ärlig signal meaning that the sender is displaying a reliable signal. A ‘dishonest’ signal is when the sender is sending out false information to a receiver

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/beteendeekologi.9079149.html

Dela