Baakoeh

Övningen är skapad 2021-09-18 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • daaroengiele norska / svenska
 • bievnese information
 • tjåanghkoe ett möte
 • boelhke del, kapitel
 • njaalmeldh muntlig (adjektiv)
 • haamoe en form
 • aalkoe en början, begynnelse
 • goerehtidh undersöka, fråga
 • minngemes till slut, på det sista (adv.)
 • gaaje väldigt (adv.) / skvaller (sub.)
 • njoelkedasse en regel
 • raajese en mening
 • aajmene igen, intakt (adv.)
 • dåeriesmoere ett problem
 • numhtie på det sättet (adv.)
 • njimkehtidh att klibba fast, limma ihop
 • vuesiehtidh att visa, presentera, framföra
 • lihke vid, nära
 • gåaroes, tovme tom
 • fååtesidh att saknas
 • joekehtehtedh att analysera, separera
 • guvviedidh att rita, fotografera
 • tjaatsege ett dokument
 • ryöktesth direkt
 • sojjehtidh att böja
 • biehkie en bit, ett stycke
 • sjiere (adj.) speciell, särskild
 • iktedidh att förena
 • bielie en sida, (adj.) halv
 • plienedh att skala (t.ex. frukt)
 • tsevtsedh att styra i en bestämd riktning
 • gåhtjodh att kalla, benämna, namnge
 • siekierdidh att längta efter, önska sig
 • vaajestidh att berätta en gång till
 • nåhtadidh att använda sig av
 • jeatjah andra
 • jeatja en annan
 • dirrege en verktyg
 • jijtjedh egena
 • jijtjemem själva
 • nuekies tillräcklig
 • hävvi självklart
 • diedtieh att trycka ner
 • skaavhte en vinkel, kant
 • gaervies färdig
 • daarpesjidh att behöva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/baakoeh.10546152.html

Dela

Annonser