Amigo b)

Övningen är skapad 2021-05-26 av Faepmie1. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • njulhtjedh att hoppa
 • Dïhte jollemes njulhtji. Hon hoppade högst.
 • Manne edtjim njulhtjedh. Jag skulle hoppa.
 • Gie njulhtjeme? Vem har hoppat?
 • lustestalleme underhållning
 • laavlome sång
 • vuartasjæjjah publik
 • tjoeje ljud
 • tjoevke ljus
 • Mov nomme Pïere. Jag heter Pïere.
 • Åadtjoem manne maalese-læstoem vuejnedh? Får jag se menyn?
 • skaarja sax
 • naaloe nål
 • laejkie tråd
 • båaloe knapp
 • nulle noll
 • bielie halv
 • bielie-mubpie en och en halv
 • rïhpestidh att öppna
 • Gåessie dam rïhpestih? När öppnade du den?
 • Datne dejtie rïhpestamme? Har du öppnat den?
 • Aellieh rïhpesth! Öppna inte den!
 • stååkedidh att leka
 • Dej gujmie ektine stååkedim. Jag lekte med dom.
 • Datne sïjhth mannine stååkedidh? Vill du leka med mig?
 • Ektesne stååkedigan. Dom lekte tillsammans.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigo-b.10439150.html

Dela