Alla glosor till eng prov v. 21

Övningen är skapad 2018-05-17 av EmelieWire. Antal frågor: 104.
Välj frågor (104)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • highlander högländare
 • patron saint skyddshelgon
 • inland inåt landet
 • worn buren, ha på sig
 • for centuries i århundraden
 • depending on beroende på
 • checked pattern rutmönster
 • off utanför
 • archipelago skärgård
 • shore strand
 • suddenly plötsligt
 • tartan skotskrutig
 • vary variera
 • bagpipes säckpipor
 • the middle ages medeltiden
 • locals lokalbefolkningen
 • everyday language vardagsspråk
 • three quarters tre fjärdedelar
 • gaelic gäliska, keltiskt språk
 • let yourself be guided of låt dig styras av
 • harp harpa
 • were forced to tvingades
 • per cent procent
 • choir kör
 • iron järn
 • valley dal
 • cliff klippa
 • there used to be det brukade finnas
 • narrow-gauge smalspårig
 • welsh walesisk
 • was recognized erkändes
 • icy iskall
 • peak topp
 • pull dra
 • coal-fired koleldad
 • steam locomotive ånglok
 • tumble down störta ner
 • board stiga på
 • miner gruvarbetare
 • wind their way slingra sig fram
 • stream bäck, vattendrag
 • narrow smal
 • unlock avslöja
 • border gräns
 • independence självständighet
 • sank sjönk
 • volcanic eruption vulkanutbrott
 • is situated ligger
 • violent våldsam
 • hit köra på
 • along the coast längs kusten
 • moor ljunghed
 • archaic historisk
 • stunning fantastisk
 • varied varierad 2
 • UNESCO forskning och kultur
 • set inspelningsplats
 • extravagant påkostad
 • led ledde
 • column pelare
 • causeway broväg över sankmark
 • according to enligt
 • stepping-stone sten att kliva på
 • attraction sevärdighet
 • heritage site världsarv
 • filming location inspelningsplats 2
 • seaside resort badort
 • fellow här: andra
 • slope sluttning
 • waterways vattenled
 • ripen mogna
 • set off starta
 • fell höglandsås
 • grape druva
 • in the far northwest långt bort i nordväst
 • explore utforska
 • long boat stor roddbåt
 • head in the direction of åka i riktning mot
 • vineyard vinodling
 • countryside landsbygd
 • connected som hänger samman
 • holidaymaker semesterfirare
 • hiker liftare
 • located on belägen vid
 • one after another den ena efter den andra
 • frequently ofta
 • otter utter
 • gale hård vind, storm
 • coastline kuststräcka
 • form bilda
 • is located ligger 2
 • remote ensligt belägen
 • mainland fastland
 • generally vanligtvis
 • is made up of består av
 • at low tide vid ebb
 • rarelly sällan
 • wildlife djurlivet
 • badger grävling
 • adder huggorm
 • deer hjort
 • at high tide vid flod
 • extinct utrotad
 • poisonous giftig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alla-glosor-till-eng-prov-v-21.8251987.html

Dela