Alla Danska Glosor

Övningen är skapad 2023-06-20 av joacimmiller. Antal frågor: 282.
Välj frågor (282)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I motsats till I modsætning til
 • Ihop Sammen
 • Inte heller Heller ikke
 • Inte så farlig* t
 • I rad I træk
 • I helgen* I weekenden
 • I jämförelse med / jämfört med Til sammenligning med / sammenlignet med
 • I mitt tycke Efter min mening
 • I fall Hvis
 • Ifrågasätta Sætte spørgsmålstegn ved
 • Inom Indenfor
 • Inte alls Slet ikke / overhovedet ikke
 • Inte heller Heller ikke
 • Inte sant - är det inte så? ..., ikke? / ...ikke..., vel?
 • Jobba Arbejde
 • Jobbigt Hårdt
 • Just Lige præcis, netop
 • Just nu sitter jag och + verb i infinitiv Lige nu er jeg i gang med / ved at ..
 • Jätte* Meget / utroligt meget / virkelig
 • Jämföra Sammenligne
 • Kanske Måske
 • Komma ihåg Huske
 • Konstigt* Underligt / mærkeligt
 • Kostnad Omkostning
 • Kortar ner Forkorter
 • Kring Omkring
 • Kul Sjov
 • Kunskap Viden
 • Känna* Føle sig
 • Känsla Følelse
 • Knappast Næppe
 • Komplettera Supplere
 • Ledig* Fri
 • Ledsen Ked af det
 • Ledning* Ledelse
 • Lagom Tilpas / passende
 • Liknande Lignende
 • Likadant Ens
 • Lita på Stole på
 • Lugnt Roligt
 • Lära sig* Selv lært sig at (autodidakt)
 • Mall Skabelon
 • Marknad Markedet
 • Märka Bemærke, lægge mærke til
 • Medvetet Bevidst
 • Mening* Sætning
 • Merpart Flertallet / størstedelen / hovedparten
 • Mycket Meget
 • Mysigt Hyggeligt
 • Nackdel Ulempe
 • Nära på Tæt på
 • Noggrant Grundigt
 • Nyligen For nylig
 • Någon gång i framtiden En gang i fremtiden
 • Någonstans Et eller andet sted
 • Någon ting Noget
 • Något Noget
 • Något alls Noget som helst
 • Nånting Noget
 • Nöjd Tilfreds
 • Oberoende Uafhængig
 • Och sen Og så
 • Ogärna Nødig, helst ikke
 • Olika Forskellige
 • Omedelbart Umiddelbart
 • Passa på* Benytter lejligheden til
 • Planera Planlægge
 • Plats Sted
 • Prata Tale
 • På slutet av I slutningen af
 • På vissa sätt På en vis måde
 • Påminner om Minder om
 • Rad Række
 • Radera Slette
 • Redan Allerede
 • Rekommendera Anbefale
 • Risk Risiko
 • Roligt* Sjovt
 • Rösta* Stemme
 • Råka Komme til at, tilfældigvis
 • Saker Ting
 • Samband Sammenhæng
 • Samhälle Samfund
 • Samma sak Det samme
 • Sanning Sandhed
 • Sannolikt Højst sandsynligt/sandsynligvis
 • Sann Rigtigt
 • Se till att Sikre at / sørge for at
 • Semester* och lediga dagar Fri- og helligdage
 • Sen*
 • Senare Senere
 • Siffrorna Tallene
 • Självklart Selvfølgelig
 • Skiljer sig från Adskiller sig fra
 • Skillnader Forskelle
 • Skratta Grine
 • Slump Tilfælde
 • Slutsats Konklusion
 • Snabb Hurtigt
 • Snygg Pæn
 • Som vanligt Som sædvanligt
 • Som att Som om
 • Stad* By
 • Stadig* Stabil
 • Stanna kvar (For)blive
 • Ställning Standpunkt
 • Stänga Lukke
 • Steg Skridt
 • Syfte Formål / hensigt
 • Så* Sådan
 • Så småningom Før eller senere, efter et stykke tid
 • Så vitt jag kan minnas Så vidt jeg husker
 • Endast Kun /udelukkende
 • Enligt Ifølge / i overensstemmelse med
 • Ersätta Erstatte
 • Exakt Præcis / nemlig / netop
 • Fall (av) Tilfælde af
 • Fatta ett beslut Træffe en beslutning
 • Fast* Men
 • Fel* Forkert
 • Felaktigt Fejlagtigt
 • Fika Kaffepause
 • Företag Firma / selskab
 • For min del For mit vedkommende
 • For närvarande P.t./for tiden/for øjeblikket/på nuværende tidpkt.
 • Fortfarande Stadig / stadigvæk
 • Förhållande Forhold
 • Fråga Spørge / spørgsmål
 • Från fall till fall Fra sag til sag
 • Främst Først og fremmest / primært
 • Främsta anledningen Hovedårsagen
 • Fundera över Spekulere over
 • Förknippad Forbundet
 • Fort Hurtigt
 • För min del For mig at se
 • För tillfället For øjeblikket / på nuværende tidspunkt
 • Före detta Tidligere
 • Föredraga Foretrække
 • Förlora Miste (koncept/forsvinde)
 • Förlora Tabe (konkurrence/mod jorden)
 • Förlåt Undskyld
 • Förmåga Evne
 • Förra året Sidste år
 • Förvånad Overrasket
 • Förvärva – lära Tilegne sig / lære
 • Få reda på Få styr på / finde ud af
 • Förstörd* Ødelagt
 • Ganska Ret
 • Ganska bra Rimeligt godt
 • Gemensam Fælles
 • Gilla Være vild med / kan godt lide
 • Gissa Gætte
 • Gå inte att* Kan ikke lade sig gøre / er ikke muligt
 • Hända Ske
 • Hade hänt Var sket
 • Hemskt Frygteligt
 • Hinna
 • Hit /dit Herhen / derhen
 • Hitta Finde
 • Höja Hæve
 • Hörs Høres ved
 • Höst* Efterår
 • Hålla på med (i spørgsmål) Hvad laver du?
 • Hålla på med Være i gang med / være ved at
 • Hälften Halvdelen
 • I alla fall Under alle omstændigheder
 • Ibland* Nogle gange
 • I början av I begyndelsen af
 • Absolut Netop. lige præcis, ja da
 • Affär* Forretning
 • Allihop Alle sammen
 • Anmäla* Tilmelde
 • Annars Ellers
 • Annorlunda Anderledes
 • Anteckning Noter
 • Antingen – eller Enten .. Eller
 • Anpassa Tilpasse
 • Anställda Ansatte
 • Använda Bruge
 • Att märka At bemærke
 • Beslut Beslutning
 • Berätta Fortælle
 • Beror på Kommer an på / afhænger af
 • Beroende Afhængig af
 • Beträffande Angående
 • Beteende Opførsel
 • Bilda Forme / skabe /danne
 • Bit* Stykke
 • Bolag Firma
 • Bolla Sparre med hinanden
 • Borta* Henne
 • Bra Godt
 • Bra på att God til at
 • Bruka* Pleje
 • Börja At begynde
 • Början I begyndelsen
 • Byta* Skifte
 • Dags På tide
 • Den följande veckan Ugen efter
 • Därför att Fordi
 • Där borta /där vid Derhenne
 • Där jag bor Der hvor jeg bor
 • Dessförinnan Inden
 • Dessutom Desuden
 • Det bryr jag mig inte om* Det er jeg ligeglad med
 • Det er så Det forholder sig sådan, at ...
 • Det finns Der er
 • Dröjt Lade vente på sig/tage lang tid
 • Dubbelkolla Dobbelttjekke
 • Efteråt* Bagefter
 • Egentligen Egentlig /faktisk
 • Emellertid Imidlertid
 • Enbart Udelukkende
 • En och en halv Halvanden
 • En sort* En slags
 • En stund längre Lidt længere / en smule længere
 • En sån Sådan en
 • Enda Eneste
 • Såklart Selvfølgelig
 • Säger Siger
 • Sätt* Måde
 • Sämra Værre
 • Tag sig in Tage ind til
 • Ta slut Slippe op
 • T.ex. For eksempel / eksempelvis
 • Termin* Semester
 • Tidning Avis
 • Tillfällig* Midlertidig
 • Till skillnad från Til forskel fra
 • Till viss del Til en vis grad
 • Tillbaka Tilbage
 • Tillbud* Nær-ved-ulykke
 • Tillräckligt Tilstrækkeligt
 • Tillverka Producere / fremstille
 • Titta Se
 • Trevligt Hyggeligt
 • Tråkig Kedeligt
 • Träffa Møde
 • Trots Til trods for
 • Tufft Hårdt
 • Tycka* Synes
 • Tycka inte om Bryder mig ikke om
 • Tycka illa om Synes dårligt om
 • Tyvärr Desværre
 • Typ (præpositionsfyldord) Ligesom, omtrent, næsten
 • Typen av Slags, form for
 • Tänka + fx gå nu Jeg har tænkt mig at
 • Under* I løbet af
 • Undvika Undgå
 • Ungefär Cirka / omtrent / omkring
 • Uppfattning Opfattelse / holdning / synspunkt
 • Ursäkta Undskylde
 • Utbilda Uddanne
 • Utbildning Uddannelse
 • Utmaning Udfordring
 • Utom På nær / undtagen / men ikke
 • Uppgift Opgave
 • Vacker Smuk
 • Vana vid / vänja sig Vænnet sig til / vant til
 • Vanlig Normalt /almindeligt / sædvanlig
 • Vardag – dagligen Hverdag
 • Vill att Vil gerne/helst have at
 • Vecka Uge
 • Varandra Hinanden
 • Verkar vara Lader til at være, virker som om
 • Vil jag mene Tror jeg
 • Vår Forår
 • Väre färdig att* Være klar til
 • Väldigt Utrolig
 • Åka Rejse / tage (ind, ud, op, ned, over, hen) til
 • Även om Selvom
 • Æta* Spise
 • Överväga Overveje
 • Övning Øvelse
 • Övergripande Overordnet, gennemgående
 • Överens Enig
 • Överenskommelse* Aftale
 • Övertygelse Overbevisning
 • Åsikt Mening
 • Återkomma Vende tilbage
 • Åter- Gen-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alla-danska-glosor.11558165.html

Dela