affärsengelska

Övningen är skapad 2022-06-23 av Feliciaalindd. Antal frågor: 130.




Välj frågor (130)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • forklift truck (gaffel)truck
 • outdated föråldrad
 • reverse logistics omvänd logistik, returlogistik
 • customer returns returer
 • outbound goods utgående varor
 • bottleneck flaskhals
 • flag up flagga för
 • arrival time ankomsttid
 • warehouse lagerlokal
 • stock lager (UK)
 • inventory lager (US)
 • customer kund
 • goods gods, varor
 • downstream nedåt flöden
 • supplier leverantör
 • components komponenter, delar
 • factories fabriker
 • factory fabrik
 • supply chain leveranskedja
 • forwarding agent speditör
 • freight car godsvagn
 • trailer släp
 • container godsbehållare, container
 • cargo airlines fraktflygbolag
 • in transit under transport
 • plant management anläggningsförvaltning
 • inventory management lagerhantering
 • overstocked inventory för mycket i lagret
 • inbound goods inkommande varor
 • distribution centre distributionscentral
 • third party logistics tredjepartslogistik
 • operation verksamhet
 • batch sats, omgång
 • distributor återförsäljare
 • upstream uppåt flöden
 • work-in-progress pågående arbete
 • raw materials råvaror
 • Warehouse Management System lagerhanteringssystem (WMS)
 • Stock Keeping Unit artikelnummer, SKU
 • staging area plocklager
 • shipment sändning
 • scan skanna
 • satnav satellitnavigation
 • receiving and shipping area in och utlastning
 • palletize lasta på pall
 • pallet pall
 • manually manuellt
 • last in, first out sist in, först ut (LIFO)
 • information technology data (IT)
 • full trailer load full trailer, hela lastbilen (FTL)
 • GPS (global positioning system) GPS (global positioning system)
 • freshen up fräscha upp sig
 • forklift; forklift truck gaffeltruck
 • bar code streckkod
 • automatically automatiskt
 • auditor revisor
 • aisle gång
 • incoming inkommande
 • Inbound ankommande
 • estimate time of arrival förväntad ankomsttid (ETA)
 • crossdocking area omlastningsområde, cross-docking
 • certificate of origin ursprungsintyg
 • bill of lading godsmottagningsdokument
 • bar-code reader streckkodsläsare, skanner
 • audit revision, granskning
 • ambient temperature store temperaturkontrollerat lager
 • dispatch utskick, avsändande
 • tax skatt
 • expenses kostnader
 • profit vinst
 • assets tillgångar
 • stockholders aktieägare (US)
 • shareholders aktieägare (UK)
 • stocks aktier (US)
 • shares aktier (UK)
 • interest ränta
 • to lend att låna ut
 • to borrow att låna
 • to own att äga
 • particular särskild
 • profit and loss account resultaträkning (UK)
 • balance sheet balansräkning
 • retain bevara, behålla
 • revenue intäkter
 • bonds obligationer
 • share capital aktiekapital
 • dividends utdelning
 • retained earnings balanserade vinstmedel
 • income statement resultaträkning (US)
 • financial statement bokslut, årsredovisning
 • operating expenses rörelsekostnader
 • working capital rörelsekapital
 • liabilities skulder
 • your payment is overdue betalningen är försenad
 • your payment is due betalningen förfaller
 • (to) settle an account betala det man är skyldig
 • (to) defer payment skjuta upp betalningen
 • (to) send a reminder att skicka en påminnelse
 • letter of credit (L/C) remburs
 • method of payment betalningssätt
 • VAT (value added tax) MOMS
 • purchase order number Inköpsordernummer
 • seller säljare
 • buyer köpare
 • contact details kontaktuppgifter
 • returns policy returpolicy
 • (to) pay the invoice att betala en faktura
 • (to) check kontrollera
 • (to) issue an invoice att utfärda en faktura
 • leadtime ledtid
 • out of stock slut i lager
 • goods gods, varor
 • (to) acknowledge the order att bekräfta order
 • (a) quote en offert
 • (to) quote; (to) submit a quote; (to) send a quote att lämna en offert
 • supplier leverantör
 • (to) make an enquiry göra en förfrågan
 • (to) place an order Beställa lägga en order
 • insurance certificate försäkringsintyg
 • consignment sändning
 • export licence exportlicens
 • the bill of lading godsmottagningsdokument
 • commercial invoice handelsfaktura
 • endorse godkänna
 • bill of exchange; draft växel
 • to guarantee att garantera
 • irrevocable oåterkallelig
 • documentary credit; letter of credit remburs
 • exporter exportör
 • importer importör

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/affarsengelska.10978754.html

Dela