A Competitive World

Övningen är skapad 2018-04-20 av sminchiola. Antal frågor: 81.
Välj frågor (81)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ability förmåga
 • accomplishment genomförande, prestation
 • achieve uppnå,
 • achievement prestation, insats
 • admiration beundran
 • admit medge
 • advantage fördel
 • aggression aggression
 • approach sätt att ta itu med
 • behavior beteende
 • benefit fördel, förmån
 • boost lyft, ökning, höjning
 • business affärer
 • cause orsak, orsaka
 • challenge utmaning, utmana
 • cheat fuska
 • cheater fuskare
 • coach tränare
 • commitment engagemang
 • comparison jämförelse
 • competition konkurrens, tävling
 • competitive tävlings-
 • competitor konkurrent, medtävlare
 • condition förhållande, villkor
 • consequence konsekvens
 • contemporary samtida, nutida
 • contribution bidrag
 • cooperation samarbete, samverkan
 • cooperative samarbetsvillig
 • default förvald, förinställd
 • demonstrate visa
 • determination beslutsamhet
 • discourage göra nedslagen
 • discouraging nedslående
 • drive drivkraft, framåtanda
 • effort ansträngning, prestation
 • empathy empati
 • ensure garantera, säkerställa
 • envy avundsjuka
 • evolutionary utvecklings-
 • excellence överlägsenhet
 • experience uppleva, erfara, erfarenhet
 • failure misslyckande
 • favor tjänst
 • foreign utländsk
 • goal mål
 • heritage arv
 • immediate omedelbar
 • impact påverkan
 • improve förbättra
 • influence inflytande, påverkan, påverka, influera
 • membership medlemskap
 • mindset tänkesätt
 • misconception missuppfattning
 • monitor övervaka
 • obsession besatthet
 • overcome övervinna
 • participant deltagare
 • perform utföra
 • performance prestation, framförande, utförande
 • perseverance uthållighet
 • pressure tryck, pressa, press
 • promote främja
 • provide förse
 • relative släkting
 • reputation rykte
 • resource resurs
 • rivalry rivalitet, konkurrens
 • self-esteem självkänsla
 • sense of entitlement känsla av att ha rätt till det mesta
 • species art
 • spur sporre, sporra
 • succeed lyckas
 • supercharge förse med extra kraft
 • support stöd, stödja
 • tendency tendens
 • value värdera, värde
 • victory seger
 • warfare krigföring
 • weakness svaghet
 • well equipped välutrustad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-competitive-world.8208773.html

Dela