4B Guvvie fuelhkeste

Övningen är skapad 2023-05-15 av drgonzo. Antal frågor: 88.
Välj frågor (88)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fïerhten jaepien varje år
 • fuelhkie familj
 • abpe hela
 • reakeds-biejjie födelsedag
 • tjåanghkenidh (uddstavigt) samlas
 • heevehtidh (uddstavigt) fira
 • gaajhkesh allihop
 • desnie där
 • vaeltedh I ta
 • seamma-laakan likadant, på samma vis
 • jaepeste jaapan från år till år
 • jaapetje årets
 • åvtelisnie framför
 • baalte bredvid, vid sidan av
 • provhkedh IV bruka, ha för vana
 • deukesne bakom
 • åvtelen framför
 • vuelelen nedanför
 • sjeavohth lugn, tyst
 • årrodh II vara
 • sjoehkedidh (uddstavigt) sucka
 • nemhtie lij så var det
 • stilledh VI arrangera, beordra
 • muvhth någon
 • krïntedh IV klaga
 • minngemes till slut
 • sijjie plats, ställe
 • utnedh I ha
 • dellie maaje så äntligen
 • baalte-årroje granne
 • maehtedh I kunna
 • guvviedidh (uddstavigt) fotografera
 • jöödtedh vad i hela världen
 • männgan efteråt
 • laantemuerjie-laejpie jordgubbstårta
 • våhkoen männgan veckan därpå
 • gaervies klar, färdig
 • heannedidh (uddstavigt) hända, ske
 • aellieh tyvärr, åh nej!
 • luehkie lock
 • åajaldehtedh I glömma
 • kamera-linse kameralins
 • lutnjedh VI lyfta
 • prosedyjre procedur
 • orrestidh (uddstavigt) repetera
 • bielelen utan, förutan
 • kinovre-bïevnese bioreklam
 • man båeries hur gammal
 • mearoe hav
 • eejhtegh föräldrar
 • åerpenh syskon
 • maana barn
 • aehtjie far, pappa
 • tjidtjie mor, mamma
 • åabpa syster
 • vïelle bror
 • aajja farfar, morfar
 • aahka farmor, mormor
 • geelle man, äkta make
 • gujne fru, äkta maka
 • baernie pojke
 • nïejte flicka
 • aajkohke syskonbarn
 • åerpele kusin (kvinnlig)
 • jielpele kusin (manlig)
 • gaarmanäjja man
 • nysjenäjja kvinna
 • jaepie-boelhkh årstider
 • gïjre vår
 • gïjre-giesie vårsommar
 • giesie sommar
 • tjaktje-giesie höstsommar
 • tjaktje höst
 • tjaktje-daelvie höstvinter
 • daelvie vinter
 • gïjre-daelvie vårvinter
 • tsïengele januar
 • goevre februari
 • njoktje mars
 • voerhtje april
 • suehpede maj
 • ruffie juni
 • snjaltje juli
 • mïetske augusti
 • skïerede augusti
 • golke oktober
 • rahka november
 • goeve december

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4b-guvvie-fuelhkeste.11541532.html

Dela