4A Dååjrese-mïnneme

Övningen är skapad 2023-05-15 av drgonzo. Antal frågor: 66.
Välj frågor (66)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • väjkele duktig
 • vietseles sympatisk
 • tjimkes ordentlig, mycket duktig
 • gaarsjedihks sportig
 • vïekserge stark
 • garmere stolt
 • dååjrese-mïnneme upplevelseresa
 • produsente producent
 • guvviedäjja fotograf
 • vuertedh I vänta
 • vuertieminie håller på och väntar
 • gihtjedimmie intervju
 • almetjh personer
 • ohtsedh IV söka, leta
 • ohtseminie håller på och söker / letar
 • meatan årrodh II vara med
 • tjoeredh IV att vara tvungen
 • aske månad
 • aktene på en
 • aevries öde
 • sååle ö
 • gïeh vem
 • meatan med
 • mejnie med vad
 • vuertie-tjïehtjelisnie i väntrummet
 • polijse polis
 • pruvreldahkesne är gift
 • vytnesjidh (uddstavigt) arbeta med händerna
 • lyjhkoe han / hon tycker om
 • lyjhkedh V tycka om
 • krååpedidh (uddstavigt) klättra i berg
 • lohkedh IV läsa, studera
 • tjetskehke nyfiken
 • mavvas modig
 • gaavnesjidh (uddstavigt) mötas, träffas
 • vaarredh IV jogga, springa
 • vytnesjäjja slöjdare
 • juakadamme har skilt sig
 • juakadidh (uddstavigt) skilja sig
 • eerlege ärlig
 • tjolhtsestidh (uddstavigt) promenera
 • bovtse-burrie renägare
 • fijrie ungkarl
 • håågkedidh (uddstavigt) fiska med metspö
 • ryöjnesjäjja renskötare
 • åenehks kort
 • gïetne guvviedidh (uddstavigt) teckna, måla
 • skïemtje-såjhtere sjuksköterska
 • aeblehts, aebliehtadje lat
 • vuejedh I köra
 • vijredh VI jaga
 • tjåervie-daajhtije hornslöjdare
 • reaktoe-laaketje ordentlig
 • skajjehks högljutt
 • helikååptere helikopter
 • healiedidh (uddstavigt) flyga
 • tjarnedidh (uddstavigt) dyka
 • lohkehtäjja lärare
 • tåssoeh lugn
 • learohke elev
 • oktegh ensam, själv
 • radtjehke arbetsam, flitig, ivrig
 • beetnegh aarjoetidh spara pengar, vara sparsam
 • mejnie med vad
 • lopme-preejre snowboard
 • sjeahta passar in, är lämplig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4a-daajrese-minneme.11541384.html

Dela