Engelskt lexikon - a - as

 
as a young boy svenskasom en ung grabb, som ung grabb
 
as big as svenskalika stor som, så stor som, lika stort som
 
as big as a horse svenskalika stor som en häst
 
as bold as brass svenskafräck som bara den
 
As busy as a bee svenskaFlitig som ett bi
 
as compared to svenskajämfört med
 
as crazy as a jay bird svenskaspritt språngande galen
 
as dead as a doornail svenskastendöd
 
as deaf as a post svenskastendöv
 
as early as svenskaså tidigt som
 
as equals svenskasom jämlikar
 
as ever svenskasom vanligt
 
as far as svenskasåvitt
japanskaまで
 
as far as he is concerned svenskavad honom beträffar
 
as far as I know svenskaså vitt jag vet
 
as far as I'm concerned svenskavad mig anbelangar
 
as far away as svenskaså långt bort som
 
as far back as svenskaredan
 
as fast as svenskaså snabbt som
 
As fit as a fiddle svenskaFrisk som en nötkärna
 
as for svenskavad beträffar
 
as for ... svenskavad beträffar ...
 
as god as svenskaså bra som
 
as good as svenskaså bra som
 
as good as gold svenskagod som guld
 
as good as new svenskaså gott som ny
 
as hard as svenskaså skarpt som
 
as he was taking down svenskanär han höll på att ta ner
 
as heavy as svenskalika tung som
 
as her way to humiliate me svenskaför att hon ska förnedra mig
 
as heroes svenskasom hjältar
 
as high as svenskaså hög som
 
as I was saying svenskasom sagt var
 
as if svenskaliksom om
tyskaals ob
 
as if from svenskasom om det kom från
 
as if it is laughing svenskasom om den skrattar
 
as if it were svenskasom om det var
 
as it grows older svenskanär den blir äldre
 
as it happened svenskasom det slumpade sig
 
as it happens, I have... svenskajag råkar ha…
 
as it is svenskasom det är
 
as it stops svenskanär den stannar
 
as it turned out svenskadet visade sig att
 
as it were svenskaså att säga
 
as its head svenskavid huvudet
 
As lilke as two peas svenskaLika som bär
 
as long svenskaom
 
as long as svenskaså länge
tyskaso lang wie
 
as long as a fiddle svenskalång i ansiktet
 
as long as possible svenskaså länge som möjligt
 
as much as svenskaså mycket som
 
as much light as svenskaså mycket ljus som
 
as much light as possible svenskaså mycket ljus som möjligt
 
as muddy as svenskalika lerig som
 
As old as the hills svenskaGammal som gatan
 
as opposed to svenskamotsats till
 
as part of svenskasom en del av
 
as part of their training svenskasom en del av deras träning
 
as possible svenskasom möjligt
 
as proven by the fact that svenskavilket visas av fakta att
 
As red as a beetroot svenskaRöd som en pion
 
as refugees svenskasom flyktingar
 
as short as possible svenskaså kort som möjligt
 
as silently as a moving shadow svenskalika tyst som en skugga
 
As slippery as an eel svenskaHal som en ål
 
as soon as tyskasobald
svenskaså fort som
 
as soon as possible svenskaså snart som möjligt
 
as strong as an ox svenskastark som en oxe
 
as tall as svenskalika lång som
 
as the activities came together svenskanär aktiviteterna klaffade
 
as the crow flies svenskafågelvägen
 
as the seasons change svenskamedan årstiderna växlar
 
as though svenskasom om
 
as tough as svenskalika hård som
 
as usual svenskasom vanligt
 
as we speak tyskaals sprechen wir
 
as well svenskaockså
 
as well as svenskaliksom
tyskasowohl als auch
 
as were svenskasåsom även
 
as you can see svenskasom du kan se
 
as you like svenskasom du vill
 
as you may suppose svenskasom du kan tänka dig
 
as-is svenskasom den är