Words Voices on feminism: välj rätt svar

Övningen är skapad 2019-02-04 av sminchiola. Antal frågor: 57.
Välj frågor (57)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abortion abort
 • admit erkänna
 • advocate förespråka
 • Age of Enlightenment upplysningstiden
 • announce tillkännage
 • author författare
 • authorize tillåta
 • cause sak att kämpa för
 • claim hävda
 • come to terms with acceptera, finna sig i
 • contemporary modern, nutida
 • cruel grym
 • devour sluka
 • eccentric excentrisk, säregen
 • edible ätlig
 • education utbildning
 • encompass omfatta
 • endangered species utrotningshotad art
 • equal lik, jämställd
 • equality jämställdhet
 • essay uppsats
 • examine undersöka
 • feel drawn to lockas av
 • female kvinnlig
 • fiancée fästmö
 • gene gen
 • graduate person med akademisk examen
 • gross äcklig, snuskig
 • hardwired programmerad
 • inferior to underlägsen
 • interpretation tolkning
 • lack brist
 • male manlig
 • merely endast
 • movement rörelse
 • novel roman
 • prematurely för tidigt
 • reason förnuft
 • reject förkasta
 • remains rester
 • restrict begränsa
 • revolve around kretsa kring
 • run driva, sköta
 • salary lön
 • societal samhällelig, samhälls-
 • subordinate underordnad, lägre
 • substitute substitut, ersättare
 • the nineteenth century 1800-talet, artonhundratalet
 • throughout genom hela
 • unable oförmögen
 • unisex gemensam för båda könen
 • unusual ovanlig, sällsynt
 • upside-down upp och ned
 • viewpoint synvinkel
 • indikation försvar, rättfärdigande
 • waver vackla
 • worry oro

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/words-voices-on-feminism-valj-ratt-svar.6264447.html

Dela