Vocabulary w. 47

Övningen är skapad 2016-11-18 av josefinericson. Antal frågor: 94.
Välj frågor (94)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • barrelling rullande
 • contest tävling
 • devour sluka
 • juggernaut långtradare
 • slated for extinction utdöende
 • bluebell blåklocka
 • ripple krusning
 • chandelier kristallkrona
 • inherit ärva
 • acquire
 • expand utöka
 • cite citera
 • codified kodifierad
 • convey framföra
 • de facto faktiskt
 • fluency flyt
 • grating galler
 • inhibited hämmade
 • stoke ge fyr
 • conceived uttänkt
 • endure uthärda
 • forth vidare
 • perish förgås
 • pannikin bleckmugg
 • definitive slutgiltig
 • obsolete föråldrad
 • pedant pedant
 • mocking hånfull
 • wastage slöseri
 • justification berättigande
 • vague vag
 • notion begrepp
 • vapid smaklös
 • Big Brother auktoritär
 • range räckvidd
 • rigidly stelt
 • subsidiary biträdande
 • rub out gnugga bort
 • consciousness medvetande
 • prole arbetare
 • remark anmärkning
 • unorthodox ovanlig
 • divine ana
 • contradictory motsägande
 • abolish avskaffa
 • be vaporized förångas
 • aftermath verkningar
 • amass samla
 • assert hävda
 • autocracy envälde
 • bear witness vittnar
 • benefit fördel
 • boost lyft
 • brittleness sprödhet
 • contend with brottas med
 • decline nedgång
 • deplete tömma
 • disruption avbrott
 • efficiency effektivitet
 • emerge växa fram
 • exceed överstiga
 • figuratively bildligt
 • gear växel
 • germ bakterie
 • groundswell underström
 • hail hylla
 • hybrid korsning
 • lax slapp
 • literally bokstavligt
 • lynchpin bult
 • nurture uppfostra
 • oracle orakel
 • panacea universalmedel
 • paramount av största vikt
 • promote främja
 • proponent förespråkare
 • prosper blomstra
 • ruthlessly hänsynslöst
 • supremacy överlägsenhet
 • sustain bära upp
 • trade unionists fackföreningsmän
 • unencumbered obesvärad
 • victim offer
 • vulnerability sårbarhet
 • whim infall
 • withdraw dra sig tillbaka
 • constellation konstellation
 • crave längta efter
 • elation upprymdhet
 • psychic andlig
 • silverscreen silverskärm
 • surgeon kirurg
 • the final frontier finalgränsen
 • to wage a war att föra ett krig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-w-47.6636834.html

Dela