Verbos reflexivos - significatión diferente

Övningen är skapad 2018-02-14 av Lisaalarssoon. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Acordar, acuerdo, acuerdas, acuerda, acordamos, acordáis, acuerdan se mettre d'accord (komma överens)
 • Acordarse, me acuerdo, te acuerdas, se acuerda, nos acordamos, os acordáis, se acuerdan Se rappeler (komma ihåg, dra sig till minnes)
 • Aprender, aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprendéis, aprenden Apprendre (att lära sig)
 • aprenderse, me aprendo, te aprendes, se aprende, nos aprendemos, os aprendéis, se aprenden mémoriser, faire travailler la mémoire
 • despedir (a alguien), despido, despides, despide, despedimos, despedís, despiden licencier quelqu'un (to say goodbye, to fire)
 • despedirse (de alguien), me despido, te despides, se despide, nos despedimos, os despedís, se despiden saluer quelqu'un qui s'en va (to say goodbye)
 • dormir, duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen dormir
 • dormirse, me duermo, te duermes, se duerme, nos dormemos, os dormís se duermen s'endormir
 • encontrar, encuentro, encuentras, encuentra, encontramos, encontráis encuentran trouver (to find)
 • encontrarse, me encuentro, te encuentras, se encuentra, nos encontramos, os encontráis, se encuentran se sentir mal/bien (to be)
 • fijar, fijo, fijas, fija, fijamos, fijáis, fijan fixer, stabiliser (to fix)
 • fijarse, me fijo, te fijas, se fija, nos fijamos, os fijáis, se fijan observer, regarder (to pay attention)
 • hacer, hago, gaces, hace, hacemos, hacéis, hacen faire
 • hacerse, me hago, te haces, se hace, nos hacemos, os hacéis, se hacen devenir (to make for oneself)
 • ir, voy, vas, va, vamos, vais, van aller
 • irse, me voy, te vas, se va, nos vamos, os vais, se van s'en aller, partir (to leave)
 • jugar, juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan jouer
 • jugarse, me juego, te juegas, se juega, nos jugamos, os jugáis, se juegan parier (to bet)
 • llamar, llamo, llamas, llama, llamamos, llamáis, llaman appeler, frapper (ta call)
 • llamarse, me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamáis, se llaman s'appeler, avoir un nom
 • meter, meto, metes, mete, metemos, metéis, meten mettre
 • meterse, me meto, te metes, se mete, nos metemos, os metéis, se meten se mettre à faire quelque chose
 • negar, niego, niegas, niega, negamos, negáis, niegan nier (to deny)
 • negarse, me niego, te niegas, se niega, nos negamos, os negáis, se niegan refuser (to refuse)
 • parecer, parezco, pareces, parece, parecemos, parecéis, parecen sembler
 • parecerse, me parezco, te pareces, se parece nos parecemos, os parecéis, se parecen ressembler
 • pasar, paso, pasas, pasa, pasamos, pasáis, pasan passer, entrer (to pass, to happen)
 • pasarse, me paso, te pasas, se pasa, nos oasamos, os pasáis, se pasan dépasser les limites, exagérer
 • perder, pierdo, pierdes, pierde, perdemos, perdéis, pierden perdre (to lose)
 • perderse, me pierdo, te pierdes, se pierde, nos perdemos, os perdéis, se pierden se perdre, s'égarer (to get lost)
 • poner, pongo, pones, ponemos, ponéis, ponen mettre
 • ponerse, me pongo, te pones, se pone, nos ponemos, os ponéis, se ponen se mettre à
 • prestar, presto, prestas, presta, prestamos, prestáis, prestan prêter (to lend)
 • prestarse, me presto, te prestas, se presta, nos prestamos, os prestàis, se prestan se prêter à, prêter attention (lend oneself to?)
 • quedar, quedo, quedas, queda, quedamos, quedáis, quedan se rencontre, prendre rendez-vous
 • quedarse, me quedo, te quedas, se queda, nos quedamos, os quedáis, se quedan rester (to stay)
 • recordar, recuerdo, recuerdas, recuerda, recordamos, recordáis, recuerdan se souvenir (to remember)
 • recordar, recuerdo, recuerdas, recuerda, recordamos, recordáis, recuerdan se souvenir (to remember)
 • acordarse, me acuerdo, te acuerdas, se acuerda, nos acordamos, os acordáis, se acuerdan se rappeler
 • volver, vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven revenir
 • volverse, me vuelvo, te vuelves, se vuelve, nos volvemos, os volvéis, se vuelven se retourner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbos-reflexivos-signification-diferente.8051027.html

Dela