Un

Övningen är skapad 2016-11-06 av malwah032. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • illicit (adj) olovlig, otillåten, olaglig
 • Traffic (v) Handla, driva handel (olaga)
 • Pose (s) pose, attityd, framställa, lägga fram
 • Adversely (adv) negativt, fientligt
 • Adverse (adj) fientlig, kritisk
 • inroad (s) intrång, invasioner, räder
 • Entail (s) Fastställande av arvsföljd
 • To entail Innebära, medföra
 • Incalculable (adj) oberäkneliga
 • To undermine undergräva
 • Sovereignty (s) Suveränitet, högsta makt, överhöghet
 • Suppression (s) undertryckande, bannlysning
 • To supress Stävja, undertryck
 • To generate Skapa, genera, utveckla
 • Profit (s) vinst, fördel
 • To profit Vara till nytta/fördel
 • To enable Tillåta, möjliggöra
 • Enabling (s) befullmäktigande
 • To penetrate Förstå, genomskåda
 • To contaminate smitta ned; förorena
 • Legitimate (adj) legitim, riktig, rimlig, laglig
 • To legitimate Rättfärdiga, legalisera
 • To deprive Ta ifrån, undandra
 • Incentive (s) Motiv, motivation, drivkraft
 • Proceeds (s) Intäkter, vinst
 • To proceed fortsätta, utgår, fullfölja, börja
 • To desire Be, önska, begära, be.om
 • To Derive erhålla, härstamma, visa på
 • To measure mäta, uppskatta, beräkna
 • Measure (s) åtgärd, mätetal, utspel
 • To monitor Följa, kontrollera, bevaka
 • Monitor (s) varan, bildskärm, övervakare
 • Precursor (s) föregångare
 • Solvent (s) lösningsmedel, förlösande
 • Solvent (adj) lösande
 • Clandestine (adj) hemlig
 • To manufacture Tillverka, hitta på, framställa
 • Eradication (s) utrotning, radering
 • To acknowledge Erkänna, bekräfta, acceptera
 • Desirous (adj) Angelägen, ivrig, lysten
 • To reaffirm intyga/bekräfta på nytt
 • To embody Uttrycka, införliva, vara ett uttryck för
 • To reinforce Förstärka, armera
 • Supplement (s) tillägg, bilaga, bihang
 • To supplement Komplettera, fylla ut
 • To amend Ändra, förbättra
 • Magnitude (s) omfattning, storhet
 • Extent (s) Utsträckning, område
 • To grave skrapa och tjära
 • Grave (s) grav, gravvård
 • Grave (adj) Allvarlig, grav, viktig
 • To Enhance Höja, stegra, stärka, förbättra
 • Comprehensive (adj) omfattande, all/mångsidig
 • Comprehensive (s) övergripande
 • To envisage föreställa sig, förutse
 • Hereby (adv) härmed, härigenom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/un.6783643.html

Dela

Annonser