Text 2

Övningen är skapad 2018-10-08 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 132.
Välj frågor (132)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • language språk
 • speak, spoke, spoken tala
 • loud hög(ljudd)
 • study undersökning
 • account for something förklara något
 • communicate kommunicera
 • massive massiv
 • non-verbal ordlös
 • be based on basera sig på
 • while medan
 • transmit överföra
 • voice röst
 • obvious tydlig
 • spend, spent, spent tillbringa
 • face-to-face ansikte mot ansikte
 • interaction samspel
 • be able to kunna
 • read, read, read läsa
 • attitude attityd
 • expression uttryck
 • refer to hänvisa till
 • significant betydlig, viktig
 • apple of one´s eye någons ögonsten
 • look blick
 • see eye to eye vara av samma åsikt
 • basis grund
 • establish grunda
 • maintain upprätthålla
 • briefly för en kort tid
 • stare at stirra på
 • come across as verka vara
 • opposite motsatt
 • quite the opposite helt tvärtom
 • send, sent, sent sända
 • make eyes at flirta med
 • fancy somebody vara förtjust i någon
 • fancy somebody like mad vara galen i
 • probably antagligen
 • face möta
 • facial ansikts
 • smile leende
 • message meddelande
 • receptive mottaglig
 • towards mot
 • cheerful glad
 • approachable lätt att närma sig
 • be about to do stå i beredskap att göra
 • wisdom tooth visdomstand
 • have something done låta göra något
 • anaesthetic bedövning
 • tilt luta
 • slightly lätt
 • truth sanning
 • evidence bevis
 • body kropp
 • body of evidence bevismaterial
 • angle vinkel
 • indication antydan
 • lean, leant, leant luta sig
 • hear, heard, heard höra
 • relation förhållande
 • mirror spegla
 • in other words med andra ord
 • adopt anta
 • relax koppla av
 • sign tecken
 • harmony harmoni
 • suggest föreslå
 • depend bero på
 • generally speaking allmänt taget
 • cross kors(a)
 • fold vika
 • chest bröstkorg
 • indicate visa
 • shut, shut, shut stänga
 • interest intresse
 • agree with vara av samma åsikt
 • in effect i själva verket
 • put, put, put lägga
 • barrier hinder
 • handy behändig
 • information upplysning, information
 • betala pay, paid, piad
 • pay attention to something fästa uppmärksamhet vid något
 • visible synlig
 • particularly speciellt
 • deal, dealt, dealt with ha att göra med
 • avoid doing undvika att göra
 • above ovanför
 • neck nacke
 • jewellery smycke
 • a piece of jewellery ett smycke
 • chain kedja
 • earrings örhängen
 • unprofessional oprofessionell
 • seem verka
 • arrogant övermodig
 • chin haka
 • elbow armbåga
 • boredom tråkighet
 • achieve uppnå
 • rest vila
 • forefinger pekfinger
 • instead of istället för
 • foot fot
 • body part kroppsdel
 • likely trolig
 • be likely to do sannolikt att göra
 • reveal avslöja
 • whether om, huruvida
 • anxious bekymrad
 • impatient otålig
 • tap knacka
 • floor golv
 • drum trumma
 • rather ganska
 • would rather be skulle hellre vara
 • precious dyrbar
 • ancient urgammal
 • apply anpassa
 • knowledge kunskap
 • interpet tolka
 • lecture föreläsning
 • introduce införa
 • clarify klargöra
 • for instance till exempel
 • grow impatient bli otålig
 • serious allvarlig
 • blush rodna
 • spot märka
 • push around/order about befalla
 • appearance utseende

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-2.8550794.html

Dela