Sydsamiska: kapitel 4

Övningen är skapad 2020-11-29 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 107.
Välj frågor (107)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Raavrejaevrie Rödingsjön
 • gööledh att fiska
 • bäjjese upp
 • lapte loft, övervåning
 • gåaskodh att väcka
 • fahkedh att vakna
 • dle, dellie
 • tjuedtjielidh att kliva upp
 • dallahmasten nästan, snart
 • baajedh att låta, tillåta
 • guhkebem längre
 • aereds-såvsoe morgontrött person
 • riejries färdig, resklar
 • aellieh inte (varning)
 • haeniedidh att tjata, bråka
 • gåårvedidh att klä på sig
 • vuelkedh att åka, fara
 • jiekie fars äldre bror
 • veedtjedh att hämta
 • gåajkoe till ( postposition)
 • ringkedh att ringa
 • gihtjedh att fråga
 • mejtie om, huruvida
 • skoedtje valp
 • meatan med, närvarande
 • vaeltedh att ta
 • gåaradidh att gå an, gå för sig, vara möjligt
 • vinhtse båt
 • siejme fisklina
 • nåagkoedidh att trassla till
 • e-påaste e-post
 • giehteleminie (verb) håller på
 • gaske-viermie internet
 • lohkeminie (verb) håller på och läser
 • åådtjeme har fått
 • baalteklaasse parallellklass
 • noereskuvle högstadiet
 • biove bio
 • vienhtedh att tro
 • aadtjen nyligt, nyss
 • orreme har varit
 • vaestiedidh att svara
 • bievnese meddelande
 • seedtedh att skicka
 • gietskiedidh att räcka, frambringa, ge
 • mobijle mobiltelefon
 • vaestiedasse ett svar
 • vaajmoe hjärta
 • sualadidh att stjäla
 • ojhte ja, jo visst
 • ålkolen utanför
 • fealadidh att resa
 • gubpede var ifrån
 • magkeres vad slags
 • vearelde väder
 • dubpene där borta
 • värsjoe storm
 • tjaktje höst
 • aerede morgon
 • mearhka dimma
 • tjåetskeme, jueskie kallt väder
 • moenjehtidh att klarna upp
 • bijvele varmt väder
 • skuvlevoelpe skolkompis
 • dejtie de där
 • sirvide fåren
 • tjöönghkedh att samla
 • goh som
 • siejhme vanlig, vanligt
 • sinsitnine med varandra
 • stååkedidh att leka
 • sirrieh blåbär
 • möörjedh att plocka bär
 • jijnjh mycket
 • muerjieh bär
 • muahreste av moster
 • daarpesjidh att behöva
 • jijtje själv
 • goebpere svamp
 • nov amma (uttryck) jo visst
 • vielie mera
 • juassah sedan ( om tid)
 • dennie i den
 • baahke varmt
 • laavkodh att bada
 • faahketji plötsligt
 • aelkedh att börja
 • tjuengieldidh att hagla
 • männgan efter
 • ohtselidh att sakna
 • voejnesidh att ses
 • retnoe snart
 • loevenidh att komma sig loss
 • jallh eller
 • boerhkenidh att slitas av
 • sihtege abborre
 • håagke fiskkrok
 • dabranidh att sätta sig fast
 • böörhkedh att slita av
 • tjåalodh att rensa, slöja fisk
 • dållem biejedh att göra upp eld
 • buerebh hellre
 • åvtelen innan
 • obrijidh att börja regna
 • preejre bräda, planka
 • buertie-bealese vid sidan av bordet
 • tjåejjie-baaktjese magont

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-kapitel-4.10097294.html

Dela

Annonser