Sydsamiska - inför språkbadet

Övningen är skapad 2019-05-23 av ellemantor. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ib daejrieh Jag vet inte
 • Ib guarkah Jag förstår inte
 • Maahtah dab vihth jiehtedh? Kan du säga det igen?
 • Guktie X jiehtedh saemien? Hur säger jag X på samiska?
 • Gubpede datne? Vartifrån är du?
 • Sïjhth daanhtsodh? Vill du dansa?
 • Jarnge Centrum
 • Åadtjoeb buvrese? Får jag gå till butiken?
 • Dov naan beetnegh? Har du pengar?
 • Tjaahkesh amma! Sätt dig ned!
 • Tjaangh gåatan Kom in i stugan
 • Gäjhtoe Tack
 • Gudtsien tack för maten
 • Sïjhth tjuvliestidh? Ska vi hångla?
 • Datne faavremes daesnie Du är snyggast här
 • Ib leah maamkh dorjeme! Jag har inte gjort något!
 • Ådtjoeb olkese? Får jag gå ut?
 • Åadtjoeb laavkodh? Får jag bada?
 • Mijjieh sïjhtebe ajve lustestalledh! Vi vill bara ha kul!
 • Manne maahtab ånnetji saemiestidh Jag kan prata lite samiska
 • Mov nomme X Jag heter X
 • Manne luhkie-vïjhten jaepien båeries Jag är 15 år gammal
 • Manne Liksjosne årroeminie Jag bor i Lycksele
 • Mov lea bïenje Jag har hund
 • Murreds datneb råakedh! Kul att träffas!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-infor-sprakbadet.9091257.html

Dela