Sydsamiska: fraser kapitel 5

Övningen är skapad 2021-01-09 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tjoereden gåårvedidh! Ni två måste klä på er!
 • Gusnie dov gaamegh? Var är dina skor?
 • Datne åabpan gaamegh vuajneme? Har du sett systers skor?
 • Voessen sisnie vuajneme? Har du sett i säcken?
 • Gihtjh Kleammam! Fråga Kleamma!
 • Tsaekeden tråajjide! Ta på er tröjorna!
 • Sigkh healmam! Ta av dig kjolen!
 • Vuartesjh! Titta! (en person)
 • Tjaebpies? Är det/ den fin?
 • Manne okside leeseme Jag har låst dörrarna.
 • Piere guelide aahkese vedti Per gav fiskarna till mormor.
 • Piere gaamegidie bådtjede Per smörjer skorna.
 • Maanaj gärjah Barnens böcker
 • Niejti orre vaarjoeh Flickorna har nya kläder/ Flickornas nya kläder
 • Gaamegi guhkies garhtsh Skorna har långa snören.
 • Dah baernieh niejtide veedtsin Pojkarna gick till flickorna
 • Vedth beetnegidie maanide! Ge pengarna till barnen!
 • Manne garhtsh gaamegidie biejem Jag sätter snören på skorna.
 • Bovtsh dujnie tjahkine Det är ren i de där fjällen.
 • Gåetine jijnjh almetjh I husen är det många människor
 • Gaameginie multie Det är jord på skorna.
 • Daejtie maanijste åadtjoejim Dessa fick jag av barnen.
 • Beapmojste njaelkies-laakan hopsoe Det luktar gott av maten.
 • Gaamegijstie vesties-laakan hopsoe Det luktar illa av skorna.
 • Piere bijligujmie stååkede Per leker med bilarna.
 • Aehtjie maanajgujmie soptseste Far pratar med barnen.
 • Gaamegigujmie maahtam spaajhte vaarredh Jag kan springa fort med skorna.
 • Laara triengkine barka Lars arbetar som dräng.
 • Vielle edtja lohkehtäjjine sjidtedh Bror ska bli lärare.
 • Manne sovhtine Jag är förkyld.
 • Daan giesien Ealla aahkine sjädta I sommar blir Ella mormor.
 • Jååktan Piere golme guelieh åestieji. Piere guelide aahkese vedti. Igår köpte Per tre fiskar. Per gav fiskarna till mormor.
 • Manne bearkoegaamsoeh byöpmedem jag äter köttbullar.
 • Manne bearkoegaamsojde byöpmedem jag äter (alla) köttbullarna.
 • Bienje seangkoen nuelesne guarjesje Hunden ligger under sängen.
 • Manne bijlen duekesne tjåadtjoem Jag står bak bilen.
 • Manne såeki duekesne tjåadtjoem Jag står bak björkarna.
 • Gaahtoe buertien nille njulhtjie Katten hoppar upp på bordet.
 • Gaahtoe buertien nelnie Katten är uppe på bordet.
 • Gaahtoe buertien nelhtie njulhtjie Katten hoppar ner från bordet.
 • Idtjigan båetieh De två kom inte.
 • Idtjimh prihtjegem jovkh Vi drack inte kaffe.
 • Idtjim datnem gåaskoeh Jag väckte inte dig.
 • Dah guaktah böötigan De två kom.
 • Mijjieh prihtjegem jovkimh Vi drack kaffe.
 • Manne datnem gåaskoejim Jag väckte dig.
 • Im lim nahkeren gosse mannem gåaskoejih Jag var inte trött när du väckte mig.
 • Eakan ligan desnie De två var inte där.
 • Ih lih giemhpes Du var inte snäll.
 • Manne lim båateme jis lim asteme Jag hade kommit om jag hade haft tid.
 • Dijjieh lidh leaksojde dorjeme Ni hade gjort läxorna.
 • Daelie mov våaroe Nu är det min tur
 • Aelleden rajjedh! Bråka inte ( sagt till två)!
 • Mov åejjieh saejriedieh Jag har huvudvärk
 • Jemhkelde Det är mörkt
 • Vuejieh mojhteleslaakan! Kör försiktigt!
 • Ij gåessie daejrieh maam ussjede man vet aldrig vad hon tänker ( att göra)
 • Daate kruana tjohpe Det här är en grön mössa.
 • Daah kruana tjohph De här är gröna mössor.
 • Tjohpe kruana Mössan är grön.
 • tjengkere jorpe Bollen är rund.
 • jååktan bööti Han kom i går.
 • manne spaajhte vuajam Jag kör fort.
 • datne daamtaj tjastem åastah Du köper ofta glass.
 • juelkieh löökieh Benen värker
 • tjåejjeste, tjööjjijste Har ont i magen
 • åejjieh saejriedieh Huvudvärk
 • rudtjeste Har ont i ryggen
 • baeniehsveelehtassh Tandvärk
 • gossehth Hosta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-fraser-kapitel-5.10193244.html

Dela