Sydsamiska: fraser kapitel 4

Övningen är skapad 2020-11-24 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 57.
Välj frågor (57)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Gåaskoeh Tåammam! Väck Tåamma!
 • Fahkeden! Vakna ( sagt till två)!
 • Tjoereden tjuedtjielidh! Ni måste kliva upp!
 • Baajh mannem guhkebem åeredh! Låt mig sova lite längre!
 • Aellieh mannine haenedh! Tjata/ bråka inte med mig!
 • Dellie tjoerh riejries årrodh Då måste du vara klar.
 • Veedtjh kåahpem! Hämta koppen! ( sagt till en)
 • Båeteden diekie! Kom hit! ( sagt till två)
 • Skodtede båetede! Skynda er och kom! ( sagt till flera)
 • Aellieh dam vaeltieh! Ta inte den! ( sagt till en)
 • Aelleden vaarrh! Spring inte! ( sagt till två)
 • Aellede lovvh! Blöt inte ner er! ( sagt till flera)
 • Guktie vualkah? Hur åker du?
 • Manne ruevtie-raajrojne vualkam Jag åker med tåget.
 • Giejnie datne soptsesth? Vem pratar du med?
 • Manne vielline soptsestem Jag pratar med bror.
 • Mejnie maana stååkede? Vad leker barnet med?
 • Maana gaameginie stååkede Barnet leker med skon.
 • Mejnie datne giehteleminie? Vad sysslar du med?
 • Manne gaske-viermesne Jag är på internet
 • E-påastem lohkeminie Jag läser e-mail (håller på)
 • Manne bievnesen seedtem Jag skickar ett meddelande
 • Gietskedh munnjien Skicka mig.....
 • Dle gaavnedien Då möts vi
 • Hijven hov Vad bra!
 • Manne leam vaedtsieminie Jag går (håller på nu)
 • Manne lim vaedtsieminie Jag gick (höll på då)
 • Dihte sjeakoeminie Han städar ( han håller/ höll på)
 • Dellie lij sjeakoeminie Då städade hon ( hon/han höll på då)
 • Mijjieh gaahkoem bååhkesjamme Vi har bakat en kaka.
 • Daan biejjien leam skuvlesne barkeme Idag har jag jobbat på skolan.
 • Manne staaresne orreme Jag har varit i stan.
 • Im leah vaedtsieminie Jag går inte ( håller inte på)
 • Im leah vaadtseme Jag har inte gått.
 • Magkeres vearelde dubpene? Vad slags väder är det där borta?
 • Tjaktje sjidteme Det har blivit höst
 • Guktie gåetesne? Hur är det hemma?
 • Daesnie goh siejhme Här är det som vanligt
 • Dijjieh möörjeme? Har ni plockat bär?
 • Dijjieh goebperh gaavneme? Har ni hittat svamp?
 • Soptsesth maam vielie dorjeme Berätta vad ni har gjort mera
 • Golme biejjiej juassah För tre dagar sedan
 • Luste datneste govledh Det är roligt att höra från dig
 • Mijjieh datnem ohtselibie Vi saknar dig
 • Voejnesibie retnoe Vi ses snart
 • Gustie gärjam vaalteme? Varifrån har du tagit boken?
 • Dam voesseste vaalteme Den har jag tagit från säcken.
 • Gubpede båatah? Varifrån kommer du?
 • Manne Stuehkeste båatam Jag kommer från Stockholm (Stuehkie)
 • Giestie gärjam åådtjeme? Vem har du fått boken av?
 • Gärjam tjidtjeste åådtjeme Boken har jag fått av mor.
 • Mestie mielhkiem åadtjobe? Av vad (vem) får vi mjölk?
 • Mielhkiem govseste åadtjobe Mjölk får vi av kon.
 • Magkeres vearelde daan biejjien? Vad är det för sorts väder i dag?
 • Daan biejjien mullie Idag är det mulet
 • Daelie tjuatsa Nu snöar det
 • Jååktan lij låedtjie Igår var det vindstilla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-fraser-kapitel-4.10097410.html

Dela

Annonser