Sydsamiska: fraser kapitel 3

Övningen är skapad 2020-10-26 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 67.
Välj frågor (67)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Maam datne darjoeh? Vad gör du?
 • Manne leam lohketäjja Jag är lärare
 • Dam darjoem Det gör jag
 • Mejnie Aanna barka? Vad arbetar Anna med?
 • Mejnie datne barkh? Vad arbetar du med?
 • Dihte lea dåvvoje Hen är reparatör
 • Manne gueliem sijhtem Jag vill ha fisk
 • Manne sijhtem gueliem maeksedh Jag vill betala fisken
 • Dihte Pierem dåerede Hen följer med Piere
 • Maam manne sijhtem? Vad vill jag ha?
 • Maam sijhtem maeksedh? Vad vill jag betala?
 • Giem dåerede? Vem följer hen med?
 • Manne sijhtem bearkoe-gaamsoeh byöpmedidh Jag vill äta köttbullar
 • Mijjieh golme guelieh sijhtebe Vi vill ha tre fiskar
 • Man båeries datne? Hur gammal är du?
 • Manne leam luhkiegovhten jaepien båeries Jag är 16 år gammal
 • Gåessie reakasovvih? När föddes du?
 • Manne jaepien 1978 reakasovvim Jag föddes år 1978
 • Datne munnjien åehpies Du är bekant för mig
 • Barkoes govloe Det låter jobbigt
 • Dov naan maanah? Har du några barn?
 • Dov leah maanah? Har du barn?
 • Mov lea maana Jag har ett barn
 • Månnoeh Ealsah Jag och Ealsa
 • Murreds Trevligt / vad trevligt
 • Dam åadtjoen jeatjah aejkien darjodh Det får vi två göra en annan gång
 • Misse dov dan fuehpie? Vad har du så bråttom till?
 • Luste tjoejkedh Det är roligt att åka skidor
 • Njaelkies åeredh Det är skönt att sova
 • Mov golme åabpah Jag har tre systrar
 • Daate mov bijle Det här är min bil
 • Manne leam tjidtjien niejte Jag är mors flicka
 • Daan biejjien duarsta Idag är det torsdag
 • Jirreden båatam Jag kommer imorgon
 • Piere stovlen duekesne Per är bak stolen
 • Gien daate gärja? Vems bok är det här?
 • im manne båetieh Jag kommer inte
 • ij leah dihte nahkeren hen är inte trött
 • Skodth dle varki Skynda dig nu
 • Gåessie ruevtie-raajroe jåhta? När går tåget?
 • Dijjieh eejehtallede? Semestrar ni?
 • Minnedh stoerre-staarese åesiestidh Ta en tur till storstaden och handla
 • Nåts dåtnoeh Eallah? Vad med dig och Ella?
 • Maam edtjeden darjodh? Vad ska ni två göra?
 • Gåessie bååstede båetede? När kommer ni tillbaka?
 • Maam datne daesnie darjoeh? Vad gör du här?
 • Manne hierven Jag är frisk
 • Utnede hijven Ha det bra
 • Manne tjoerem gåatan Jag måste hem
 • Mij biejjide daan biejjien? Vilken dag är det idag?
 • Mij biejjide jååktan? Vilken dag var det igår?
 • Jååktan lij gaskevåhkoe Igår var det onsdag
 • Mij biejjide jirreden? Vilken dag är det imorgon?
 • Jirreden laavadahke Imorgon är det lördag
 • Don biejjien I förrgår
 • Mubpien biejjien nästa dag
 • Bijjelen jirreden I övermorgon
 • Gåessie båatah? När kommer du?
 • Gosse gärjam biejh? Vart lägger du boken?
 • Manne gärjam buartan biejem Jag lägger boken på bordet
 • Gåabph vualkah? Vart åker du?
 • Tråantese vualkam Jag åker till Tråante (Trondheim)
 • Giese prieviem tjaalah? Till vem skriver du brev?
 • Manne prieviem Laarese tjaalam Jag skriver brev till Laara
 • Misse edtjh bearkoem utnedh? Till vad ska du använda köttet?
 • Edtjem bearkoem goervese utnedh Jag ska använda köttet till korv
 • ih goh? är du inte?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-fraser-kapitel-3.9966097.html

Dela

Annonser