svenska prov v.11 - ord

Övningen är skapad 2019-03-13 av emmavictoriaberg. Antal frågor: 88.
Välj frågor (88)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • in extenso i sin helhet
 • Pensum läxa
 • Emeritus pensionerad präst, professor
 • Vita vinum est vin är livet
 • Manus manum lavet den ena handen tvättar den andra
 • Patricier överklass
 • plebej underklass
 • Nihil sub sole novum inte ett nytt under solen
 • Sub under
 • Noli me tangeré rör mig ej
 • Divide et impera söndra och härska
 • Pro patria för fosterlandet
 • Nulla regula sin sine exceptione ingen regel utan undantag
 • Heliocentrisk solen i centrum
 • Geocentrisk jorden i centrum
 • Magnus Opus största verk
 • teologi läran om gud
 • nota bene märk väl
 • in flagranti på bar gärning
 • persona non grata person ej önskvärd
 • Person grata person önskvärd
 • aqua vitae livets vatten
 • gymnasion idrottsplats
 • gymnazo naken
 • överlöpare/ quisling förrädare
 • poetik läran om diktkonsten
 • logos lära
 • Amor vincit omnia kärleken övervinner allt
 • Helios sol
 • Museion musernas boning
 • en musa sånggudinna
 • agora torg
 • terra firma känd mark
 • Terra incognita okänd mark
 • Post festum efter festen, försenad
 • in absurdum till det orimliga
 • lapsus memoriae minnes fel
 • Mare nostrum vårt hav
 • Capo di tutti capi överhuvudet
 • Repetitio est mates studiorum repetition är lärdomens moder
 • mater moder
 • pater fader
 • Anno Domini i herrans år
 • Antecedentia någons föregående liv
 • Ars longa, vita brevis konsten är lång, livet är kort
 • Carpe Diem fånga dagen
 • Credit beröm
 • Curator ta hand om något
 • De mortuis nihil nisi bene om det döda inget annat än gott
 • prosit må det gagna dig
 • Sancta simplicitas heliga enfald
 • Senior äldre
 • Silentium tystnad
 • terror skräck
 • vice versa tvärtom
 • veto förbjuden
 • per capita per huvud
 • Memento mori kom ihåg att du ska dö
 • Pro primo för det första
 • pro secundo för det andra
 • pecunia non olet pengar luktar inte
 • hellas grekland
 • Hellenism grekisk kultur
 • Epos berättelse
 • epiker berättare
 • Epitet stående beteckning
 • Retorik konsten att tala
 • hybris övermod
 • arkipelag skärgård
 • Promiskuös strulade runt
 • hesitera tveka
 • limes gräns
 • veni, vidi, vici jag kom, jag såg, jag segrade
 • trankil lugn
 • poetik läran om diktkonsten
 • pax fred
 • Grafein skriva
 • Grafolog skrift tydare
 • teolog präst
 • biologi läran om livet
 • ornitologi läran om fåglar
 • oidipuskomplex son som hatar sin far, älskar sin mor
 • Elektrakomplex dotter som älskar sin far, men hatar sin mor
 • Adonis mån om utseende, skön yngling
 • Midas framgångsrik inom pengar, allt förvandlas till guld
 • Nestor äldst i en grupp
 • sisyfosarbete arbete som aldrig tar slut
 • Krösus rik person

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-prov-v-11-ord.8962886.html

Dela