Svensk affärsrättt

Övningen är skapad 2018-03-14 av Leosh. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • orsaksammanhang som är av rättslig betydelse i skadeståndsrätten adekvat kausalitet
 • Förmån, fördel (gäldenärs rätt vid utmätning vid konkurs) beneficium
 • den gode familjefadern bonus pater familias
 • fodringsägare borgenär
 • olyckshändelse, våda casus
 • vårdslöshet culpa
 • ej tvingande lag dispositiv
 • (ond) avsikt, uppsåt dolus
 • från det motsatta e contrario
 • med stöd av (analogi) ex analogia
 • utvidgande lagtolkning extensiv
 • penningskuld gäld
 • den som har skuld till annan gäldenär
 • orsakssammanhang kausalitet
 • överlåtelse av fodran cession
 • oacceptabelt beteende culpa in contrahendo
 • Rättspraxis Hur HD dömt i liknande fall
 • Proposition Lagförslag
 • Strikt ansvar ansvarig trots vårdslöshet/oaktsamhet
 • Förordning författning regeringen utfärdat
 • kutym sedvänja
 • optionsrätt rätt att välja
 • prejudikat tidigare domstolsavgörande
 • preskription upphörande av rätt efter viss tid
 • prevention förebyggande
 • principalavtal ansvar för andra personer skadegörande handlingar
 • publicitetsprincipen överlåtelse av äganderätt
 • restriktiv inskränkande
 • sanktion påföljd
 • sedvanerätt oskriven regel
 • strikt ansvar skadeståndansvar oberoende av culpa
 • teleologisk som har med ändamålet att göra
 • vindikationsrätt ägares rätt att återkräva sin egendom från en orättmätig innehavare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svensk-affarsrattt.8074565.html

Dela