SVE - Juridik

Övningen är skapad 2020-03-07 av amandaellebrant. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • balk huvudavdelning i svenska lagverk
 • belägga ange fakta som stöder visst antagande
 • bifall beslut om formellt godkännande
 • bordlägga uppskjuta avgörandet i en fråga
 • bulvan person som under sken av självständighet företräder en annan
 • domkrets det geografiska område som en viss domstol har hand om
 • domsaga en tingsrätts domkrets
 • domskäl en domstols motivering till ett domslut
 • expropriation tvångsvis inlösen av fast egendom
 • fördrag internationell överenskommelse
 • föreläggande ålagd skyldighet
 • författning samling rättsliga bestämmelser som anger hur ett land ska styras
 • god man en person som representerar en annan persons juridiska och ekonomiska intressen
 • indispositiv som inte går att avtala bort
 • juridik rättsvetenskap
 • jävig olämplig att delta på grund av partiskhet
 • klausul tilläggsstycke som närmare förklarar eller gör inskränkningar i en grundtext
 • kontrahent avtalspart, person som ingått avtal
 • kvarstad provisorisk beslagtagande av skuldsatt persons egendom
 • kärande person som i rättegång framställer yrkande mot annan person
 • lagman chefsdomare vid tingsrätt
 • legitim laglig, rättmätig
 • lösöre lös egendom med undantag av pengar, fysiska föremål som kan flyttas
 • mandat uppdrag, uppdrag att utföra vissa åtgärder för någon annans räkning
 • målsägande person mot vilken brott begåtts
 • notarie juridiskt utbildad tjänsteman
 • notarius publicus jurist som har till uppgift att bestyrka handlingar, övervaka lotteridragningar
 • paragraf kortare numrerat stycke i en formell text
 • plädera tala för något, försvara
 • praxis vedertaget förfaringssätt, rättssedvänja
 • prejudikat tidigare dom som utgör norm för hur en rättsregel ska tolkas framöver
 • preskribera avskriva
 • revision granskning
 • rådman ordinarie domare i tingsrätt
 • rättshaverist person som envist och påstridigt hävdar sin rätt även ifråga om obetydligheter och som driver meningslösa rättegångar utan möjlighet till framgång
 • sakförare person som för någons talan i rättegång utan att vara advokat
 • sedvänja gammalt vedertaget handlingsmönster
 • servitut varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan
 • sharia den religiösa lagen i Islam
 • stämpling förstadium till brott som innebär att någon i samråd med annan beslutar om brott
 • svarande den part mot vilken annan part för talan i rättegång
 • tribunal domstol där man behandlar politiska brott
 • urkund ursprungligt dokument, källskrift
 • utsaga yttrande som ger information eller innebär ett påstående
 • vidimera bestyrka riktigheten av en handling
 • vite ett i förväg fastställt penningbelopp som ska betalas av den som åsidosätter viss skyldighet
 • yrkande förslag framlagt inför en beslutande församling, krav på beslut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sve-juridik.9658773.html

Dela