SVE - Ekonomi

Övningen är skapad 2020-03-07 av amandaellebrant. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • affektionsvärde värde baserat på personliga känslor och minnen
 • agglomeration anhopning, sammanhopning
 • annuitetslån låneform där summan av ränta och återbetalning är densamma vid varje avbetalningstillfälle under hela lånetiden
 • avreglering att ta bort regleringar
 • baisse prisnedgång på aktiemarknaden
 • basbelopp ett penningbelopp som används som grund för utbetalning
 • blandekonomi blandning mellan de ekonomiska systemen planekonomi och marknadsekonomi
 • borgen åtagande att överta betalningsskyldighet för en annan person om denne inte kan betala själv
 • borgensman person som går i borgen för en annan person
 • borgenär den som har en fordran mot någon annan
 • brutto före avdrag
 • budget plan för inkomster och utgifter under en viss tidsperiod
 • börsrally en tydlig uppgång i en marknad som bryter en nedåtgående trend
 • deflation minskning av den allmänna prisnivån och således en ökning av penningvärdet
 • depreciering minskning av värdet på en valuta med rörlig växelkurs
 • devalvering nedskrivning av värdet på en valuta med annars fast växelkurs
 • fond kapital som reserverats för något bestämt syfte
 • fordran ekonomiskt tillgodohavande
 • fusion sammanslagning
 • förvärv anskaffning av något med övertagande av äganderätt
 • gäldenär den som har en skuld till någon annan
 • hausse kraftig prisstegring på aktiemarknaden
 • humankapital mänskliga resurser i form av arbetskraft, intelligens, kunskap, erfarenheter
 • incitament stimulans till att företa sig något
 • inflation ökning av den allmänna prisnivån och således en minskning av penningvärdet
 • innovation teknisk nyhet, förbättring genom införande av en nyhet
 • investering en utgift som förväntas leda till framtida avkastning
 • kluster grupper av sammankopplade företag, leverantörer, besläktade industrier och institutioner, som uppstår på bestämda lägen
 • konglomerat en grupp av företag med sinsemellan olika verksamheter
 • konjunktur ekonomiskt läge, ekonomisk aktivitetsnivå
 • marknadsekonomi ekonomiskt system där tillgång och efterfrågan styr produktion och priser
 • monopol marknadsform som kännetecknas av att det endast finns en säljare
 • netto efter avdrag
 • nominell till namnet, på papperet, angiven
 • offshore industriell verksamhet i havsmiljö
 • oligarki fåmannavälde
 • oligopol marknadsform där det bara finns ett fåtal säljare
 • omsättning det sammanlagda värdet av ett företags försäljning under en viss period
 • planekonomi ekonomiskt system som bygger på att följa av staten uppgjorda planer för hur samhällets ekonomi ska utvecklas
 • protektionism åtgärder för att skydda varor och tjänster som produceras i det egna landet från konkurrens från andra länder
 • ransonering utportionering, bestämd fördelning av varor vid brist på dem
 • reavinst vinst som uppstått genom försäljning av egendom
 • recession ekonomisk avmattning, en mild form av lågkonjunktur
 • stagflation ekonomisk stagnation kombinerad med hög inflation
 • stagnation stillastående, avstannande
 • subvention ekonomiskt understöd
 • utkomst möjlighet att tjäna pengar till sitt uppehälle
 • utrangera utgallra, skilja bort som mindre funktionsduglig
 • vederlag ekonomisk ersättning för viss prestation
 • växel en form av skuldförbindelse som kan lösas mot kontanter i bank

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sve-ekonomi.9658514.html

Dela