Svåra engelska ord

Övningen är skapad 2019-09-03 av josefinericson. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • acquiesce samtycka
 • admonition förmaning
 • adversary motståndare
 • advocate förespråka
 • aghast förfärad
 • affinity förkärlek
 • allegation anklagelse
 • allusion anspelning
 • appease lugna
 • arbitrary godtycklig
 • array samling
 • aspic aladåb
 • assent samtycka
 • asset tillgång
 • attain uppnå
 • befall drabba
 • beneficent välgörande
 • bereavement förlust
 • bland mild
 • boggle tveka
 • breech bakdel
 • castigate häckla
 • cavalier överlägsen
 • cede avstå
 • comity hövlighet
 • commend berömma
 • compel tvinga fram
 • complacent självgod
 • compose lugna
 • compound förvärra
 • concede medge
 • confine begränsa
 • conjecture antagande
 • consign överlämna
 • contempt förakt
 • convene sammankalla
 • countenance uppsyn
 • coveted eftertraktad
 • cunning slug
 • dank
 • decisive avgörande
 • decoy locka
 • deduce härleda
 • defection avhopp
 • deficit underskott
 • denote ange
 • deputies ombud
 • detour omväg
 • disillusionment besvikelse
 • discern urskilja
 • dismay förfärande
 • diverge skilja åt
 • elation upprymdhet
 • element grundämne
 • eminence anseende
 • enrol registrering
 • entitled berättigad
 • erudite beläst
 • evince bevisa
 • excel utmärka sig
 • exert utöva
 • explicable förklaring
 • fictitious fiktiv
 • flaunt briljera
 • flurry uppröra
 • fondle smeka
 • foremost framför allt
 • forfeit förverka
 • fold fålla
 • frail klen
 • futile lönlöst
 • gauge mäta
 • gild förgylla
 • gross brutto
 • grumble klaga
 • gullible lättlurad
 • heist rån
 • immense ofantlig
 • impede hämma
 • impetuous våldsam

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svara-engelska-ord.8020695.html

Dela