Statistik 3- tabeller och diagram

Övningen är skapad 2020-09-24 av Adsuam. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Frekvenstabell Tabell som anger variabelvärden och dess frekvens
 • Relativ frekvens Frekvensen i förhållande till totala antalet observationer
 • Kumulerad frekvens Anger antalet individer med eller lägre än ett tabellvärde
 • Klassbredd Skillnad mellan övre och nedre gräns i klassindelat material
 • Korstabell Tabell med minst en variabel ges i varje riktning
 • Standardisering Metod att jämföra data genom kompensera olikheter i viktiga bakgrundsfaktorer
 • Stolpdiagram Diagram där höjden på stolpen är proportionerlig mot frekvensen
 • Histogram Diagram vid klassindelade material
 • Frekvenspolygon Som histogram men frekvens anges med bruten linje istället för staplar
 • Summapolygon Visar kumulerade frekvenser som summering av histogrammet
 • Cirkeldiagram Diagram där varje klass har en yta motsvarande frekvensen
 • Stapeldiagram Diagram för kvalitativa variabler där ytan är proportionerlig mot frekvensen
 • Linjediagram Visar på en kvalitativ variabels förändring över tid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/statistik-3-tabeller-och-diagram.9957836.html

Dela