seglingsbegrepp

Övningen är skapad 2019-04-07 av anjoh_01. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vetenskaps-processen Hur man vetenskapligt studerar någonting
 • genom litteraturgranskning kan man formulera en forskningsbar frågeställning, hitta luckor och brister i den aktuella kunskapsmassan, använda rätt definitioner av olika begrepp, se vilken metodik som använts tidigare, öka validitet och realibitet
 • exempel på avgränsning geografisk, bransch, storlek
 • Frågeställning De ... som den vetenskapliga studien syftar till att besvara av olika slag
 • tillnärmelse-perspektiv Det är vanligt att tala om att man närmar sig ett problem inifrån respektive utifrån
 • Kvalitativt perspektiv inifrånperspektiv
 • Kvantitativt perspektiv utifrånperspektiv
 • kvalitativ Gå på djupet
 • Kvantitativt Skrapa mängd på ytan
 • generell Resultaten är ... och variablerna entydiga, valida och reliabla
 • empirism erfarenheten ger kunskap
 • rationalism förnuft ger kunskap
 • urval Spridning av resultatet och de man frågar
 • Strafierat urval Enheter delas in i grupper och sedan dras slumpmässiga
 • Obundet urval När alla i populationen har lika stor chans att bli dragen
 • Systematiskt urval Att välja var 5 person
 • komperativ undersökning jämförande
 • hypotes ett antagande om ett fenomen
 • validitet hur relevant är svaret?
 • reliabilitet hur tillförlitligt är svaret?
 • precison hur precist är svaret?
 • standardisering systematist ordning för att allt ska funka tillsammans
 • metodtriangulering Tre olika undersökningar
 • pilotstudie teststudie
 • induktiv metod generaliserar det vi observerat till en slutsats
 • intervju en part frågar den andra parten i syfte att utvinna information
 • forskingsetik De etiska företeelser man måste ta hänsyn till. GDPR, personers åsikter osv.
 • hermeneutisk teori/ ansats om hur man ska tolka
 • trilaterala sanningsbegreppet sanning=korrespondens?
 • slutsats de antagande man gör efter sin undersökning
 • kategorisering uppdelning av resultaten
 • falsifiera teorin stämde inte
 • integritet hänsyn till personers....

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seglingsbegrepp.9021668.html

Dela