Séance 9 - Nice

Övningen är skapad 2018-04-12 av hjalmarah. Antal frågor: 317.
Välj frågor (317)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • à l'improviste oförmodat, helt apropå
 • à proximité i närheten
 • un abri ett skydd
 • actif, active aktiv (m, f)
 • un adversaire, une adversaire en motståndare (m, f)
 • un agriculteur, une agricultrice en lantbrukare (m, f)
 • aigu, aiguë spetsig, genomträngande (m, f)
 • une aiguille en nål
 • de fil en aiguille undan för undan
 • aîné, aînée äldst (om barn) (m, f)
 • les alentours omgivningar (m.pl)
 • une alerte en larmsignal, ett alarm
 • une ambassade en ambassad
 • un ambassadeur, une ambassadrice en ambassadör (m, f)
 • une amélioration en förbättring
 • améliorer förbättra
 • un angle en vinkel
 • août augusti
 • un appareil en apparat, en maskin
 • approcher närma
 • s'approcher de qqn/qqch närma sig någon/något
 • une araignée en spindel
 • un arrondissement ett arrondissement
 • un art en konst
 • un artisan, une artisane en hantverkare (m, f)
 • un artiste, une artiste en artist (m, f)
 • une association en förening, ett förbund, en association
 • un astuce ett knep, list
 • une attaque en attack
 • attaquer attackera
 • augmenter öka
 • auprès de hos, brevid
 • autour runt, omkring (adv.)
 • autour de runt (prep.)
 • une avance ett förskott, ett försprång
 • à l'avance, en avance i förväg
 • avancer röra sig framåt, avancera, gå före (om klockor)
 • un avis en åskit
 • à mon avis enligt min åsikt
 • un avocat, une avocate en advokat (m, f)
 • une banlieue en förort
 • bientôt snart
 • un bœuf oxe, nötkött
 • bosser jobba*
 • un boulot ett jobb*
 • un bouquin en bok*
 • bouquiner läsa*
 • une brosse en borste
 • brosse à dents tandborste
 • brosser borsta
 • se brosser les dents borsta tänderna
 • un cafard en kackerlacka
 • la campagne landet, landsbygden
 • être à la campagne vara på landet
 • une maison de campagne ett lantställe
 • casse-gueule riskabel, farlig*
 • une cave en källare
 • un cerveau en hjärna
 • un chantier ett bygge, en byggarbetsplats
 • le chômage arbetslöshet
 • être au chômage vara arbetslös
 • un chômeur, une chômeuse en arbetssökande (m, f)
 • chouette jättebra*, jättefint*
 • clair, claire ljus, klar (m, f)
 • un combat en kamp
 • combattre (be)kämpa
 • concerner röra, angå
 • en ce qui concerne vad beträffar, beträffande
 • une condition ett tillstånd, en status, ett villkor
 • à condition que på villkor att, förutsatt att
 • considérer anse
 • constater konstatera
 • contacter kontakta
 • une côte en kust, ett revben, en kotlett
 • créateur, créatrice kreativ, kreatör (m, f)
 • une création en kreation, en skapelse
 • une création en kreation, en skapelse
 • créer skapa
 • crier skrika
 • une cuisson en(ett) tillagning(ssätt)
 • une date ett datum
 • dater datera
 • un dégât en skada, en förstörelse
 • une demande en efterfrågan
 • dénoncer peka ut, ange
 • deviner gissa
 • un directeur, une directrice en direktör, en handledare (m, f)
 • une direction en ledning, en rikting
 • diriger leda, styra
 • se diriger vers gå mot
 • un discours tal, diskurs
 • divers, diverse olika
 • un droit en rätt, en rättighet
 • droit, droite rak (m, f)
 • la droite höger
 • un écrivain, une écrivaine en författare (m, f)
 • une église en kyrka
 • en moyenne i snitt, i medeltal
 • une enfance en barndom
 • une enquête en undersökning, en enkät
 • entier, entière hel, fullständig (m, f)
 • en entier fullständigt, helt och hållet
 • entièrement helt och hållet
 • envers (abstrakt) mot (en person)
 • environ ungefär
 • un environnement en miljö
 • un époux, une épouse en make (m, f)
 • espagnol, espagnole spansk, spanjor (m, f)
 • un esprit en ande, en anda, ett sinnelag
 • ouvert d'esprit öppensinnad
 • être à l'aise ha det bekvämt, känna sig obesvärad
 • être résolu, résolue à vara fast besluten att
 • une expression ett uttryck, ett yttrande
 • la liberté d'expression yttrandefrihet
 • exprimer uttrycka
 • une fabrication en tillverkning
 • fabriquer tillverka
 • une face en sida
 • en face de mittemot (prep.)
 • faire face à hålla stånd mot, ta itu med
 • un facteur, une factrice en brevbärare (m, f)
 • une flèche en pil
 • une fonction en funktion
 • fonctionner fungera
 • un four en ugn
 • four à micro-ondes mikrovågsugn
 • une fraude ett bedrägeri
 • fraude fiscale skattebedrägeri
 • un frère en bror
 • futur, future framtida, framtids-, framtid (m, f)
 • une gamme en skala, ett sortiment, en serie
 • bas de gamme billig, av låg kvalitet
 • haut de gamme dyr, av hög kvalitet
 • gauche, gauche vänster, klumpig (m, f)
 • un genre genus, genre
 • un goût en smak
 • goûter smaka, mellanmål
 • un gouvernement en regering ett styre
 • gouverner regera, styra
 • une grossesse en graviditet
 • grossir bli tjock
 • une guerre ett krig
 • hormis förutom
 • hors förutom
 • être hors de soi vara utom sig (av vrede)
 • une humeur ett humör
 • être de bonne/mauvaise humeur vara på bra/dåligt humör
 • une île en ö
 • un impôt en skatt
 • improviser improvisera
 • une insomnie sömnlöshet
 • une instruction en instruktion
 • un intérêt ett intresse
 • international, internationale internationell (m, f)
 • inventer uppfinna
 • une invention en uppfinning
 • janvier januari
 • juin juni
 • un jus juice, sky, köttsaft
 • jus de fruit fruktjuice
 • un kilomètre en kilometer
 • un langage ett språkbruk, en talförmåga
 • une larme en tår
 • un lecteur, une lectrice en läsare (m, f)
 • le lendemain dagen efter
 • une ligne en linje
 • en ligne online
 • limpide, limpide genomskinlig, klar (m, f)
 • les lunettes glasögon
 • lunettes de soleil solglasögon
 • maintenant nu
 • une manière ett sätt
 • une marche gång, en promenad, en marsch
 • mauvais, mauvaise dålig (m, f)
 • un maximum, un max en höjdpunkt, ett maximum, ett max*
 • s'ennuyer un max ha dödstråkigt
 • merci tack
 • le midi klockan tolv på dagen
 • un milieu mittpunkt, mittersta del
 • au milieu de i mitten av
 • une moitié halva, hälft
 • mondial, mondiale världs- (m, f)
 • un mot ett ord
 • moyen, moyenne medel
 • le Noël jul
 • obèse, obèse överviktig
 • une occurrence en händelse, en tillfällighet, ett belägg
 • en l'occurrence i detta fall
 • un oignon en lök
 • un oncle morbror, farbror
 • une opinion en åsikt
 • oral, orale muntlig (m, f)
 • un ordre en order
 • une organisation en organisation
 • organiser organisera
 • une origine ett ursprung
 • à l'origine ursprungligen
 • une orthographe stavning
 • un outil ett verktyg
 • outre förutom
 • en outre dessutom
 • un ouvrage ett verk
 • une panique panik
 • paniquer få panik
 • une panne motorstopp, avbrott
 • en panne ur funktion
 • un panneau en skylt
 • par l'intermédiaire de genom (förmedling av), tack vare
 • particulier, perticulière särskild, speciell
 • particulièrement särskilt, speciellt (adv.)
 • un passage en passage
 • passif, passive passiv
 • une pâtisserie en bakelse
 • une patte en tass
 • payant, payante betal- (m, f)
 • un site payant en betalsajt
 • payer betala
 • une peau hud, hy
 • une peine besvär
 • à peine knappt
 • pénible jobbig
 • percevoir uppfatta, urskilja
 • une pharmacie ett apotek
 • un pharmacien, une pharmacienne en apotekare, en farmaceut (m, f)
 • une pile ett batteri, en trave
 • pile ou face krona eller klave
 • plaisanter skämta
 • une plaisanterie ett skämt
 • un plat en maträtt
 • plat, plate platt (m, f)
 • un plombier, une plombière en rörmokare (m, f)
 • un point en punkt
 • une police en poliskår
 • un policier, une policière en polis (m, f)
 • pour för
 • pourrir ruttna
 • poursuivre fortsätta, förfölja
 • précéder föregå
 • principal, principale huvudsakligen (m, f)
 • un principe en princip
 • en principe i princip
 • une promenade en promenad
 • prononcer uttala
 • prononcer/faire un discours hålla tal
 • une prononciation ett uttal
 • une proposition förslag, sats (grammatik)
 • une province en provins, en region
 • public, publique allmän (m, f)
 • publier publicera, allmänliggöra
 • pur, pure ren, ren och skär (m, f)
 • purement rent (adv.)
 • quant à vad beträffar
 • quasiment nästan
 • un record ett rekord
 • récupérer återta
 • une rencontre möte, träff
 • un site de rencontres en dejtingsajt
 • requérir kräva, begära
 • une réservation en reservation
 • une résolution ett beslut, ett avgörande, upplösning
 • résoudre lösa
 • le respect respekt
 • respecter respektera
 • un reste en rest
 • une réunion ett möte, ett sammanträde
 • un rôti en stek
 • une rumeur ett rykte
 • un sac en väska, en kasse, en påse
 • sac plastique plastpåse
 • sac à main handväska
 • sauvage, sauvage vild, folkskygg, vilde (m, f)
 • se promener promenera
 • se situer à ligga, vara belägen
 • second, seconde andra (i bet. "nr 2") (m, f)
 • secondaire, secondaire sekundär (m, f)
 • un secours hjälp
 • au secours ! hjälp!
 • un sens en betydelse, en mening, en innebörd
 • sensible, sensible känslig (m, f)
 • seulement bara
 • un signe ett tecken
 • une signification en betydelse, en innebörd
 • signifier betyda, innebära
 • une société ett samhälle
 • soigner vårda
 • une sortie en utgång
 • une soupe en soppa
 • une supermarché livsmedelsbutik
 • supporter qqch stå ut med något
 • suspect, suspecte misstänkt (m, f)
 • un témoignage ett vittnesmål
 • témoigner vittna
 • un témoin ett vittne
 • un test ett test, ett prov
 • tester testa, prova
 • un théâtre en teater
 • une pièce de théâtre en teaterpjäs
 • total, totale total, total- (m, f)
 • au total totalt, sammanlagt
 • un trait penndrag, streck, kännetecken
 • transmettre vidarebefodra
 • une urgence en brådska, ett akutfall
 • d'urgence brådskande
 • aller aux urgences åka till akuten
 • une vache en ko
 • vachement jätte*
 • un vent en vind
 • vers mot
 • un vêtement ett klädesplagg
 • un village en by
 • vocal, vocale röst- (m, f)
 • une boîte vocale en röstbrevlåda
 • cordes vocales stämband
 • une voix en röst
 • à voix basse med låg röst, tyst
 • un voleur, une voleuse en tjuv (m, f)
 • vomir kräkas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-9-nice.8182158.html

Dela

Annonser