Annonser


Séance 8 - Nice

Övningen är skapad 2018-03-25 av hjalmarah. Antal frågor: 212.
Välj frågor (212)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • accepter acceptera, tillåta
 • une adresse en adress
 • une part en andel, en bit
 • prendre part à delta i
 • accuser qqn de qqch anklaga någon för något
 • une accusation en anklagelse
 • un effort en ansträngning
 • faire un effort/des efforts anstränga sig
 • utiliser använda
 • un utilisateur, une utilisatrice en användare (m, f)
 • utile, utile användbar (m, f)
 • une utilisation en användning
 • confirmer bekräfta
 • une confirmation en bekräftelse
 • consister en bestå av
 • consister à bestå i att
 • décider de faire qqch bestämma att göra något
 • se décider de faire qqch bestämma sig för att göra något
 • un regard en blick
 • huer qqn bua åt/ut någon
 • une cigarette en cigarett
 • cher, chère dyr (m, f)
 • puisque eftersom
 • une clope en cigg*
 • une unité en enhet
 • européen, européenne europeisk, europé (m, f)
 • l'Union européenne, UE Europeiska unionen, EU
 • une éternité en evighet
 • justement exakt, just det
 • un fan, une fan ett fan, en beundrare
 • une fête en fest, en helgdag
 • un fichier en (data)fil
 • un aéroport en flygplats
 • un progrès ett framsteg, en utveckling
 • vendredi fredag
 • une coiffure en frisyr
 • un coiffeur, une coiffeuse en frisör
 • la triche fusk
 • tricher fuska
 • en avoir marre de qqch/qqn få nog av något/någon
 • accoucher föda, nedkomma
 • accoucher d'un enfant föda ett barn
 • afin de för att, i syfte att + infinitiv
 • afin que för att, i syfte att + bisats
 • vexer qqn förarga någon
 • embêter qqn förarga någon*, irritera någon*
 • préparer förbereda
 • une préparation en förberedelse
 • unir förena
 • faciliter förenkla, göra enklare
 • déplacer förflytta
 • se déplacer förflytta sig
 • un déplacement en förflyttning
 • être en déplacement vara på tjänsteresa
 • un empêchement förhinder
 • perdre förlora
 • un accouchement en förlossning
 • une agence en förmedling, en byrå
 • agence immobilière mäklarfirma
 • assurer försäkra, garantera, säkra
 • une assurance en försäkring, en försäkran
 • une compagnie d'assurance ett försäkringsbolag
 • prévoir förutse, planera
 • fou, folle galen (m, f)
 • une folie galenskap
 • renseigner qqn sur qqch ge någon en upplysning om något
 • se renseigner inhämta upplysningar
 • se marier avec qqn gifta sig med någon
 • une dispute gräl, bråk, dispyt
 • se disputer gräla
 • progresser göra framsteg, utvecklas
 • se marrer ha kul* garva*
 • une globalité en helhet
 • dans sa globalité i sin helhet
 • chez qqn hos någon, hem till någon
 • un loyer en hyra
 • louer hyra
 • haut, haute hög(ljudd), höjd (m, f)
 • en haut upptill, en trappa upp
 • à haute voix högt (om röst)
 • une hauteur en höjd
 • être à la hauteur motsvara förväntningarna
 • contrairement à i motsats till, till skillnad från
 • une identité en identitet
 • une pièce d'identité en ID-handling
 • importer importera, spela roll, räknas
 • peu importe det gör detsamma
 • n'importe quoi vad som helst, nonsens
 • un ingrédient en ingrediens
 • intéressant, intéressante intressant (m, f)
 • oui ja
 • un blouson en jacka, ett fodral
 • couper klippa
 • se faire couper les cheveux klippa sig, klippa håret
 • une coupe en klippning, en strykning, ett mästerskap
 • coupe de cheveux frisyr, hårklippning
 • un colis ett kolli, en försändelse
 • composer komponera, konstruera
 • une faillite en konkurs
 • faire faillite gå i konkurs
 • une copie en kopia
 • un client, une cliente en kund, en klient (m, f)
 • une clientèle en kundkrets, ett klientel
 • un amour en kärlek
 • navré, navrée ledsen (m, f)
 • un jouet en leksak
 • apercevoir lägga märke till, få syn på
 • s'apercevoir de qqch märka något, upptäcka något
 • facile, facile lätt, enkelt (m, f)
 • facilement lätt, enkelt (adv.)
 • mai maj
 • un médicament en medicin, ett läkemedel
 • davantage mer
 • doucement milt, försiktigt
 • déplaire à qqn "misshaga" någon
 • inverse motsatt, motsats
 • à l'inverse de i motsats till
 • un accueil en mottagning, ett mottaganden, en reception
 • une réception en mottagning, en reception
 • un meuble en möbel
 • une rencontre ett möte, en träff
 • un inconvénient en nackdel
 • une défaite ett nederlag
 • un caprice en nyck
 • faire des caprices vara besvärlig, kinkig
 • capricieux, capricieuse nyckfull, ombytlig (m, f)
 • ailleurs någon annanstans, på annan plats
 • d'ailleurs för övrigt
 • faillir faire qqch nästan göra något
 • une toile ett nät, en väv, en målning
 • la toile nätet, webben
 • toile d'araignée spindelnät
 • obligatoire, obligatoire obligatorisk (m, f)
 • inversement omvänt
 • rare, rare ovanlig (m, f)
 • un orage ett oväder, ett åskväder
 • le fric pengar*
 • des sous pengar*(2)
 • envisager de faire qqch planera, avse att göra något
 • cueillier plocka (blommor)
 • politique, politique politik, politisk (m, f)
 • une présentation en presentation
 • présenter presentera
 • un prix ett pris
 • prétendre qqch påstå något
 • une rédaction en redigering, en redaktion
 • prêt, prête redo, klar (m, f)
 • prêt à redo att, klar att
 • un agent en representant, en agent
 • agent immobilier fastighetsmäklare
 • hausser les épaules rycka på axlarna
 • malade, malade sjuk, sjuke, galning* (m, f)
 • une maladie en sjukdom
 • agiter skaka, ruska
 • capable, capable skicklig, kapabel (m, f)
 • rédiger skriva, redigera
 • une coupure ett skärsår, en brytning
 • épuisé, épuisée slutkörd, utmattad (m, f)
 • digérer qqch smälta (mat), smälta något (abstrakt)
 • spécialiste, spécialiste specialist (m, f)
 • spécial, spéciale speciell (m, f)
 • un joueur, une joueuse en spelare (m, f)
 • un régime ett statsskick, en diet
 • faire un régime banta
 • une poêle en stekpanna
 • une chaise en stol
 • tant så (mycket)
 • tellement så (mycket) (2)
 • tel, telle sådan
 • une blessure ett sår, en skada
 • blesser qqn såra någon
 • rarement sällan
 • accueillir ta emot
 • recevoir ta emot (2)
 • un technicien, une technicienne en tekniker (m, f)
 • technique, technique teknisk, teknik (m, f)
 • horaire tidtabell, tidsschema
 • un décalage horaire en tidsskillnad
 • se taire tiga, vara tyst
 • faire taire qqn få någon att tiga
 • le tabac tobak
 • un sommet topp, krön, toppmöte
 • global, globale total, helhets-, global (m, f)
 • s'entraîner träna
 • un entraîneur, une entraîneuse en tränare (m, f)
 • un entraînement träning
 • forcer qqn à faire qqch tvinga någon att göra något
 • être forcé de faire qqch vara tvungen att göra något
 • au contraire tvärtom
 • laver tvätta
 • se laver les cheveux tvätta håret
 • décidément tydligen, uppenbarligen
 • une union en union
 • une tâche en uppgift
 • cesser de upphöra att
 • un renseigenement en upplysning
 • exécuter utföra
 • une faleine en val (fisk)
 • une habitude en vana
 • un poids en vikt
 • un poids-lourd en långtradare
 • une colère ett vrede
 • être en colère vara arg
 • oser våga
 • la météo väderleksrapporten
 • une profession ett yrke
 • professionnel, professionnelle, pro yrkesmässig, professionell (m, f, slang)
 • un siècle ett århundrade, ett sekel
 • au XIXe siècle på 1800-talet
 • souhaiter faire qqch önska göra något
 • un souhait en önskan
 • à tes/vos souhaits ! prosit!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-8-nice.8102579.html

Dela