Séance 4 - Nice

Övningen är skapad 2018-02-10 av hjalmarah. Antal frågor: 175.
Välj frågor (175)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abattre hugga ner, riva
 • aborder qqn gå fram och tilltala ngn
 • une absence frånvaro
 • un aéroport flygplats
 • amener ta med (en person)
 • un anniversaire födelsedag
 • une annonce annons, reklam, meddelande
 • annoncer qqch à qqn meddela ngn ngt
 • autrefois förr (i tiden)
 • une banlieue förort
 • bas, basse låg (m, f)
 • une table basse soffbord
 • battre slå
 • beau, belle vacker, snygg (m, f)
 • avoir beau faire qqch må vara, göra något förgäves
 • une beauté skönhet
 • bizarre, bizarre konstig, bisarr (m, f)
 • le bois trä, skog
 • brosser borsta
 • se broser les dents borsta tänderna
 • chaleureusement varmt
 • une chemise skjorta
 • un coin hörn
 • un concert konsert
 • une salle de concert konsertsal
 • content, contente nöjd, glad
 • être content/e de qqch vara nöjd med något
 • se contenter de qqch nöja sig med ngt
 • un côté sida
 • à côté de bredvid
 • de l'autre côté på andra sidan
 • coucher qqn lägga ngn
 • se coucher lägga sig
 • d'abord först
 • debout, debout stående (m, f)
 • une décoration inredning
 • un décor utsmyckning, dekor
 • un magazine de décoration ett inredningsmagasin
 • défendre fösvara, förbjuda
 • déménager flytta (ut)
 • une dent tand
 • un dentiste, une dentiste tandläkare (m, f)
 • le dessus översida
 • dessus över (adv.)
 • au-dessus de över (prep.)
 • ci-dessus de här ovan
 • une dizaine tiotal
 • une école skola
 • l'égalité jämlikhet
 • empêcher qqch förhindra ngt
 • empêcher qqn de faire qqch förhindra ngn att göra ngt
 • un emploi anställning, jobb
 • emploi du temps schema, planering
 • un mode d'emploi bruksanvisning
 • ensuite sedan, därefter
 • entendre höra, mena
 • envahir invadera
 • un escalier trappa
 • éteindre släcka
 • étranger, étrangère främmande, utländsk
 • à l'étranger utomlands
 • un étudiant, une étudiante student
 • un euro euro
 • fier, fière stolt
 • une fierté stolthet
 • le fisc skattemyndigheten
 • fiscal, fiscale skatte-, skattemässig (m, f)
 • la fraude fiscale skattefusk
 • fondre smälta
 • une forêt skog
 • une fourmi myra
 • frais, fraîche färsk, kylig (m, f)
 • un gars snubbe *
 • une glace glas, is, spegel
 • gros, grosse stor, tjock (m, f)
 • en gros med stor text, ungefär
 • hardiment djärvt
 • une information information, upplysing
 • regarder les infos titta på nyheterna
 • un instant ögonblick
 • à l'instant même på en gång, alldeles nyss
 • dans un instant om ett ögonblick
 • interrompre avbryta
 • une interruption avbrott
 • un lapin kanin
 • lentement långsamt
 • une lessive tvätt
 • faire la lessive tvätta (kläder)
 • une liberté frihet
 • le ligne tvätt, hushållstextilier
 • faire le ligne tvätta (kläder)
 • longuement lång tid, omständigt
 • lorsque när (konjunktion)
 • une lumière ljus (subst.)
 • lumineux, lumineuse ljus (adjektiv)
 • une maman mamma
 • menteur, menteuse lögnaktig, lögnare (m, f)
 • une mère mor, mamma
 • mignon, mignonne söt, gullig (m, f)
 • une mission uppdrag
 • un monsieur herre, man
 • mordre bita
 • une mouche fluga
 • un nez näsa
 • un nom namn
 • offrir qqch à qqn ge ngn ngt, erbjuda ngn ngt
 • partager dela
 • une participation deltagande
 • participer delta
 • un paysan, une paysanne bonde, lantarbetare (m, f)
 • une pelouse gräsmatta
 • un père far, pappa
 • un pied fot
 • une position ställning
 • un pouce tumme
 • pourtant likväl, i alla fall
 • prévenir varsko, förvarna
 • un projet projekt
 • projeter planera, göra upp planer för
 • puis sedan, därefter
 • réécrire skriva om
 • rejoindre qqn ansluta sig till ngn
 • rendre qqch à qqn lämna tillbaka ngt till ngn
 • révéler avslöja
 • revoir återse
 • au revoir hejdå
 • un rire skratt
 • rire skratta
 • s'asseoir sätta sig
 • s'habituer à qqch/qqn vänja sig vid ngt/ngn
 • s'occuper de qqch/qqn ta hand om ngt/ngn
 • se débarrasser de qqch bli av med ngt, göra sig av med ngt
 • se gratter klia sig
 • se procurer qqch skaffa sig något
 • se rendre à bege sig till, åka till
 • se rendre compte de qqch inse ngt
 • un secret hemlighet
 • un séjour vistelse
 • séjourner vistas
 • une semaine vecka
 • un service tjänst
 • hors service ur funktion
 • rendre un service à qqn göra ngn en tjänst
 • un fier service en stor tjänst
 • les soldes rea
 • en solde på rea
 • un soutien stöd
 • une table bord
 • une tablette tactile surfplatta
 • tandis que medan
 • tendre spänna, räcka
 • tendre la main à qqn sträcka fram handen till ngn
 • une tendresse ömhet
 • terminer avsluta
 • tondre klippa (gräset), ansa (skägget)
 • tordre vrida
 • se tordre de rire vrida sig av skratt
 • se tordre le pied stuka foten
 • un traiteur catringfirma, färdigmatställe, -ägare
 • tuer döda
 • un type typ, snubbe *
 • une valise resväska
 • vendre qqch à qqn sälja ngt till ngn
 • à vendre till salu
 • une vente försäljning
 • une version version
 • une vie liv
 • vivement livligt, häftigt
 • voilà där (är), varsågoda, etc
 • voisin, voisine granne, grann (m, f)
 • un vol stöld, flygning, flight
 • voler stjäla, flyga
 • un voyage resa (subst.)
 • voyager resa (verb)
 • vrai, vraie sann

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-4-nice.8038979.html

Dela